Rusijos URM pasmerkė Lietuvos karinę paramą Ukrainai
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) an­tra­die­nį pro­vo­ka­ci­ja pa­va­di­no Lie­tu­vos ka­ri­nę par­amą Ukrai­nai, ir par­eiš­kė, kad ji ken­kia konf­lik­to spren­di­mo pa­ieš­koms.

„Ru­si­ja ryž­tin­gai smer­kia to­kius pro­vo­ka­ci­nius ofi­cia­lios Lie­tu­vos val­džios veiks­mus, ku­rie ken­kia daug ken­tė­ju­siai Ukrai­nos liau­džiai ir žlug­do svar­bias Ru­si­jos, Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vų pa­stan­gas, sten­gian­tis tai­kiai iš­spręs­ti ka­ri­nį konf­lik­tą Ry­tų Ukrai­no­je“, - an­tra­die­nį par­eiš­kė ofi­cia­lus Ru­si­jos URM at­sto­vas Alek­sand­ras Lu­ka­še­vi­čius.

„Mi­li­ta­ris­ti­nis Vil­niaus kursas“

Kaip nu­ro­do Ru­si­jos URM ofi­cia­lio­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, taip A.Lu­ka­še­vi­čius at­sa­kė į klau­si­mą dėl Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus in­ter­viu Aus­tri­jos lai­kraš­čiui „Die Pres­se“. Ja­me Lie­tu­vos mi­nis­tras esą pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­va Ukrai­nai su­tei­kė gink­lų, tarp jų ir mir­ti­nų.

„At­vi­rai mi­li­ta­ris­ti­nis Vil­niaus kur­sas dėl Ukrai­nos vi­daus konf­lik­to nie­kam nė­ra pa­slap­tis. Da­bar Lie­tu­vos va­do­vy­bė at­vi­rai pri­pa­ži­no fak­tą, kad tie­kia gink­luo­tą par­amą „ka­ro par­ti­jai“ Ki­je­ve, o tai, ži­no­ma, ke­lia di­de­lį ne­ri­mą“, - sa­kė A.Lu­ka­še­vi­čius.

Ru­si­jos dip­lo­ma­tas ti­ki­no, kad L.Lin­ke­vi­čius ne­at­si­tik­ti­nai apie ka­ri­nę par­amą pra­bi­lo prieš Mins­ko de­ry­bas, kur tar­ta­si dėl pa­liau­bų. Iš tie­sų Lie­tu­va apie ka­ri­nę par­amą Ukrai­nai ofi­cia­liai pra­ne­šė dar sau­sio pra­džio­je.

„Tai la­bai pa­na­šu į no­rą su­truk­dy­ti de­ry­boms, ku­rioms reng­ta­si ir ku­rios vy­ko ne taip jau pa­pras­tai“, - tvir­ti­no Ru­si­jos URM at­sto­vas.

Di­džiau­sią grės­mę ke­lia Ru­si­jos ginklai

Di­džiau­sią grės­mę tai­kai Ukrai­no­je ke­lia Ru­si­jos tie­kia­mi gink­lai, o ne Lie­tu­vos ra­gi­ni­mai leis­ti Ukrai­nai gin­tis, an­tra­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos URM.

Taip mi­nis­te­ri­ja at­si­kir­to į Mask­vos prie­kaiš­tus Lie­tu­vai dėl ka­ri­nės par­amos Ukrai­nai.

„Lie­tu­vos, kaip ir Eu­ro­pos Są­jun­gos, po­zi­ci­ja iš­lie­ka nuo­sek­li - Ru­si­ja tu­ri dees­ka­luo­ti si­tua­ci­ją bei par­agin­ti jos įta­ko­je esan­čias se­pa­ra­tis­tų gru­puo­tes nu­trauk­ti at­akas, par­ei­ka­la­vu­sias tūks­tan­čius žmo­nių gy­vy­bių. De­ja, iš­orės ag­re­si­ja prieš Ukrai­ną tę­sia­si, o Ru­si­ja, lau­žy­da­ma tarp­tau­ti­nę tei­sę ir anks­tes­nius su­si­ta­ri­mus bei ap­gink­luo­da­ma ne­le­ga­lias ir nie­ko ne­ats­to­vau­jan­čias gru­puo­tes, gi­li­na ka­ro žaiz­das“, - BNS sa­kė URM at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

„Jau tą pa­čią nak­tį, kai ša­lių ly­de­riai Nor­man­di­jos for­ma­te de­rė­jo­si dėl tai­kos Ukrai­no­je, de­šim­tys ru­sų tan­kų bu­vo per­mes­ti į Ukrai­ną. Di­džiau­sia grės­mė tai­kai Ukrai­no­je ky­la ne iš Lie­tu­vos ra­gi­ni­mų leis­ti Ukrai­nai gin­tis, bet iš tų Ru­si­jos tie­kia­mų gink­lų, ku­riais šiuo me­tu ap­šau­do­mas De­bal­ce­vės mies­tas ir nuo ku­rių jau dau­ge­lį mė­ne­sių žūs­ta Ukrai­nos ka­riai ir ci­vi­liai gy­ven­to­jai, - pri­dū­rė dip­lo­ma­tas.

Lie­tu­va kol kas vie­nin­te­lė iš NA­TO ša­lių vie­šai yra pra­ne­šu­si apie gink­luo­tės ele­men­tų tei­ki­mą Ukrai­nai, ku­ri ša­lies ry­tuo­se ko­vo­ja su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja sau­sio pra­džio­je ofi­cia­liai in­for­ma­vo, kad Ukrai­nai per­da­vė „ka­ri­nės gink­luo­tės ele­men­tus“, jų ne­de­ta­li­zuo­da­ma.