Rytų Europos studijų centro direktoriumi tapo L. Kojala
Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro di­rek­to­riu­mi po vie­šo kon­kur­so pir­ma­die­nį pa­skir­tas Li­nas Ko­ja­la. Jis pa­keis nuo pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio šias par­ei­gas lai­ki­nai ėju­sį Lau­ry­ną Kas­čiū­ną.

Iki šiol L.Ko­ja­la dau­giau nei tre­jus me­tus dir­bo mi­nė­to cen­tro Po­li­ti­kos ir ana­li­zės ty­ri­mų sky­riaus ana­li­ti­ku, taip pat yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dok­to­ran­tas.

„Or­ga­ni­za­ci­jos stip­ry­bė vi­suo­met bu­vo ko­man­do­je, to­dėl ar­ti­miau­sio­je pers­pek­ty­vo­je siek­si­me kryp­tin­gai tęs­ti dar­bus: ana­li­zuo­ti po­li­ti­nius ir so­cioe­ko­no­mi­nius pro­ce­sus Ry­tų Eu­ro­po­je, ver­tin­ti kin­tan­čią geo­po­li­ti­nę ap­lin­ką bei telk­ti įvai­rių sri­čių eks­per­tus bend­rai veik­lai“, – cen­tro pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas L.Ko­ja­la.

Be­veik de­šimt­me­tį vei­kian­tis Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tras yra vie­šo­ji įstai­ga, per pa­sta­ruo­sius me­tus įgi­ju­si ofi­cia­lų moks­li­nį sta­tu­są bei vyk­dan­ti aka­de­mi­nio po­bū­džio ty­ri­mus. Or­ga­ni­za­ci­jos stei­gė­jai – Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tas.