Rusų televizija: kariuomene ir tankais – į Europą
Ru­si­jos pro­pa­gan­da pa­sie­kė nau­jų "aukš­tu­mų". Šios ša­lies te­le­vi­zi­jos "5 ka­na­lo" žur­na­lis­tai pa­skai­čia­vo, per kiek lai­ko ru­sų ka­riuo­me­nė pa­siek­tų Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nes, nu­ke­liau­tų iki Var­šu­vos ir Ber­ly­no.

Vie­no­je ka­dai­se po­pu­lia­rio­je dai­no­je yra to­kie žo­džiai: "Ar ru­sai no­ri ka­ro?" Pa­sta­ruo­ju me­tu šis klau­si­mas da­ro­si vis ak­tua­les­nis. Po Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Grze­gor­zo Sche­ty­nos par­eiš­ki­mo, kad nė­ra na­tū­ra­lu An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos 70-ąsias me­ti­nes ge­gu­žės 9 die­ną mi­nė­ti Mask­vo­je, Ru­si­jos žur­na­lis­tai rea­ga­vo ryž­tin­gai. Jie par­en­gė ir te­le­vi­zi­jos "5 ka­na­lo" lai­do­je "Svar­biau­sia" par­odė siu­že­tą, per ku­rį pa­aiš­ki­no, per kiek lai­ko ru­sų tan­kai pa­siek­tų Len­ki­jos ir Vo­kie­ti­jos sos­ti­nes. "Var­šu­va - tai per daug pa­pras­ta. Nuo Mask­vos iki Len­ki­jos sos­ti­nės vi­so - 1300 ki­lo­me­trų. Tar­ki­me, tan­kas T-90 į prie­mies­čius užei­tų ma­žiau kaip per par­ą nuo mar­šo pra­džios", - aiš­ki­na­ma lai­do­je. Vė­liau klau­sia­ma: "Re­gis, mū­sų se­niai ne­bu­vo Ber­ly­ne? Ge­gu­žės 9-oji - pui­ki pro­ga drau­giš­kam vi­zi­tui. Šiuo­lai­ki­nei ar­mi­jai 1800 ki­lo­me­trų - ne at­stu­mas, juo­lab, dau­ge­lis ru­sų ka­ri­nin­kų ne­blo­gai pa­žįs­ta Vo­kie­ti­ją, jiems ten net že­mė­la­pio ne­rei­kės." Tuo me­tu ro­do­mi kad­rai, kaip nu­ima­ma Vo­kie­ti­jos vė­lia­va ir pa­ke­lia­ma Ru­si­jos.

Per te­le­vi­zi­jos lai­dą bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad Vil­nių, Ry­gą ir Ta­li­ną, ka­dan­gi šie mies­tai ar­ti, Ru­si­jos ka­riai ga­li aps­kri­tai pės­čio­mis pa­siek­ti, kaip jau bu­vo prieš 70 me­tų. Ta­čiau dėl Lon­do­no ir Va­šing­to­no tek­tų pla­nuo­ti iš anks­to, nes be avia­ci­jos ir lai­vy­no ne­ap­siei­si. Ta­čiau, kaip iro­ni­za­vo Ru­si­jos žur­na­lis­tai, lai­ko dar yra pa­kan­ka­mai, o ša­lies ar­mi­ja di­de­lė, vi­siems už­teks.

Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos "5 ka­na­las" pri­klau­so "Na­cio­na­li­nei me­dia gru­pei", jos di­rek­to­rių ta­ry­bai va­do­vau­ja bu­vu­si gim­nas­tė Ali­na Ka­ba­je­va. Spė­ja­ma, kad ši mo­te­ris ar­ti­ma Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui.

Par­en­gė Ra­sa PAKALKIENĖ