Rusų ir lenkų sirgaliai planavo muštis Lietuvoje
Lie­tu­vos par­ei­gū­nams pa­vy­ko nu­trauk­ti pla­nuo­tas di­de­les Len­ki­jos ir Ru­si­jos fut­bo­lo sir­ga­lių muš­ty­nes, ku­rios sek­ma­die­nį tu­rė­jo vyk­ti Lie­tu­vo­je.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad penk­ta­die­nį vė­lai va­ka­re iš Len­ki­jos po­li­ci­jos ga­vo pre­li­mi­na­rios in­for­ma­ci­jos, kad ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­mos di­de­lės len­kų ir ru­sų fut­bo­lo chu­li­ga­nų muš­ty­nės.

Ga­vus šią in­for­ma­ci­ją, ne­del­siant pra­dė­ta po­li­ci­jos ope­ra­ci­ja, į pa­gal­bą pa­si­tel­kiant po­li­ci­jos Mo­bi­lių pa­da­li­nių, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­jė­gas. Vi­są nak­tį pa­sie­ny­je par­ei­gū­nai ti­kri­no į Lie­tu­vą vyks­tan­čius len­kų au­to­mo­bi­lius, į orą pa­kel­tas VSAT sraig­tas­par­nis, bu­vo ren­ka­ma ir ana­li­zuo­ja­ma vi­sa in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mus su­si­rė­mi­mus.

Daiktai rasti pas sulaikytus lenkų sirgalius/Policijos departamento nuotraukos

Par­ei­gū­nams pa­vy­ko nu­sta­ty­ti tiks­lią su­si­rė­mi­mų vie­tą Kau­no aps­kri­ty­je, nu­sta­ty­ta, kad ma­si­nė­se muš­ty­nė­se pla­na­vo da­ly­vau­ti apie 200-250 fut­bo­lo chu­li­ga­nų iš Len­ki­jos ir Ru­si­jos.

Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko Ra­mū­no Ma­to­nio, pla­nuo­to fut­bo­lo sir­ga­lių muš­ty­nės nė­ra su­si­ju­sios su kon­kre­čio­mis fut­bo­lo rung­ty­nė­mis.

„Tai bu­vo iš anks­to su­pla­nuo­tos muš­ty­nės, ku­rias tie­siog ke­tin­ta su­reng­ti mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jo­je“, - BNS sa­kė R.Ma­to­nis.

Jo duo­me­ni­mis, di­džią­ją Len­ki­jos sir­ga­lių gru­pės da­lį su­da­rė Var­šu­vos „Le­gia“ ir Gdans­ko „Le­chia“ klu­bų sir­ga­liai, tuo tar­pu in­for­ma­ci­jos, ko­kių Ru­si­jos klu­bų sir­ga­liai ke­ti­no da­ly­vau­ti muš­ty­nė­se, R.Ma­to­nis sa­kė ne­tu­rin­tis.

Apie 5 va­lan­dą ry­to Laz­di­jų ra­jo­no pa­sie­ny­je su­lai­ky­ti 5 len­kų sir­ga­liai, pas ku­riuos ras­ti že­mė­la­piai su ga­li­mo­mis su­si­rė­mi­mų vie­to­mis, įvai­rūs tam skir­ti daik­tai: pirš­ti­nės, kau­kės, ant­ke­liai, ki­tos kū­no ap­sau­gos prie­mo­nės, ins­truk­ci­jos kaip elg­tis ypa­tin­go­se si­tua­ci­jo­se. Vė­liau au­tos­tra­do­je par­ei­gū­nai su­lai­kė dar 4 Len­ki­jos pi­lie­čius, ku­rie pri­sta­ty­ti į Kai­šia­do­rių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Nors pla­nuo­ti su­si­rė­mi­mai ne­įvy­ko, po­li­ci­ja to­liau dirbs su­stip­rin­tu re­ži­mu, par­ei­gū­nai pra­šo ir vi­suo­me­nės pa­gal­bos. Pa­ste­bė­ję įtar­ti­nus as­me­nis, be­si­bū­riuo­jan­čias as­me­nų gru­pes, ypa­tin­gai kal­ban­čius ru­sų ar len­kų kal­bo­mis, ne­del­siant pra­neš­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.