Rusų politiniai emigrantai Lietuvoje prabils vienu balsu
Vil­niu­je su­si­rin­kę ru­sų emig­ran­tai su­ta­rė kur­ti or­ga­ni­za­ci­ją, vie­ni­jan­čią vi­sus nuo Krem­liaus per­se­kio­ji­mo į Lie­tu­vą pa­bė­gu­sius Ru­si­jos pi­lie­čius. Į pir­mą­jį ren­gi­nį su­si­rin­kę ru­sų opo­zi­ci­jos at­sto­vai tuoj pat su­lau­kė „ru­sų pa­sau­lio“ pro­vo­ka­ci­jos.

Nau­jo­ji or­ga­ni­za­ci­ja grei­čiau­siai va­din­sis „Ru­si­jos eu­ro­pie­tiš­ka­sis ju­dė­ji­mas“ ar­ba „Ru­sų eu­ro­pie­tiš­ka­sis ju­dė­ji­mas“. Po­li­ti­niai emig­ran­tai su­da­rė ini­cia­ty­vi­nę gru­pę, ku­ri im­sis tei­si­nių or­ga­ni­za­ci­jos re­gis­tra­vi­mo klau­si­mų ir rengs stei­gia­mą­jį su­va­žia­vi­mą.

„Lie­tu­vo­je yra ukrai­nie­čių, bal­ta­ru­sių ir Kry­mo to­to­rių or­ga­ni­za­ci­jos, o de­mo­kra­tiš­kai mąs­tan­tys ru­sai vis dar iš­si­bars­tę“, – por­ta­lui „News­room“ sa­kė vie­na iš ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių Iri­na Kal­my­ko­va.

Ru­sų po­li­ti­nių emig­ran­tų or­ga­ni­za­ci­jos idė­jai taip pat pri­ta­rė žy­mūs Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tai Da­nii­las Kons­tan­ti­no­vas ir Vse­vo­lo­das Čer­no­zu­bas.

„Lie­tu­vo­je su­si­rin­ko ga­na daug emig­ran­tų iš Ru­si­jos, įskai­tant ir de­šim­tis po­li­ti­nių emig­ran­tų, bė­gu­sių nuo per­se­kio­ji­mo tė­vy­nė­je. Yra ir vers­lo emig­ran­tų, ku­riuos Lie­tu­vo­je jau ga­li­ma skai­čiuo­ti šim­tais. Su­si­tel­kę šie žmo­nės bū­tų rim­ta jė­ga“, – LŽ sa­kė Da­nii­las Kons­tan­ti­no­vas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad vi­si į nau­ją­ją ru­sų or­ga­ni­za­ci­ją be­si­bu­rian­tys žmo­nės ne­igia­mai ver­ti­na Ru­si­ją val­dan­tį re­ži­mą, no­ri per­mai­nų tė­vy­nė­je, to­dėl ir ku­ria šį ju­dė­ji­mą. „Su­si­rin­ki­mas įvy­ko, ini­cia­ty­vi­nė gru­pė su­kur­ta ir mes im­amės or­ga­ni­za­ci­nių dar­bų“, – tei­gė po­li­ti­nis pa­bė­gė­lis.

Or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mo pa­si­rin­ki­mas, pa­sak Da­nii­lo Kons­tan­ti­no­vo, sim­bo­li­zuo­ja ne tik no­rą prieš­in­tis re­ži­mui, bet ir ru­sų pa­gar­bą eu­ro­pie­tiš­kos ver­ty­bėms bei no­rą pri­ar­tin­ti Ru­si­ją prie Eu­ro­pos.

Bir­že­lio 12 die­ną or­ga­ni­za­ci­jos kū­rė­jai ke­ti­na su­reng­ti mi­tin­gą. „Ši die­na mums sim­bo­li­zuo­ja de­mo­kra­ti­nės Ru­si­jos gi­mi­mą. Ją mes prieš­pas­ta­to­me da­bar­ti­nei – au­to­ri­ta­ri­nei Ru­si­jai“, – LŽ sa­kė Da­nii­las Kons­tan­ti­no­vas.

Pa­sak por­ta­lo „News­room“, nau­jo­sios or­ga­ni­za­ci­jos kū­rė­jai ne­del­siant su­lau­kė ir „ru­sų pa­sau­lio“ at­sto­vų dė­me­sio. Opo­zic­jos su­si­rin­ki­me pa­si­ro­dė vy­riš­kis, ku­ris de­mons­tra­ty­viai fo­tog­ra­fa­vo vi­sus da­ly­vius, pa­pra­šė žo­džio ir par­eiš­kė, kad „120 pro­cen­tų“ pa­lai­ko Vla­di­mi­ro Pu­ti­no po­li­ti­ką. Su­kel­ti konf­lik­to jam ne­pa­vy­ko ir pro­vo­ka­to­rius pa­si­ša­li­no.

.