Rusų karinių lėktuvų manevrus virš Baltijos jūros laiko neprofesionaliais veiksmais
Su Ru­si­jos ka­ri­niais lėk­tu­vais su­si­ję in­ci­den­tai virš Bal­ti­jos jū­ros ne­pa­si­žy­mi prieš­iš­ku­mu NA­TO at­žvil­giu, bet jie yra pa­vo­jin­gi, par­eiš­kė Al­jan­so Ka­ri­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ge­ne­ro­las Pe­tras Pa­ve­las.

„I­ki šiol dau­gu­mo­je pa­na­šių in­ci­den­tų ne­pas­te­bė­jo­me at­vi­ro prieš­iš­ku­mo NA­TO at­žvil­giu“, – sa­kė če­kų ge­ne­ro­las per vie­šą dis­ku­si­ją, or­ga­ni­zuo­tą lei­di­nio „Po­li­ti­co“.

Pa­sak jo, Al­jan­sas lai­ko ru­sų ka­ri­nių lėk­tu­vų ma­nev­rus ne­pro­fe­sio­na­liais veiks­mais, dėl tai­syk­lių pa­žei­di­mų ga­lin­čiais su­kel­ti in­ci­den­tų.

Pa­na­šių in­ci­den­tų už­fik­suo­ja­ma ne tik oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos, bet ir Juo­do­sios jū­ros; be to, jų nu­tin­ka ir ne­to­li Si­ri­jos sie­nų, pa­žy­mė­jo P.Pa­ve­las.

„Vi­sa­da esa­ma ri­zi­kos, kai dvi ka­ri­nės jė­gos, ne­san­čios drau­gės, at­si­du­ria per­ne­lyg ar­ti vie­na ki­tos“, – tei­gė jis.

P.Pa­ve­las sa­kė, kad Al­jan­sas drau­ge su Ru­si­ja ku­ria me­cha­niz­mą, ku­ris tu­rė­tų leis­ti pers­pė­ti apie pa­na­šias si­tua­ci­jas ir ma­žin­ti trin­tį.