Rusų karinius orlaivius lydėjo dukart
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai du kar­tus ki­lo ly­dė­ti virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

Pra­ėju­sį an­tra­die­nį NA­TO nai­kin­tu­vai ly­dė­jo du ru­sų nai­kin­tu­vus „Su-27“ ir nai­kin­tu­vą „Su-30SM“.

Po dvie­jų die­nų bu­vo pa­ly­dė­tas dar vie­nas virš Bal­ti­jos jū­ros skri­dęs Ru­si­jos nai­kin­tu­vas „Su – 24“.

Vi­si ru­sų ka­ri­niai or­lai­viai skri­do iš­si­jun­gę au­to­ma­ti­nius at­sa­kik­lius.

NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja vyk­do­ma iš Lie­tu­vos Ir Es­ti­jos.