Rusijos URM pataria D. Grybauskaitei maldyti „komjaunuolišką įkarštį“
Lie­tu­vos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės re­to­ri­ka pra­noks­ta la­biau­siai eks­tre­mis­ti­nius Ki­je­vo par­eiš­ki­mus, jai rei­kė­tų nu­mal­dy­ti „sa­vo kom­jau­nuo­liš­ką įkarš­tį“ ir „ne­be­komp­lek­suo­ti dėl sa­vo so­vie­ti­nės pra­ei­ties“, par­eiš­kė ofi­cia­lus Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) at­sto­vas.

„Bū­tų ge­rai, jei Lie­tu­vos pre­zi­den­tė pa­švel­nin­tų sa­vo „kom­jau­nuo­liš­ką įkarš­tį“, ne­komp­lek­suo­tų dėl sa­vo „so­vie­tų pra­ei­ties“, ku­ri, ma­tyt, pri­ver­čia ją bū­ti „šven­tes­ne už Ro­mos po­pie­žių“, - ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė ofi­cia­lus Ru­si­jos URM at­sto­vas Alek­sand­ras Lu­ka­še­vi­čius.

Anot jo, D.Gry­baus­kai­tės kal­bos pra­noks­ta la­biau­siai eks­tre­mis­ti­nius par­eiš­ki­mus, skam­bė­ju­sius iš Ki­je­vo na­cio­nal­ra­di­ka­lų lū­pų.

„Vis­kas, ką ji kal­ba, ne pa­de­da, o at­virkš­čiai, tik ap­sun­ki­na spren­di­mų pa­ieš­ką su­re­gu­liuo­ti Ukrai­nos kri­zę. Dau­ge­lio ša­lių svei­kai mąs­tan­tys po­li­ti­kai, ku­rie ne­sis­ten­gia pa­tik­ti mar­gi­na­lams, o iš tie­sų yra su­ne­ri­mę dėl si­tua­ci­jos Ukrai­no­je, pa­dė­ti­mi Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je, va­do­vau­ja­si ki­to­kiu, at­sa­kin­gu po­žiū­riu“, - tei­gia­ma par­eiš­ki­me, ku­ris skel­bia­mas Ru­si­jos URM in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Ja­me tei­gia­ma, kad po­li­ti­kos iš­min­tį ro­do ne sie­kis pro­vo­kuo­ti konf­lik­tus ir įžei­di­nė­ti kai­my­nus, o mo­kė­ji­mas ras­ti kons­truk­ty­vius spren­di­mus, at­siž­vel­giant į rea­lią si­tua­ci­ją Ukrai­no­je.

Par­eiš­ki­me taip pat tvir­ti­na­ma, kad už­sie­nio vei­kė­jai prieš me­tus pa­lai­kė an­ti­kons­ti­tu­ci­nį per­vers­mą šio­je ša­ly­je, „o da­bar stu­mia Ki­je­vo val­džią į ka­ri­nę avan­tiū­rą prieš sa­vo liau­dį“.

Taip Ru­si­jos URM rea­ga­vo į ket­vir­ta­die­nio D.Gry­baus­kai­tės in­ter­viu LRT ra­di­jui. Jam Lie­tu­vos va­do­vė par­eiš­kė, kad ne­sus­tab­džius Ru­si­jos Ukrai­no­je, ag­re­si­ja ga­li iš­plis­ti Eu­ro­po­je, Ru­si­ją ji pa­va­di­no te­ro­ris­ti­ne vals­ty­be.

„U­krai­na šian­dien ko­vo­ja už vi­sos Eu­ro­pos tai­ką, už vi­sus mus. Jei­gu te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė, ku­ri vyk­do at­vi­rą ag­re­si­ją prieš sa­vo kai­my­nę, ne­bus su­stab­dy­ta, ta ag­re­si­ja ga­li iš­plis­ti Eu­ro­po­je ir to­liau“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

Anot jos, Ukrai­nai bū­ti­nas vi­sa­pu­siš­kas pa­lai­ky­mas. Lie­tu­vos va­do­vė taip pat pa­brė­žė, kad Ukrai­nai ten­ka ko­vo­ti ne tik su ka­ri­niu puo­li­mu, bet ir su eko­no­mi­ne, in­for­ma­ci­ne ag­re­si­ja, ko­rup­ci­niu pa­pir­ki­nė­ji­mu prieš Ukrai­ną.

„Lie­tu­va, kaip ir ki­tos Eu­ro­pos vals­ty­bės, su­pran­ta, kad už tai­ką rei­kia ko­vo­ti, tai­ką rei­kia gin­ti, ne­prik­lau­so­my­bė ir su­ve­re­ni­te­tas yra ne­lie­čia­mas, kiek­vie­na tau­ta tu­ri to­kią tei­sę tu­rė­ti sa­vo vals­ty­bę ir nie­kas jai ne­ga­li dik­tuo­ti - ar ma­žai, ar di­de­lei vals­ty­bei - nie­kas ne­ga­li dik­tuo­ti, kaip ji­nai tu­ri gy­ven­ti. Tai ši­tą tu­ri­me vi­si aiš­kiai pa­sa­ky­ti da­bar­ti­niam Krem­liui, da­bar­ti­nės Ru­si­jos va­do­vy­bei, kad to­kie veiks­mai ne­bus to­le­ruo­ja­mi nie­ka­da“, - kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Ukrai­nos val­džia ir NA­TO tei­gia, kad Ru­si­ja ir gink­lais, ir ka­riais re­mia se­pa­ra­tis­tus Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se. Tuo me­tu Ru­si­ja to­kius kal­ti­ni­mus ofi­cia­liai ne­igia.