Rusijos veiksmai Lietuvai gali kainuoti iki 4 proc. BVP
Blo­giau­siu at­ve­ju - jei ša­lies eks­por­tas į Ru­si­ją vi­siš­kai su­stos ir ban­kru­tuos da­lis lo­gis­ti­kos įmo­nių, ša­lies bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) ga­li smuk­ti 4 proc., sa­ko Lie­tu­vos prem­je­ras. Ta­čiau, anot Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, to­kia ti­ki­my­bė yra ne­la­bai rea­li.

„Y­ra įvai­riau­sių pa­skai­čia­vi­mų. Jau tas pats kraš­tu­ti­nis at­ve­jis, ku­riuo aš ne­ti­kiu, kad tai ga­lė­tų at­si­tik­ti, jo­kio eks­por­to ne­tu­rė­tu­me į Ru­si­ją ir mū­sų lo­gis­ti­ka ne­bū­tų pa­nau­do­ta, - nei san­dė­lia­vi­mas, nei per­ve­ži­mai, tai ga­lė­tų bū­ti 4 proc. BVP ma­žė­ji­mas, toks po­vei­kis“, - in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, Lie­tu­va ne­pla­nuo­ja kal­bė­tis su Mask­va, šiuo me­tu ieš­ko­ma al­ter­na­ty­vų Ru­si­jai. Pa­vyz­džiui, to­liau ke­ti­na­ma kal­bė­tis su Ki­ni­ja.

„Da­bar mes į Mask­vą ne­pla­nuo­ja­me siųs­ti par­ei­gū­nų, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja dir­ba, kiek aš ži­nau, dar kol kas ne­pa­vyks­ta už­megz­ti tie­sio­gi­nio kon­tak­to su Ru­si­jos mui­ti­nės de­par­ta­men­to va­do­vu. Pui­kiai ži­not, kad da­bar eko­no­mi­niai san­ty­kiai su Bal­ta­ru­si­ja yra pa­ge­rė­ję (...) Dir­ba­ma su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, pla­nuo­ju Ser­bi­jo­je su­si­tik­ti su Ki­ni­jos mi­nis­tru pir­mi­nin­ku. Ti­ki­my­bė yra la­bai ma­ža (pra­lauž­ti le­dus - BNS), bet kal­bė­tis rei­kia“, - aiš­ki­no mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Anot jo, su­griež­tin­tos ve­žė­jų pa­ti­kros klau­si­mas gruo­dį bus ke­lia­mas Briu­se­ly­je.

„Briu­se­ly gruo­džio 3 die­ną trans­por­to ta­ry­bo­je Lie­tu­va iš­kels šią prob­le­mą pa­sie­ny­je, nes mes Eu­ro­pos Są­jun­go­je tu­ri­me tu­rė­ti vie­nin­gą po­zi­ci­ją. (...) Pri­sta­ty­sim, ko­kią įta­ką su­da­ro trans­por­to sek­to­rius Lie­tu­vo­je - di­džiu­lę įta­ką, nuo 12-13 proc. Aiš­ku, čia pla­čią­ja pra­sme kal­bu, ne tik su Ru­si­ja su­si­ju­sio trans­por­to sek­to­riaus“, - kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Ru­si­jos mui­ti­nės va­do­vas an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad nuo­dug­niai ti­krin­ti lie­tu­viš­kus kro­vi­nius pa­dė­ta, nes Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys į Ru­si­ją per Lie­tu­vą esą ga­be­na „em­bar­go“ pro­duk­ci­ją, ku­ri yra su pa­dirb­tais ser­ti­fi­ka­tais. O dar anks­čiau Ru­si­jos mui­ti­nin­kai ne­ofi­cia­liai tei­gė, kad su­tri­ko in­for­ma­ci­nės sis­te­mos.

Vil­ki­kų ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių iš Lie­tu­vos įva­žia­vi­mą Ru­si­ja pra­dė­jo ri­bo­ti pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je.