Rusijos šuolis, kuris sukels nerimą Lietuvoje
Ne­pai­sant eko­no­mi­nių su­nku­mų, Ru­si­ja vis dau­giau pi­ni­gų iš­lei­džia ka­ri­niams pa­jė­gu­mams stip­rin­ti. Pa­gal iš­lai­das gy­ny­bai ša­lis ap­len­kė Sau­do Ara­bi­ją ir da­bar uži­ma tre­čią vie­tą pa­sau­ly­je.

Kaip ra­šo Ru­si­jos lai­kraš­tis „The Mos­cow Ti­mes“, Stok­hol­me įsi­kū­ru­sio Tarp­tau­ti­nio tai­kos ty­ri­mų ins­ti­tu­to nau­jau­sias ra­por­tas ro­do, kad 2016 me­tais Ru­si­ja ta­po tre­čią­ja dau­giau­sia pi­ni­gų gy­ny­bai iš­lei­džian­čia ša­li­mi pa­sau­ly­je.

Ru­si­jos iš­lai­dos ka­ri­niams pa­jė­gu­mams stip­rin­ti per­nai pa­di­dė­jo 5,9 proc. iki 69,2 mlrd. JAV do­le­rių (apie 63,8 mlrd. eu­rų). Pa­gal iš­lai­das gy­ny­bai ją len­kia tik JAV ir Ki­ni­ja.

Vis dėl­to, pa­ly­gi­nus su šio­mis ša­li­mis, Ru­si­ja ski­ria ge­ro­kai ma­žiau pi­ni­gų. Ki­ni­jos iš­lai­dos gy­ny­bai per­nai pa­di­dė­jo 5,4 proc. ir su­da­rė 215 mlrd. JAV do­le­rių (apie 198 mlrd. eu­rų). JAV gy­ny­bai 2016 me­tais iš­lei­do 1,7 proc. dau­giau nei už­per­nai – iš vi­so 611 mlrd. JAV do­le­rių (dau­giau nei 563 mlrd. eu­rų).

Tie­sa, pa­žy­mi­ma, kad iš ket­vir­to­sios vie­tos į tre­čią­ją Ru­si­ja pa­ki­lo ne vien dėl to, kad spar­čiai di­di­no iš­lai­das gy­ny­bai, o dau­giau to­dėl, kad tam ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą smar­kiai ap­kar­pė Sau­do Ara­bi­ja. Tarp­tau­ti­nio tai­kos ty­ri­mų ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, šios Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­lies iš­lai­dos gy­ny­bai su­ma­žė­jo 30 proc. iki 63,7 mlrd. JAV do­le­rių (apie 58,7 mlrd. eu­rų).