Š. Birutis dosnus Druskininkams
Ka­den­ci­ją bai­gian­tis kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis Vy­riau­sy­bei siū­lo pri­pa­žin­ti Drus­ki­nin­kų kul­tū­ros cen­tro pro­jek­tą svar­biu vals­ty­bei.

Pro­jek­tu, ku­rį Š.Bi­ru­tis ke­ti­na pri­sta­ty­ti tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me, nu­ro­do­ma, kad vals­ty­bė prie 15 mln. eu­rų ver­tės pa­sta­to, ku­ris pla­nuo­ja­mas bu­vu­sios „Ne­mu­no“ sa­na­to­ri­jos kon­cer­tų sa­lės vie­to­je, tu­rė­tų pri­si­dė­ti apie 8,5 mln. eu­rų. Iš jų – apie 2 mln. eu­rų su­da­ry­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos.

„Si­tua­ci­ja se­na, jau 20 me­tų: vie­nin­te­lis ra­jo­nas, ku­ris ne­tu­ri jo­kio kul­tū­ros cen­tro, yra Drus­ki­nin­kai. Kaip tai įvy­ko – su­nku pa­sa­ky­ti. Jie tu­ri lau­ko es­tra­dą, ir vis­kas“, – BNS sa­kė Š.Bi­ru­tis. – Mes, aiš­ku, ir­gi juos stip­riai užs­pau­dė­me, kad bū­tų di­džiu­lis pri­si­dė­ji­mas sa­vi­val­dy­bės. Tai 50 proc. pri­si­dė­tų sa­vi­val­dy­bė, 50 proc. lė­šų bū­tų ieš­ko­ma iš prog­ra­mų“.

Jis sa­ko su Drus­ki­nin­kų me­ru Ri­čar­du Ma­li­naus­ku kal­bė­jęs apie pro­jek­tą ir anks­čiau, ir pa­sta­ruo­ju me­tu.

„Jei klau­si­mas yra par­uoš­tas, ko­dėl jį rei­kė­tų dirb­ti­nai stab­dy­ti? (...) Su vi­sais su­de­rin­ta, nie­ko ten ypa­tin­go nė­ra“, – aiš­ki­no Š.Bi­ru­tis, pa­klaus­tas, ko­dėl ne­no­ri­ma spren­di­mo dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­lik­ti ki­tai Vy­riau­sy­bei.

Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus BNS sa­kė, kad pri­pa­ži­ni­mas vals­ty­bei svar­biu ob­jek­tu su­teik­tų kul­tū­ros cen­trui pri­ori­te­tą skirs­tant Vy­riau­sy­bės lė­šas, bet „ne­bū­tų šim­tap­ro­cen­ti­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas“.

„Tai jau yra spren­di­mai nau­jo­sios po­li­ti­nės Vy­riau­sy­bės. Net jei do­ku­men­tas bū­tų aps­vars­ty­tas tre­čia­die­nį, sku­bos tvar­ka pra­šant mi­nis­trui įtrauk­ti, jis tu­rė­tų bū­ti per­vi­zuo­tas nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės at­sto­vų“, – BNS pa­aiš­ki­no R.Vait­kus.

Kaip skelb­ta anks­čiau, Drus­ki­nin­kai bu­vu­sios „Ne­mu­no“ sa­na­to­ri­jos kon­cer­tų sa­lės vie­to­je iki 2019 me­tų pla­nuo­ja pa­sta­ty­ti 6 tūkst. kv. m plo­to komp­lek­są, ku­ria­me ga­lė­tų vyk­ti kon­cer­tai, spek­tak­liai, di­de­lės apim­ties kon­fe­ren­ci­jos ir bū­tų ro­do­mi fil­mai.