Rusijos TV eteryje – patyčių Lietuvai pliūpsnis
Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­las „Per­vyj Bal­tijs­kij Ka­nal“ (PBK) trans­lia­vo lai­dą apie Ukrai­ną, ku­rio­je iš­skir­ti­nio dė­me­sio su­lau­kė ir Lie­tu­va.

PBK lai­do­je „Lai­kas par­odys“, ku­ri va­di­no­si: „JAV Ukrai­no­je“, kal­bė­ta apie si­tua­ci­ją šio­je ša­ly­je, konf­lik­tą Don­ba­se, Krem­liaus pro­pa­gan­dos ma­ši­nai to­liau že­riant kal­ti­ni­mus ukrai­nie­čiams dėl šio konf­lik­to, taip pat apie JAV pa­gal­bą Ukrai­nai.

Ru­si­jos TV žur­na­lis­tui pa­nie­ki­na­mai pra­bi­lus apie Ukrai­nos ka­riuo­me­nę, Ukrai­no­je vei­kian­čios vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Eu­ro­pie­tiš­kas pa­si­rin­ki­mas“ va­do­vas Ki­ri­las Ži­vo­tovs­kis pa­sa­kė, kad 300 tūkst. ukrai­nie­čių jau tu­ri ka­ri­nės pa­tir­ties, to­dėl nie­ko ne­bi­jo. „O dar už mū­sų sto­vi Lie­tu­va, už ku­rios sto­vi Ame­ri­ka“, – sa­kė jis.

Į šiuos žo­džius ne­tru­ko su­rea­guo­ti lai­dos ve­dė­jas, šūk­te­lė­jęs: „Lie­tu­va? Ar rek­la­ma grei­tai? Lie­tu­va?“. Sa­vo nuo­mo­nę ne­tru­ko par­eikš­ti ir Vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos prie Ru­si­jos Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos na­rys ir žur­na­lo „Na­cio­na­li­nė gy­ny­ba“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Igo­ris Ko­rot­čen­ko. „Lie­tu­va, sto­vin­ti už Ukrai­nos, tai su­per „kie­ta“, – šai­pė­si jis.

K. Ži­vo­tovs­kis tę­sė sa­ky­da­mas, kad ant Vil­niaus Ro­tu­šės pa­sta­to ka­bo len­te­lė, ku­rio­je sa­ko­ma, kad tas, kas pa­si­kė­sins į lie­tu­vių tau­tą, tu­rės rei­ka­lų su Ame­ri­ka. Iš tie­sų ant pa­sta­to ka­bo len­te­lė, ku­rio­je iš­kal­ti 2002 me­tų lap­kri­tį Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­sio ir iš Ro­tu­šės į žmo­nes be­si­krei­pu­sio JAV pre­zi­den­to Geor­ge­‘o Bus­ho žo­džiai: „Kiek­vie­nas pa­si­rin­kęs Lie­tu­vą sa­vo prieš­u, taps Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų prieš­u“. Tai su­kė­lė te­le­vi­zi­jos lai­dos ve­dė­jo juo­ką.

„Aš la­bai džiau­giuo­si, kad už Ukrai­nos sto­vi ga­lin­go­ji Lie­tu­va. Tai tie­siog su­per“, – rė­žė I. Korotčenko

Pa­tiks­li­nęs ant Ro­tu­šės ka­ban­čios len­te­lės žo­džius, lai­dos ve­dė­jas par­eiš­kė: „Ga­lin­ga ša­lis. Ko­kia ša­lis, ko­kia sa­vi­jau­ta, koks sa­vii­den­ti­fi­ka­ci­jos jaus­mas. Vai­ki­nai, ši­tos ša­lies ne­nu­ga­lė­ti. Pa­tys at­eis, man at­ro­do, su daik­tais“, – te­le­vi­zi­jos ete­ry­je kal­bė­jo lai­dos ve­dė­jas.