Rytoj – antrasis Konstitucijos egzamino etapas
An­tra­die­nį, spa­lio 11 d., vi­so­je ša­ly­je įvyks an­tra­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no eta­pas. Ja­me da­ly­vaus be­veik tūks­tan­tis ge­riau­siai pir­ma­ja­me eta­pe pa­si­ro­džiu­sių eg­za­mi­no da­ly­vių. Iš vi­so pir­ma­ja­me eg­za­mi­no eta­pe da­ly­va­vo per 32 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Į an­trą­jį eta­pą pa­te­ko vi­si da­ly­viai, ku­rie pir­ma­ja­me eta­pe, vy­ku­sia­me rug­sė­jo 27 d., iš 30 klau­si­mų tei­sin­gai at­sa­kė į 25 ir dau­giau. Fi­na­li­nin­kai eg­za­mi­ną lai­kys to­je pa­čio­je vie­to­je, ku­rio­je lai­kė pir­mą­jį eta­pą: sa­vi­val­dy­bė­se, bend­ro­jo la­vi­ni­mo ir aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, įka­li­ni­mo įstai­go­se bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me.

An­tra­ja­me eta­pe da­ly­viams bus pa­teik­ta 20 klau­si­mų – 19 tes­to ti­po ir vie­nas at­vi­ras. Už­duo­tis ren­gė My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir Vil­niaus li­cė­jaus tei­si­nin­kų ko­man­dos.

Mo­kyk­lo­se Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas bus lai­ko­mas nuo 9 val. spe­cia­lios Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no pa­mo­kos me­tu. Da­ly­viai var­žy­sis at­ski­ruo­se pog­ru­piuo­se: 5–7, 8–10, 11–12 kla­sių. Pil­na­me­tys­tės su­lau­kę pi­lie­čiai, tei­sę stu­di­juo­jan­tys ir tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys as­me­nys bei lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se esan­tys nu­teis­tie­ji eg­za­mi­ną lai­kys nuo 12 val.

Po an­tro­jo eta­po pa­aiš­kės vi­si 29 eg­za­mi­no nu­ga­lė­to­jai, ku­rie spa­lio 26 die­ną bus ap­do­va­no­ti Pre­zi­den­tū­ro­je.