Rusijos žurnalistai apgavo ministrą
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ta­po Ru­si­jos žur­na­lis­tų pro­vo­ka­ci­jos au­ka.

Vals­ty­bi­nio te­le­vi­zi­jos ka­na­lo NTV žur­na­lis­tai mi­nis­trui pri­sis­kam­bi­no, ap­si­mes­da­mi ki­tais as­me­ni­mis. Lai­do­je bu­vo su­da­ry­tas įspū­dis, esą mi­nis­trui skam­bi­na Ukrai­nos tei­sin­gu­mo mi­nis­tru pri­sis­ta­tęs as­muo.

Mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius BNS sa­kė, kad po­kal­bio pa­šne­ko­vai bu­vo su­keis­ti.

„Tai dar kar­tą par­odo, kad tos ma­ni­pu­lia­ci­jos vyks­ta su sie­kiu pro­vo­kuo­ti“, – tei­gė mi­nis­tro at­sto­vas.

Ru­sai L.Lin­ke­vi­čiaus klau­si­nė­jo apie fa­šiz­mą Ru­si­jo­je bei Lie­tu­vos sie­kius at­ly­gin­ti Ru­si­jos oku­pa­ci­jos ža­lą.

„Pa­sa­ky­siu at­vi­rai, mes šia­me pro­ce­se da­ly­vau­ja­me, ta­čiau taip pat mes blai­viai žiū­ri­me į da­ly­kus ir su­pran­ta­me, kas yra rea­lu ir kas yra ne­rea­lu“, – po­kal­by­je sa­kė mi­nis­tras, pa­klaus­tas apie pla­nus rei­ka­lau­ti Ru­si­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo už so­vie­tų oku­pa­ci­ją.

Mi­nis­tras taip pat par­eiš­kė, kad Ru­si­jo­je yra dau­giau fa­šiz­mo nei Bal­ti­jos ša­ly­se.

Klau­sia­mas apie na­cio­na­lis­ti­nes ei­ty­nes Vil­niu­je mi­nint ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mą, sa­kė, kad tai yra vie­ne­ti­niai, ta­čiau ne sis­te­mi­niai at­ve­jai.

„Taip ma­siš­kai, kaip tai vyks­ta Ru­si­jo­je, to nė­ra“, – sa­kė mi­nis­tras.

Pa­klaus­tas, ar jis ma­no, kad Ru­si­jo­je yra dau­giau fa­šiz­mo nei Bal­ti­jos ša­ly­se, mi­nis­tras at­sa­kė: „aš ne ma­nau, aš tą tie­siog ži­nau“.

Ru­si­jos žur­na­lis­tai taip pat kal­bi­no Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ukrai­nos ir Mol­do­vos sky­riaus ve­dė­ją As­ta And­ri­jaus­kie­nę.

Jie dip­lo­ma­tės klau­si­nė­jo apie „Sav­čen­ko są­ra­šą“, pa­gal ku­rį ne­pa­gei­dau­ja­mais pa­skelb­ti Ukrai­nos ka­ro la­kū­nės Na­di­jos Sav­čen­ko nu­tei­si­mui Ru­si­jo­je įta­kos tu­rė­ję as­me­nys.

Ru­sai A.And­ri­jaus­kie­nės tei­ra­vo­si, ar ta­me są­ra­še nė­ra Ru­si­jos val­džios po­li­ti­kų.

„O Ukrai­nos pu­sė juos įtrau­kė? Jūs no­ri­te, kad mes bū­tu­me la­biau ukrai­nie­čiai nei pa­tys ukrai­nie­čiai, nors taip ne­ga­li bū­ti“, – tei­gė mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nė.

Per­nai vie­nas iš lai­dą ren­gian­čių ap­si­me­tė­lių pri­sis­kam­bi­no bri­tų dai­ni­nin­kui El­to­nui Joh­nui ir pri­ver­tė jį pa­ti­kė­ti, kad apie gė­jų tei­ses kal­ba­si su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu. Tas ap­si­me­tė­lis taip pat yra iš­siun­tęs ta­ria­mą Ukrai­nos pre­zi­den­to Pe­tro Po­ro­šen­kos laiš­ką N.Sav­čen­ko, ku­ria­me jos bu­vo pra­šo­ma at­šauk­ti ba­do ak­ci­ją.