Rusų žvalgybos šnipinėjimo įranga – parlamentarų kompiuteriuose
Su Ru­si­jos žval­gy­ba sie­ja­ma šni­pi­nė­ji­mo įran­ga bu­vo ras­ta ke­lių Sei­mo na­rių kom­piu­te­riuo­se, BNS pa­tvir­ti­no Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis.

„Bu­vo at­ve­jų, kad po­li­ti­kų kom­piu­te­riuo­se bu­vo ras­ta“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė D.Jau­niš­kis.

„Ga­li­ma taip sa­ky­ti“, – tei­gė jis, pa­klaus­tas, ar įran­ga bu­vo ras­ta Sei­mo na­rių kom­piu­te­riuo­se.

Par­ei­gū­nas ne­kon­kre­ti­za­vo, ku­rių par­la­men­ta­rų kom­piu­te­riuo­se įran­ga bu­vo ap­tik­ta.

Ji bu­vo ras­ta šių me­tų pra­džio­je. Tai reiš­kia, kad įran­ga bu­vo ap­tik­ta pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rių kom­piu­te­riuo­se.

Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro va­do­vas Rim­tau­tas Čer­niaus­kas BNS sa­kė, kad šni­pi­nė­ji­mo įran­ga bu­vo ras­ta tri­juo­se vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų kom­piu­te­riuo­se.

„Ji (prog­ra­mi­nė įran­ga) ren­ka slap­ta­žo­džius, ren­ka do­ku­men­tus ir siun­čia į Ru­si­ją. (...) Tie trys kom­piu­te­riai siun­tė duo­me­nis (...) Ru­si­jos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­joms ar­ba su Ru­si­jos šni­pi­nė­ji­mo veik­la sie­ja­mais ru­siš­kais in­ter­ne­to ad­re­sais“, – kal­bė­jo R.Čer­niaus­kas.

Jo ži­nio­mis, įran­ga per ne­ap­dai­ru­mą į kom­piu­te­rius pa­te­ko per USB laik­me­nas.

Pa­sak VSD va­do­vo, tai ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

„Ži­nant tą in­for­ma­ci­ją, ku­ri yra tuo­se kom­piu­te­riuo­se, ži­nant in­te­re­sus, kuo kei­čia­si, kuo gy­ve­na po­li­ti­kai, su kuo bend­rau­ja, jiems ta­da ga­li­ma ban­dy­ti da­ry­ti įta­ką, pa­vyz­džiui, per šan­ta­žą“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

„Ki­ber­ne­ti­nės grės­mės tai yra ky­lan­ti ir pa­sau­ly­je pri­pa­žin­ta vie­na iš di­džiau­sių grės­mių šiuo me­tu. Ir, be­je, efek­ty­viai iš­nau­do­ja­ma“, – pri­dū­rė jis.

Pa­na­ši įran­ga per­nai bu­vo ras­ta vie­na­me kom­piu­te­ry­je.