Rytų Lietuvoje rinkimus stebės ir olandai
Į Lie­tu­vą at­vy­ko 20 Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tės pi­lie­čių, ku­rie sa­vait­ga­lį ste­bės vyk­sian­čius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mus. Ste­bė­to­jai tal­kins vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­riams.

Tarp­tau­ti­nius ste­bė­to­jus de­le­ga­vo trys Olan­di­jo­je vei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos. Dvi iš jų yra stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jos, tre­čio­ji – „Max van der Stoel fon­das“ – tarp­tau­ti­nė, sa­va­no­rys­tės pa­grin­du vei­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, už­sii­man­ti de­mo­kra­ti­nių ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mu ir rin­ki­mų ste­bė­se­na.

„Tik ga­vu­si kvie­ti­mą pri­si­jung­ti prie tarp­tau­ti­nės ste­bė­to­jų ko­man­dos ir vyk­ti į Lie­tu­vą su­pra­tau, kad nie­ka­da ne­su su­si­mąs­čiu­si apie rin­ki­mų skaid­ru­mą Olan­di­jo­je. Kaž­ko­dėl iki šiol tai pri­ėmiau kaip duo­ty­bę. Ne­abe­jo­ju, jog rin­ki­mų ste­bė­ji­mas Lie­tu­vo­je mū­sų de­le­ga­ci­jos at­sto­vams bus uni­ka­li pa­tir­tis”, - sa­kė „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­rių gre­tas pa­pil­džiu­si olan­dė Nao­mi Wol­tring.

Ket­vir­ta­die­nį tarp­tau­ti­niai ste­bė­to­jai da­ly­va­vo Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­do­je Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­tuo­se rin­ki­mų ste­bė­se­nos mo­ky­muo­se, ku­riuos ve­dė „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ at­sto­vai. Čia jiems bu­vo įteik­ti ofi­cia­lūs rin­ki­mų ste­bė­to­jų pa­žy­mė­ji­mai, ku­riuo­se iš­da­vė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Pa­sak vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ va­do­vo Si­mo Si­ma­naus­ko, dau­giau­sia sa­vo lė­šo­mis į Lie­tu­vą at­vy­ku­sių tarp­tau­ti­nių ste­bė­to­jų pa­sklis po Vil­niaus re­gio­ną. VRK sve­čiams iš­da­vus ste­bė­to­jų pa­žy­mė­ji­mus, sa­va­no­riai iš Ny­der­lan­dų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mus ste­bės Šal­či­nin­kuo­se, Šven­čio­ny­se, Uk­mer­gė­je, Vil­niaus mies­te ir ra­jo­ne bei Va­rė­no­je.

„Tarp­tau­ti­niai ste­bė­to­jai jau nuo šian­dien ga­lės įsi­trauk­ti į rin­ki­mų ste­bė­ji­mą spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se, taip pat kar­tu su „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­riais ste­bės bal­sa­vi­mą na­muo­se. Kiek­vie­nam sve­čiui esa­me de­le­ga­vę bent po vie­ną „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­rį, ku­riam teks ne tik ste­bė­to­jo, bet ir ver­tė­jo-kon­sul­tan­to dar­bas”, - tei­gė S. Si­ma­naus­kas.

Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­riai rin­ki­mus ste­bi vi­so­je Lie­tu­vo­je. Dar ne­pa­si­bai­gus iš­anks­ti­niam bal­sa­vi­mui, jų dar­bo dė­ka bu­vo gau­ti dau­giau nei 300 pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus, iš jų be­veik treč­da­lis bu­vo per­duo­ti VRK ar­ba po­li­ci­jai.