Rusijos žurnalistui suteiktas politinis prieglobstis
Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas su­tei­kė po­li­ti­nį prie­globs­tį Ru­si­jo­je tei­sė­sau­gos per­se­kio­ja­mam žur­na­lis­tui And­re­jui Ne­kra­so­vui.

„Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas ma­ne in­for­ma­vo, kad rug­sė­jo 17 die­ną aš bu­vau pri­pa­žin­tas po­li­ti­niu pa­bė­gė­liu ir man bu­vo su­teik­tas il­ga­lai­kis lei­di­mas gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė A.Ne­kra­so­vas.

Jis džiau­gė­si, kad jo prie­globs­čio pra­šy­mas bu­vo iš­nag­ri­nė­tas „grei­tai ir ob­jek­ty­viai“. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas žur­na­lis­to pra­šy­mą iš­nag­ri­nė­jo per kiek dau­giau nei mė­ne­sį.

A.Ne­kra­so­vas tei­gė pla­nuo­jan­tis Lie­tu­vo­je už­siim­ti ne­di­de­liu vers­lu.

„Taip pat pla­nuo­ju mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos, kad ge­riau in­teg­ruo­čiau­si į vi­suo­me­nę, ku­rio­je, ko ge­ro, ma­žiau­siai ke­lis me­tus man teks gy­ven­ti iki si­tua­ci­jos pa­si­kei­ti­mo Ru­si­jo­je“, - sa­kė Ru­si­jos žur­na­lis­tas.

„Aš lai­min­gas ir dė­kin­gas, kad man su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė gy­ven­ti ir dirb­ti, bū­ti vi­siš­kai nau­din­gu ir sa­vo ša­ly­je, Ru­si­jo­je, ir Lie­tu­vo­je“, - pri­dū­rė jis.

Ru­si­jo­je A.Ne­kra­so­vui iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la už tur­to prie­var­ta­vi­mą. Par­eiš­ki­mą dėl to pa­da­vė bu­vęs kon­cer­no „Ka­lash­ni­kov“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, šiuo me­tu Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės vals­ty­bės sie­nos inf­ras­truk­tū­ros plė­tros agen­tū­ros va­do­vas Kons­tan­ti­nas Bu­si­gi­nas. Pats A.Ne­kra­so­vas šį ieš­ki­nį va­di­na as­me­ni­nių sąs­kai­tų su­ve­di­nė­ji­mu už jo veik­lą prof­są­jun­go­je, ku­ri vy­ko 2013 me­tais. A.Ne­kra­so­vas kon­cer­ne, ku­riam va­do­va­vo D.Bu­si­gi­nas, su pro­fe­si­ne są­jun­ga sie­kė pa­kel­ti mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį.

Ru­si­jo­je žur­na­lis­tui grė­sė 15 me­tų ka­lė­ji­mo.

Ru­si­jo­je, Ud­mur­ti­jos Res­pub­li­ko­je gy­ve­nęs A.Ne­kra­so­vas į Lie­tu­vą at­vy­ko bir­že­lio mė­ne­sį. Kai lie­pos mė­ne­sį jis vy­ko į Kip­rą, ša­lies tei­sė­sau­ga jį su­lai­kė rem­da­ma­si Ru­si­jos iš­duo­tu In­ter­po­lo or­de­riu. Kip­re pa­pra­šęs po­li­ti­nio prie­globs­čio A.Ne­kra­so­vas bu­vo iš­siųs­tas į Lie­tu­vą, be­si­re­miant Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­se, pa­gal ku­rią prie­globs­čio pra­šy­mas tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­mas ša­ly­je, į ku­rią as­muo at­vyks­ta pir­miau­sia.

Gy­ven­da­mas Ru­si­jo­je A.Ne­kra­so­vas taip pat bu­vo tink­la­raš­ti­nin­kas, da­ly­va­vo įvai­rio­je vi­suo­me­ni­nė­je, po­li­ti­nė­je veik­lo­je. Jis 2012 me­tais kaip opo­zi­ci­nės par­ti­jos Jab­lo­ko at­sto­vas kan­di­da­ta­vo į Ud­mur­ti­jos par­la­men­tą, ta­čiau ne­sėk­min­gai.