S. Bucevičius prisikalbėjo
Dar­bo par­ti­jos val­dy­ba krei­pė­si į par­ti­jos pre­zi­diu­mą, siū­ly­da­ma lai­ki­nai su­stab­dy­ti Sei­mo na­rio Sau­liaus Bu­ce­vi­čiaus na­rys­tę par­ti­jo­je.

Pa­sak par­ti­jos ly­de­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, vie­ši S. Bu­ce­vi­čiaus par­eiš­ki­mai esą į rin­ki­mus jis ke­ti­na ei­ti su ki­ta po­li­ti­ne jė­ga, o su da­bar­ti­ne jam ne pa­ke­liui – jau pa­kan­ka­mas pa­grin­das to­kiam krei­pi­mui­si. „Par­ti­jos val­dy­bos nuo­mo­ne, toks po­li­ti­ko el­ge­sys da­ro ža­lą par­ti­jai ir jos veik­lai“, – sa­ko V. Ma­zu­ro­nis. Ar­ti­miau­sias pre­zi­diu­mo po­sė­dis pla­nuo­ja­mas ba­lan­džio 24 die­ną prieš Dar­bo par­ti­jos su­va­žia­vi­mą.

S. Bu­ce­vi­čius va­do­vau­ja Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui.