Rusijos užkarda – „dėl rūpesčio saugumu“
Jau an­trą mė­ne­sį Ru­si­ja ne­įsi­lei­džia ir ne­iš­lei­džia per Bal­ta­ru­si­ją į ša­lį vyks­tan­čių tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čių, taip pat – ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Mask­va aiš­ki­na, kad to­kių prie­mo­nių im­ta­si dėl pa­sau­ly­je smar­kiai pa­si­kei­tu­sios si­tua­ci­jos.

Į Ru­si­ją per Bal­ta­ru­si­ją ir at­virkš­čiai – iš Ru­si­jos per Bal­ta­ru­si­ją no­rin­tys vyk­ti ne Ru­si­jos ir ne Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai jau ku­ris lai­kas tu­ri rink­tis ki­tus ke­lius. Pa­vyz­džiui, Ru­si­ją au­to­mo­bi­liu pa­siek­ti per Lat­vi­ją. To­kiu sie­nos kir­ti­mo su­griež­ti­ni­mu pa­si­pik­ti­nu­sios Lie­tu­va ir Len­ki­ja yra įtei­ku­sios no­tas Ru­si­jai.

Šios ša­lies už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai Ma­ri­ja Za­cha­ro­va va­kar bri­fin­go me­tu aiš­ki­no, kad is­to­riš­kai bu­vo su­sik­los­tę, kad Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos in­teg­ra­ci­nio su­ar­tė­ji­mo lai­ko­tar­piu kirs­ti vals­ty­bės sie­ną bu­vo leng­viau. „Vis dėl­to da­bar si­tua­ci­ja pa­sau­ly­je kar­di­na­liai pa­si­kei­tė. Ei­li­nį kar­tą ne­pri­min­siu apie taa, kad smar­kiai iš­au­go ri­zi­kos, su­si­ju­sios su te­ro­ris­ti­niais ir mig­ra­ci­niais klau­si­mais. At­sa­kin­gi Ru­si­jos or­ga­nai šia­me sie­nos ruo­že re­gu­lia­riai su­lai­ky­da­vo as­me­nis, ne­tu­rin­čius pa­grin­do įva­žiuo­ti į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją ir ke­lian­čius grės­mę sau­gu­mui“, – Mask­vo­je aiš­ki­no M. Za­cha­ro­va.

Anot jos, Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je nė­ra tarp­tau­ti­nių sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tų, to­dėl nė­ra as­me­nų ir trans­por­to prie­mo­nių pa­sie­nio kon­tro­lės. „To­kiu bū­du tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams nė­ra ga­li­my­bių kirs­ti Ru­si­jos-Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bių sie­ną. Pa­žei­dė­jams ga­li bū­ti tai­ko­mos sank­ci­jos, nu­ma­ty­tos Ru­si­jos įsta­ty­muo­se“, – ak­cen­ta­vo M. Za­cha­ro­va, pri­dur­da­ma, kad at­sa­kin­gos ša­lies ins­ti­tu­ci­jos ak­ty­viai dir­ba ieš­ko­da­mos iš­ei­ties iš su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos.