S. Bucevičius tapo Liberalų sąjūdžio frakcijos nariu
Šian­dien prie Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos pri­si­jun­gė ir frak­ci­jos na­riu ta­po Sau­lius Bu­ce­vi­čius.

Tre­čią ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis par­la­men­ta­ras yra Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Nuo šiol Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ją su­da­rys 13 par­la­men­ta­rų.

„Ma­no, kaip žmo­gaus ir po­li­ti­ko, pa­žiū­ros vi­suo­met bu­vo li­be­ra­lios – tai ne­si­kei­tė per vi­sus be­maž 12 dar­bo Sei­me me­tų. To­dėl pri­ėmiau spren­di­mą pri­si­jung­ti prie Sei­mo li­be­ra­lų gre­tų. Par­la­men­te ti­kiuo­si įgy­ven­din­ti jau pra­dė­tus dar­bus ir im­tis nau­jų. Be to, ypač džiau­giuo­si, kad su­lau­kiu tvir­tos par­amos iš Ak­me­nės kraš­to žmo­nių, bend­ra­žy­gių ir Li­be­ra­lų są­jū­džio sky­riaus. Ir to­liau dirb­siu jų la­bui“, – sa­ko Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­riu ta­pęs S. Bu­ce­vi­čius.

S. Bu­ce­vi­čius Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­še pla­nuo­ja kan­di­da­tuo­ti bū­si­muo­se Sei­mo rin­ki­muo­se – Ak­me­nės-Ma­žei­kių vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je. Sei­me par­la­men­ta­ras dir­ba tre­čią ka­den­ci­ją, nuo 2004-ųjų me­tų. Nuo 2012 me­tų lap­kri­čio iki šiol S. Bu­ce­vi­čius dir­ba Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te, ei­na ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko par­ei­gas.