Rusiškos propagandos holdingas: kaip maskuojamas ir kaip veikia
Bal­ti­jos ša­ly­se vei­kian­tis por­ta­las „Balt­news“ per tre­čiuo­sius as­me­nis pri­klau­so Ru­si­jos pro­pa­gan­di­niam hol­din­gui. Iš­siaiš­kin­ti tai ir kaip dir­ba šis slap­tas ru­sų pro­pa­gan­di­nio „Sput­nik“ bro­lis, pri­rei­kė žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo.

Prieš tre­jus me­tus Krem­lius nu­spren­dė pra­plės­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą pro­pa­gan­di­nę erd­vę ir įstei­gė nau­jie­nų agen­tū­rą „Sput­nik“ – jau­nes­nį už Ru­si­jos ri­bų ge­rai ži­no­mo te­le­vi­zi­jos ka­na­lo RT (anks­čiau – „Rus­sia To­day“) bro­lį. Tuo pa­čiu me­tu ty­liai ir ne­pas­te­bi­mai į ru­sa­kal­biams skir­tas in­ter­ne­to erd­ves įsi­lie­jo „Balt­News“. Ta­čiau šio nau­jie­nų por­ta­lo ry­šys su Ru­si­ja kruopš­čiai sle­pia­mas, ra­šo­ma re­bal­ti­ca.lv. Nors iš tie­sų abu šie nau­ji ži­niask­lai­dos por­ta­lai yra bro­liai.

Bal­ti­jos ša­ly­se vei­kian­ti ne­ko­mer­ci­nė žur­na­lis­tų or­ga­ni­za­ci­ja „Re:Baltica“, ku­rios tiks­las – gin­ti vi­suo­me­nės in­te­re­sus, at­li­ko tyrimą, iš ko su­si­de­da tos dvi ži­niask­lai­dos prie­mo­nės. Ir ap­ti­ko do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius, kad „Balt­news“ tamp­riai su­si­ję su Ru­si­jos vals­ty­bi­niu ži­niask­lai­dos hol­din­gu „Rus­sia To­day“. Ta­čiau tai ban­do­ma pa­slėp­ti il­go­je įvai­rių re­gis­truo­tų įmo­nių gran­di­nė­je ir po ne­va vie­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš­ka­ba.

Ry­šiai su Olandija

Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos „in­for­ma­ci­nius-ana­li­ti­nius por­ta­lus“ „Balt­news“ vie­ni­ja pa­va­di­ni­mas, bet juos ku­ria trys at­ski­ros vie­ti­nės ko­man­dos, tei­gia „Re:Bal­ti­ca“. Es­ti­jos ver­si­ja nu­ro­do, kad ji yra „eks­pe­ri­men­ti­nis lei­di­nys, tu­rin­tis tiks­lą skai­ty­to­jams kur­ti po­zi­ty­vų ir at­sa­kin­gą po­žiū­rį apie gy­ve­ni­mą“. Lie­tu­vo­je esą tai yra „ob­jek­ty­vių ži­nių šal­ti­nis adek­va­tiems nau­do­to­jams Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je“. Tri­juo­se por­ta­luo­se ru­sų kal­ba nu­švie­čia­mi vie­ti­niai įvy­kiai, taip pat skel­bia­mos Ru­si­jos ži­niask­lai­dos pra­ne­ša­mos nau­jie­nos. Rek­la­mos pra­ktiš­kai nė­ra.

Apie sa­vi­nin­kus „Balt­news“ por­ta­lų va­do­vai ty­ri­mą da­riu­siems žur­na­lis­tams at­sa­kė iš­si­su­ki­nė­da­mi. Lie­tu­vos ver­si­jos vyr. re­dak­to­rius Ana­to­li­jus Iva­no­vas (be­je, jam užd­raus­ta įva­žiuo­ti į Lat­vi­ją) per te­le­fo­ni­nį po­kal­bį tei­gė, kad por­ta­las yra da­lis di­de­lio hol­din­go, „pla­čiai pri­sta­to­mo Eu­ro­po­je“. Pa­sak jo, sa­vi­nin­kai už­re­gis­truo­ti Olan­di­jo­je, o kon­kre­čius var­dus siū­lė pa­žiū­rė­ti in­ter­ne­te. A. Iva­no­vas tvir­ti­no, kad vers­le tu­ri sa­vo „know-how“, bet „mes ne­sa­me idio­tai, kad apie tai pa­sa­ko­tu­me“.

Es­tiš­ko por­ta­lo va­do­vas Alek­sand­ras Kor­ni­lo­vas (Lat­vi­ja jam – taip pat užd­raus­ta ša­lis) el. pa­štu pra­ne­šė, kad por­ta­lo sa­vi­nin­kas yra olan­diš­ka įmo­nė „Ca­pi­tal Me­dia“. O lat­viš­ko por­ta­lo va­do­vas And­re­jus Ja­kov­le­vas, at­si­sa­kęs su­si­tik­ti dėl in­ter­viu, te­le­fo­no ži­nu­te at­sa­kė: „Di­džią­ją pi­ni­gų da­lį už­dir­ba­me Eu­ro­po­je“.

„Me­dia Ca­pi­lat Hol­ding B. V.“, už­re­gis­tra­vu­sios do­me­ną „Balt­news“, ad­re­sas Ny­der­lan­dų įmo­nių re­gis­tre at­ve­da prie į akis ne­kren­tan­čio dvie­jų aukš­tų na­mo, esan­čio vie­na­me ne­di­de­lio mies­to ra­jo­ne. Įmo­nė už­re­gis­truo­ta 2013 me­tais, o jos įsta­ti­nis ka­pi­ta­las – vie­nas eu­ras.

„Media Capilat Holding B. V.“, užregistravusios domeną „Baltnews“, adresas Nyderlandų įmonių registre - kuklus dviejų aukštų namas. "Google Street View" nuotrauka

Vie­nin­te­lis Ny­der­lan­duo­se re­gis­truo­tos „Me­dia Ca­pi­tal Hol­ding B. V.“ sa­vi­nin­kas yra Ru­si­jo­je re­gis­truo­ta įmo­nė „Me­dia Ca­pi­tal“. O ji sa­vo ruo­žtu priklauso „Mos­kovs­kie no­vos­ti“, ku­rios sa­vi­nin­kas yra Ru­si­jos vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra „RIA No­vos­ti“.

O „RIA No­vos­ti“ yra da­lis hol­din­go „Ros­siya Segodnya“. Tai­gi šiam hol­din­gui pri­klau­so ir mul­ti­me­di­jos plat­for­ma „Sput­nik“, ir Bal­ti­jos ša­lims skir­ti por­ta­lai „Balt­news“. Ty­ri­mą da­riu­sių žur­na­lis­tų klau­si­mai, siųs­ti tiek prie re­gis­tra­ci­jos esan­čiu el. pa­što ad­re­su, tiek „Ros­siya Se­god­nya“ spau­dos sky­riui, li­ko be at­sa­ko.

Įtar­ti­na veikla

Kai „Balt­news“ por­ta­lai pra­dė­jo veik­lą, apie ry­šius su Ru­si­ja nu­ro­dė Es­ti­jos sau­gu­mo po­li­ci­ja (Ka­Po).

2014 me­tų Ka­Po apž­val­go­je už­si­me­na­ma, kad „Balt­news“ fi­nan­suo­ja­mas olan­dų kom­pa­ni­jos, o jį kon­tro­liuo­ja su „Rus­sia to­day“ su­si­ję as­me­nys. At­as­kai­to­je nu­ro­dy­ta, kad vie­nas iš pro­jek­to „Balt­news“ įkū­rė­jų stei­gė­jų yra Vla­di­mi­ras Le­pe­chi­nas, „RIA No­vos­ti“ ko­men­ta­to­rius ir Eu­ra­zi­jos eko­no­mi­nės są­jun­gos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tis ope­ra­ci­jo­se, sie­kiant su­stip­rin­ti Ru­si­jos įta­ką kai­my­ni­nė­se ša­ly­se, vie­šė­jęs Es­ti­jo­je 2014 me­tų pa­va­sa­rį.

Ka­Po pub­li­ka­vo nuo­trau­ką, ku­rio­je Ta­li­no ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je V. Le­pe­chi­nas spau­džia ran­ką A. Kor­ni­lo­vui. Apie „Re:Bal­tic“ pa­klaus­tas A. Kor­ni­lo­vas bu­vo la­ko­niš­kas: „Ne­ko­men­tuo­ju Ka­Po pra­ne­ši­mus, ne­tu­rin­čius įro­dy­mų. Tuo pa­čiu ma­nau, kad sau­gu­mo po­li­ci­ja ne­tu­rė­tų kiš­tis į ži­niask­lai­dos dar­bą. Tai gru­bus de­mo­kra­ti­nių lais­vių pa­žei­di­mas.“

KaPo publikavo nuotrauką, kurioje Talino geležinkelio stotyje V. Lepechinas spaudžia ranką A. Kornilovui.

2016 me­tų rugp­jū­tį Es­ti­jos tei­sėt­var­kos par­ei­gū­nai ke­lioms die­noms bu­vo su­lai­kę A. Kor­ni­lo­vą dėl įta­ri­mų pa­dir­bi­nė­jant do­ku­men­tus ir ven­giant mo­kė­ti mo­kes­čius. A. Kor­ni­lo­vą įta­ria fal­si­fi­ka­vus do­ku­men­tus ir pa­si­sa­vi­nus be­veik 50 tūkst. eu­rų iš su juo su­si­ju­sios organizacijos „Alt­me­dia“ ka­sos, mo­kant už ne­eg­zis­tuo­jan­čius san­do­rius. Tuo me­tu jis, val­džios tei­gi­mu, ne­mo­kė­jo mo­kes­čių. Es­ti­jos įmo­nių re­gis­tre „Alt­me­dia“ nu­ro­dy­ta kaip „Balt­news“ sa­vi­nin­kė. Pi­ni­gai bu­vo per­ve­da­mi iš Olan­di­jos ir Ru­si­jos, kaip ma­no­ma, por­ta­lo iš­lai­ky­mui, bet at­si­dū­rė as­me­ni­nė­se A. Kor­ni­lo­vo sąs­kai­to­se. Įta­ri­mai jam kol kas ne­pa­teik­ti.

„Alt­me­dia“ yra vie­na iš tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų Bal­ti­jos ša­ly­se, ku­rios pa­gal „Re:Bal­ti­ca“ anks­tes­nius ty­ri­mus anks­čiau bu­vo fi­nan­suo­ja­mi Ru­si­jos „minkš­to­sios ga­lios“ fon­do tė­vy­nai­nių už­sie­ny­je in­te­re­sams gin­ti.

Lat­vi­jos „Balt­news“ va­do­vas A. Ja­kov­le­vas taip pat pik­ti­no­si Ka­Po ne­pro­fe­sio­na­lu­mu. „Su Es­ti­ja by­li­nė­juo­si dėl su­teik­tos ne­tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos“, – tei­gė jis. A. Ja­kov­le­vui yra užd­raus­ta įva­žiuo­ti į Es­ti­ją.

Įta­ka nedidelė

Ga­li­ma tik spė­lio­ti, kiek at­siei­na iš­lai­ky­ti „Balt­news“ por­ta­lus. Me­ti­nė įmo­nių, ku­rioms po­pie­riu­je pri­klau­so Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos ver­si­jos, apy­var­ta 2015 me­tais bu­vo nuo 100 iki 120 tūkst. eu­rų. Olan­dų įmo­nės „Me­dia Ca­pi­lat Hol­ding B. V.“ at­as­kai­to­se apy­var­ta ne­nu­ro­do­ma.

Nau­do­da­mie­si in­ter­ne­to įran­kiu „smi­liar­web.com“, lei­džian­čiu ma­ty­ti apy­tiks­lį in­ter­ne­to pus­la­pių lan­ky­to­jų skai­čių, ty­ri­mą da­rę žur­na­lis­tai pa­da­rė iš­da­vą, kad „Balt­news“ nė­ra įta­kin­ga ži­niask­lai­dos prie­mo­nė. Pa­vyz­džiui per pus­me­tį lat­viš­ka ver­si­ja tu­rė­jo 30 kar­tų ma­žiau lan­ky­to­jų, ne­gu Lat­vi­jos „Del­fi“ ru­sų kal­ba.

Propagandininkai

Ta­čiau, kaip tei­gia „Re:Bal­ti­ca“, „Balt­news“ ir pa­na­šių į jį ne­la­bai įta­kos tu­rin­čių por­ta­lų tiks­las ga­li bū­ti vi­sai ki­tas: kur­ti Ru­si­jai pa­lan­kų tu­ri­nį, ku­rį ga­li­ma ti­ra­žuot in­ter­ne­te. Pa­vyz­džiui, vie­ną au­to­rės Ga­li­nos Sa­pož­ni­ko­vos straips­nį apie tai, kad Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jai esą bi­jo Ru­si­jos puo­li­mo, po to pub­li­ka­vo dar bent 14 in­ter­ne­to lei­di­nių.

Šių me­tų ko­vo mė­ne­sį Lie­tu­vo­je iš vie­ti­nės lei­dyk­los bu­vo iš­im­ta šios au­to­rės – „Kom­so­mols­ka­ja pra­vda“ žur­na­lis­tės G. Sa­pož­ni­ko­vos – į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­ta kny­ga „Iš­da­vys­tės kai­na. Kaip žlu­go So­vie­tų Są­jun­ga ir kas nu­ti­ko tiems, ku­rie ban­dė ją iš­sau­go­ti“. Ji bu­vo iš­leis­ta 500 egz. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu. Bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo pri­ta­ri­mo tarp­tau­ti­niams nu­si­kal­ti­mams, SSRS ar na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos nu­si­kal­ti­mams Lie­tu­vos Res­pub­li­kai ar jos gy­ven­to­jams, jų ne­igi­mo ar šiurkš­taus men­ki­ni­mo.

G. Sa­pož­ni­ko­va – ne vie­nin­te­lis „Balt­news“ au­to­rius, de­mons­truo­ja­mas pa­lan­ku­mą Ru­si­jai. Lat­vi­jos por­ta­lui re­gu­lia­riai ra­šo ži­no­mas Ru­si­jos ra­di­ka­las Vla­di­mi­ras Lin­der­ma­nas.

A. Solonenka 2014 metais jis lankėsi Kryme kaip „referendumo“ stebėtojas.

Kaip au­to­rius pa­si­reiš­kia ir Ry­go­je gy­ve­nan­tis so­cio­lo­gas And­re­jus So­lo­nen­ka. 2015 me­tais jo ne­įlei­do ES Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą, ku­riam jis bu­vo akre­di­tuo­tas kaip Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­mo žur­na­lo „Bal­ti­jos pa­sau­lis“ at­sto­vas. Prieš tai 2014 me­tais jis lan­kė­si Kry­me kaip „re­fe­ren­du­mo“ ste­bė­to­jas.