Rusijos TV kanalams gresia rimtesni nemalonumai
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) pri­pa­ži­no du ru­siš­kus ka­na­lus kurs­čius ka­rą ir ne­apy­kan­tą, o jos pir­mi­nin­kas pers­pė­jo, kad šiems ka­na­lams ga­li bū­ti tai­ko­mos griež­tes­nės sank­ci­jos, nei pa­pras­tai tai­ko­mas ka­na­lų trans­lia­ci­jos Lie­tu­vo­je ri­bo­ji­mas trims mė­ne­siams.

„Ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad vi­si fak­tai, ku­rie yra nu­sta­ty­ti, yra tei­sin­gi“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

LRTK nu­sta­tė, kad Ru­si­jos par­la­men­ta­ro Vla­di­mi­ro Ži­ri­novs­kio pa­si­sa­ky­mai kurs­tė ne­apy­kan­tą „RTR Pla­ne­ta“ lai­do­je „Va­ka­ras su Vla­di­mi­ru So­lov­jo­vu“ ir TVCI lai­do­je „Tei­sė ži­no­ti“.

Ko­mi­si­ja dėl pa­žei­di­mų ka­na­le „RTR Pla­ne­ta“ du­kart bu­vo su­stab­džiu­si šio ka­na­lo trans­lia­ci­jas Lie­tu­vo­je trims mė­ne­siams ir kar­tą bu­vo įpa­rei­go­ju­si per­kel­ti jį į mo­ka­mų prog­ra­mų pa­ke­tą. Ka­na­lo „TVCI“ trans­lia­ci­jos Lie­tu­vo­je stab­dy­tos vie­ną kar­tą.

E.Vai­te­kū­nas pers­pė­jo, jog šį­kart ka­na­lai ga­li su­lauk­ti griež­tes­nių sank­ci­jų.

„Vis­kam yra ri­bos. Jei­gu tie trys mė­ne­siai jo­kios įta­kos ne­da­ro ir pa­žei­di­mai kar­to­ja­si, tai, ma­nau, sank­ci­jos tu­ri bū­ti griež­tes­nės“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

„RTR Pla­ne­ta“ yra re­gis­truo­tas Šve­di­jo­je, to­dėl pro­ce­dū­ra ap­ri­bo­ti šio ka­na­lo trans­lia­ci­jas už­truk­tų il­giau.

LRTK in­for­muos Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją apie nu­sta­ty­tą ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mą šia­me ka­na­le, o tam, kad ga­lė­tų tai­ky­ti sank­ci­jas, tu­rės už­fik­suo­ti dar vie­ną pa­žei­di­mą.

„Ga­li­ma sank­ci­ja (trans­lia­ci­jų Lie­tu­vo­je ri­bo­ji­mas – BNS) jiems bū­tų nuo me­tų iki pu­san­trų“, – tei­gė E.Vai­te­kū­nas.

„TVCI“ yra re­gis­truo­tas Ru­si­jo­je, to­dėl apie pa­žei­di­mą in­for­ma­vu­si ka­na­lo va­do­vus ko­mi­si­ja spren­di­mą dėl sank­ci­jų šiam ka­na­lui ga­lės pa­tvir­tin­ti per ke­lias sa­vai­tes.

E.Vai­te­kū­nas kol kas ne­atsk­lei­dė, ko­kiam lai­kui ga­lė­tų bū­ti ri­bo­ja­mos jo trans­lia­ci­jos.

Ko­mi­si­ja tei­gia, kad per „RTR pla­ne­ta“ lai­dą V.Ži­ri­novs­kis, be ki­tų da­ly­kų, sa­kė: „Rei­kia iš­kel­ti ul­ti­ma­tu­mą Bal­ti­jos vals­ty­bėms, kad ati­trauk­tų vi­są NA­TO ka­riuo­me­nę 300 ki­lo­me­trų nuo Ru­si­jos sie­nų, ne­ati­trauk­si­te – mes im­si­mės tam ti­krų prie­mo­nių“.

Lai­dos ve­dė­jui pa­klau­sus, ko­kių, V.Ži­ri­novs­kis at­sa­kė: „O jie vė­liau pa­ma­tys. Ry­te, nak­tį at­skris kaž­ko­kie lėk­tu­vai.“

Ru­si­jos par­la­men­ta­ras da­ly­va­vo ir „TVCI“ lai­do­je „Tei­sė ži­no­ti“. Ten jis kal­bė­jo apie Ukrai­nos, nuo Mol­do­vos at­skir­tos Pa­dnies­trės sri­ties oku­pa­ci­ją.

LRTK sa­ko, kad jos iš­va­das dėl šio­se lai­do­se kurs­ty­to ka­ro ir ne­apy­kan­tos pa­tvir­ti­no ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Lie­tu­va pra­dė­jo ri­bo­ti ru­siš­kų ka­na­lų trans­lia­ci­jas nuo 2014-ųjų, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Kry­mą ir pra­dė­jo rem­ti se­pa­ra­tis­tus Ry­tų Ukrai­no­je.