Rusų šnipas nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bausme
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me dėl šni­pi­nė­ji­mo nu­tei­sė Ru­si­jos pi­lie­tį Ni­ko­la­jų Fi­lip­čen­ką.

Tei­sė­ja Re­gi­na Po­cie­nė pa­skel­bė, kad 2015 me­tais su­lai­ky­tas ke­tu­rias­de­šimt­me­tis vy­ras yra Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) par­ei­gū­nas.

Anot teis­mo, N.Fi­lip­čen­ka nau­do­jo­si su­klas­to­tais do­ku­men­tais, siek­da­mas nu­slėp­ti ti­krą­ją ta­pa­ty­bę, ir ne kar­tą ne­tei­sė­tai kir­to ša­lies sie­ną.

Vil­kė­da­mas pil­ką kos­tiu­mą ir sau­go­mas ke­tu­rių gink­luo­tų par­ei­gū­nų, N.Fi­lip­čen­ka ra­miai iš­klau­sė nuo­spren­dį ir pa­tvir­ti­no teis­mui jį su­pra­tęs.

Anot Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, tai pir­mas at­ve­jis Lie­tu­vo­je, kai dėl šni­pi­nė­ji­mo bu­vo su­lai­ky­tas kad­ri­nis Ru­si­jos sau­gu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jas.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga anks­čiau skel­bė, kad N.Fi­lip­čen­ka sie­kė už­ver­buo­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nus įtai­sy­ti pa­sik­lau­sy­mo įran­gą pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ka­bi­ne­te ir re­zi­den­ci­jo­je.

Penk­ta­die­nį nei tei­sė­ja, nei pro­ku­ro­ras šių ap­lin­ky­bių ne­ko­men­ta­vo.

Anot tei­sė­jos, N.Fi­lip­čen­ka by­lo­je at­si­sa­kė duo­ti par­ody­mus. Iš­ve­da­mas iš teis­mo sa­lės jis į žur­na­lis­tų klau­si­mus ne­at­sa­kė.

Nuo­spren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.