Rusijos žvalgybininkas atsisakė duoti parodymus
Šni­pi­nė­ji­mu kal­ti­na­mas aukš­tas Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bos par­ei­gū­nas Ni­ko­la­jus Fi­lip­čen­ka penk­ta­die­nį at­si­sa­kė duo­ti par­ody­mus jo by­lą nag­ri­nė­jan­čiam Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

BNS ži­nio­mis, Ru­si­jos pi­lie­tis kal­tės dėl jam pa­teik­tų kal­ti­ni­mų ne­pri­pa­žįs­ta.

Už­da­ra­me po­sė­dy­je pro­ku­ro­ras pa­skel­bė kal­ti­na­mą­jį ak­tą. N.Fi­lip­čen­kai at­si­sa­kius duo­ti par­ody­mus, į ki­tus teis­mo po­sė­džius spa­lį bus kvie­čia­mi liu­dy­to­jai.

Įta­ria­ma, kad Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) Ka­ra­liau­čiaus sri­ties val­dy­bos Žval­gy­bos sky­riaus vy­res­ny­sis ope­ra­ty­vi­nis įga­lio­ti­nis ypač svar­biems rei­ka­lams N.Fi­lip­čen­ka su ki­tais as­me­ni­mis sie­kė už­ver­buo­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nus, ku­rie ga­lė­tų įtai­sy­ti pa­sik­lau­sy­mo įran­gą pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ka­bi­ne­te ir re­zi­den­ci­jo­je.

N.Fi­lip­čen­ka taip pat tei­sia­mas dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, su­klas­to­tų do­ku­men­tų pa­nau­do­ji­mo ir daug­kar­ti­nių ne­tei­sė­tų vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mų.

By­los duo­me­ni­mis, mi­nė­tas už­sie­nio vals­ty­bės žval­gy­bos par­ei­gū­nas su ki­tu Ru­si­jos pi­lie­čiu, to pa­ties FST sky­riaus vir­ši­nin­ku I.G. bei vie­nu Lie­tu­vos pi­lie­čiu V.S. nuo 2011 me­tų spa­lio iki 2014 me­tų pa­bai­gos su­si­ti­kę ke­lio­se už­sie­nio vals­ty­bė­se kurs­tė Lie­tu­vos pi­lie­čius, ver­ba­vo šiuos as­me­nis šni­pi­nė­ti – rink­ti ir per­duo­ti už­sie­nio vals­ty­bės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jai ją do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją. Be to, N.Fi­lip­čen­ka ki­taip ak­ty­viai or­ga­ni­za­vo to­kią veik­lą, mo­kė­da­vo už in­for­ma­ci­ją.

Į teis­mą per­duo­ta tik N.Fi­lip­čen­kos by­la. Anot pro­ku­ra­tū­ros, ki­tų as­me­nų at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dar tę­sia­mas.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, at­ski­rai vie­nas nuo ki­to ir skir­tin­gu me­tu šni­pi­nė­ti ver­buo­ti ke­li Lie­tu­vos pi­lie­čiai, jie FST su­do­mi­no dėl anks­čiau tu­rė­tos dar­bi­nės pa­tir­ties ir tu­ri­mų ry­šių su bu­vu­siais ir esa­mais įvai­rių Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų tar­nau­to­jais. Jiems for­mu­luo­tos už­duo­tys už pi­ni­gi­nį at­ly­gį rink­ti ir teik­ti in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jais, jų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu, de­ta­liais kon­tak­tais, pro­fe­si­nė­mis bei as­me­ni­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis, taip pat Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to sau­go­mų vals­ty­bės va­do­vų as­me­ni­ne bei pa­tal­pų ap­sau­ga, tam nau­do­ja­ma tech­ni­ne įran­ga bei ki­ta to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­ja.

At­lie­kant ty­ri­mą taip pat gau­ta duo­me­nų, kad kal­ti­na­ma­sis bei su juo kar­tu nu­si­kals­ta­mais tiks­lais vei­kę as­me­nys sie­kė gau­ti kuo iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie esa­mus ir bu­vu­sius Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­nus, juos ga­lin­čius komp­ro­mi­tuo­ti duo­me­nis, kon­kre­čius tam ti­krų ins­ti­tu­ci­jų bu­vu­sius va­do­vus, par­ei­gū­nus vie­ni­jan­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­rius ar su jais su­si­ju­sius as­me­nis.

Ver­buo­ja­mie­ji bū­da­vo ap­rū­pi­na­mi tech­ni­nė­mis ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis, kon­sul­tuo­ja­mi, ins­truk­tuo­ja­mi, jiems duo­da­mi pi­ni­gai ry­šio bei ki­toms prie­mo­nėms, tre­čių­jų ša­lių vi­zoms įsi­gy­ti.

Ru­si­jos žval­gy­bi­nin­kas su­lai­ky­tas, kai vy­ko tran­zi­ti­niu trau­ki­niu per Lie­tu­vą iš Ka­ra­liau­čiaus sri­ties į Bal­ta­ru­si­ją. Nuo pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio 29 die­nos jis lai­ko­mas Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je – ka­lė­ji­me.

Šis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas ga­vus Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to su­rink­tą me­džia­gą.

Ki­to­se by­lo­se dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jos nau­dai yra nu­teis­tas bu­vęs vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jas Ro­mual­das Lips­kis, jam skir­ta pen­ke­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, ir bu­vęs ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas. Jam skir­ti tre­ji me­tai ne­lais­vės.