Rusijos studentų misija su propagandos atspalviu
Lie­pos pra­džio­je į Lie­tu­vą tvar­ky­ti so­vie­tų ka­rių ka­pus at­vyks gru­pė stu­den­tų iš Ru­si­jos. Da­lis mū­sų ša­lies po­li­ti­kų ne­abe­jo­ja, kad to­kia ak­ci­ja svar­bi Ru­si­jos pro­pa­gan­dai.

So­vie­tų ka­rių ka­pų tvar­ky­mą pa­gal pro­jek­tą, pa­va­din­tą „Ant is­to­ri­nės at­min­ties ban­gų“, or­ga­ni­zuo­ja vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Psko­vo sri­ties jau­ni­mo ly­ga“. Tei­gia­ma, kad vyk­ti į Lie­tu­vą no­rė­jo apie 100 jau­nuo­lių, per kon­kur­są at­rink­ta 15 vai­ki­nų ir mer­gi­nų. Lie­pos 11–23 die­no­mis jie Za­ra­sų ra­jo­ne tvar­kys An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais žu­vu­sių so­vie­tų ka­rių ka­pi­nes.

Par­la­men­ta­ro Ar­vy­do Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, ši Ru­si­jos stu­den­tų ak­ci­ja yra par­odo­mo­ji, o iš Lie­tu­vos na­mo grį­žę jau­nuo­liai vei­kiau­siai skleis Krem­liui nau­din­gą „tie­są“.

Ge­ra­no­riš­ka pagalba

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sto­vai aiš­ki­no Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je Alek­sand­ro Udal­co­vo krei­pi­mo­si dėl mi­nė­tos jau­ni­mo mi­si­jos su­ren­gi­mo su­lau­kę prieš ku­rį lai­ką. „Šiam pa­siū­ly­mui iš pri­nci­po bu­vo pri­tar­ta“, – tei­gė jie.

URM at­sto­vai pri­mi­nė, kad Lie­tu­vos jau­ni­mas jau dau­giau nei de­šimt­me­tį sėk­min­gai lan­ko lie­tu­vių trem­ties vie­tas to­li­ma­ja­me Si­bi­re. „Prie pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras“ įgy­ven­di­ni­mo pa­gal ga­li­my­bes pri­si­de­da ir Lie­tu­vos URM, ki­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. Ne­ap­siei­na­ma ir be Ru­si­jos, kaip pri­iman­čios vals­ty­bės, ins­ti­tu­ci­jų ir jų at­sto­vų ge­ra­no­riš­kos pa­gal­bos, už ku­rią esa­me dė­kin­gi“, – pa­žy­mė­jo jie.

Kar­tu ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­va su­in­te­re­suo­ta puo­se­lė­ti ge­rus san­ty­kius su vi­so­mis kai­my­nė­mis ir stip­rin­ti žmo­nių ry­šius. „Ti­ki­mės, kad prie to pri­si­dės tiek „Mi­si­ja Si­bi­ras“, tiek ir mi­si­ja iš Ru­si­jos“, – vi­lia­si URM.

Trans­for­muo­ta idėja

Anot Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je at­sto­vų, idė­ja at­vyk­ti tvar­ky­ti so­vie­tų ka­rių ka­pus ki­lo pa­čiai „Psko­vo sri­ties jau­ni­mo ly­gai“, ku­ri anks­čiau bu­vo su­si­rū­pi­nu­si nu­kel­tų Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų li­ki­mu ir krei­pė­si į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bę siū­ly­da­ma, kad jos bū­tų par­duo­tos Psko­vui, kur ga­lė­tų bū­ti su­mon­tuo­tos. „Pas­kui ši idė­ja trans­for­ma­vo­si, mū­sų nuo­mo­ne, į vai­sin­ges­nę ak­ci­ją – ap­lan­ky­ti so­vie­tų ka­rių, žu­vu­sių va­duo­jant Lie­tu­vą nuo na­cių oku­pan­tų, pa­lai­do­ji­mo vie­tas ir su­tvar­ky­ti jų ka­pus“, – at­sa­ky­me LŽ tei­gė Ru­si­jos dip­lo­ma­tai.

Za­ra­sų ra­jo­nas, anot am­ba­sa­dos at­sto­vų, pa­si­rink­tas dėl ne­di­de­lio at­stu­mo nuo Psko­vo sri­ties. Tei­gia­ma, kad „Psko­vo sri­ties jau­ni­mo ly­ga“ už­mez­gė tie­sio­gi­nius kon­tak­tus su vie­tos val­džia, gy­ven­vie­čių ir kai­mų, ku­riuo­se yra so­vie­tų ka­rių ka­pai, se­niū­nais. „Ru­si­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je nuo­lat pa­lai­ko ry­šius su „Psko­vo sri­ties jau­ni­mo ly­ga“, pa­de­da spręs­ti or­ga­ni­za­ci­nius klau­si­mus. Am­ba­sa­da su Lie­tu­vos URM su­de­ri­no šios ak­ci­jos ren­gi­mą“, – aiš­ki­no Ru­si­jos dip­lo­ma­tai.

Dau­gu­ma iš 15 at­vyk­sian­čių jau­nuo­lių yra Psko­vo vals­ty­bi­nio uni­ver­si­te­to stu­den­tai. „Jie ma­no, kad jų par­ei­ga su­tvar­ky­ti so­vie­tų ka­rių ka­pus. Taip jie no­ri pa­gerb­ti mū­sų bend­rą is­to­ri­ją ir ka­rių at­mi­ni­mą“, – ti­ki­no am­ba­sa­dos at­sto­vai. Jų ži­nio­mis, dėl šio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo „Psko­vo sri­ties jau­ni­mo ly­ga“ krei­pė­si į Ru­si­jos fe­de­ra­li­nę jau­ni­mo rei­ka­lų agen­tū­rą.

Ru­si­jos stu­den­tai mū­sų ša­ly­je ne tik tvar­kys so­vie­tų ka­rių ka­pus. Nu­ma­ty­ta ir kul­tū­ri­nė prog­ra­ma. Psko­vo jau­ni­mas lan­ky­sis Za­ra­sų kraš­to ir An­ta­liep­tės kraš­to­ty­ros mu­zie­juo­se, ap­žiū­rės Vil­nių, plauks bai­da­rė­mis Šven­to­sios upe, da­ly­vaus edu­ka­ci­nė­je prog­ra­mo­je „Me­džio dro­žy­ba“ De­gu­čiuo­se ir kas­dien mo­ky­sis lie­tu­vių kal­bos.

Vie­na sa­va­no­rių, at­vyk­sian­čių į Lie­tu­vą, Tat­ja­na Iš­ora Ru­si­jos ži­niask­lai­dai pa­sa­ko­jo, kad la­bai svar­bu ne­pa­mirš­ti pro­tė­vių, ypač da­bar, kai „kai ku­rios Eu­ro­pos vals­ty­bės šiek tiek „per­ver­čia“ kai ku­riuos fak­tus“.

„Psko­vo sri­ties jau­ni­mo ly­gos“ va­do­vas Kons­tan­ti­nas Be­lo­vas aiš­ki­no, kad pa­grin­di­nis pro­jek­to tiks­las – jau­ni­mo auk­lė­ji­mas. Jis tei­gė, kad vai­ki­nai ir mer­gi­nos ak­ty­viai rea­ga­vo į kvie­ti­mą da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je. „Tiems, ku­rie mus gy­nė, ži­no­ma, svar­bi at­min­tis. Ta­čiau jie bus lai­min­gi tik ta­da, kai mū­sų jau­nuo­liai at­si­mins, rū­pin­sis ir elg­sis taip, kaip el­gė­si mū­sų se­ne­liai ir tė­vai“, – Psko­vo ži­niask­lai­dai apie pro­jek­tą pa­sa­ko­jo K. Be­lo­vas.

Par­odo­mo­ji akcija

Anot A. Anu­šaus­ko, bu­vo aiš­ku, jog ini­cia­ty­va, ku­rios prieš de­šimt­me­tį ėmė­si mū­sų ša­lies jau­ni­mas kur­da­mas pro­jek­tą „Mi­si­ja Si­bi­ras“ ir vyk­da­mas tvar­ky­ti lie­tu­vių trem­ti­nių bei po­li­ti­nių ka­li­nių ka­pus, su­lauks at­sa­ko iš Ru­si­jos. „Ži­no­ma, ne­adek­va­taus, ideo­lo­gi­zuo­to. Jie mė­gi­na im­tis ta­ria­mai pa­na­šios mi­si­jos, bet iš tie­sų no­ri­ma par­ody­ti, kad Lie­tu­vo­je ka­rių ka­pai ne­pri­žiū­ri­mi. Ko ge­ra, jie dės ly­gy­bės ženk­lą tarp Si­bi­re nu­kan­kin­tų žmo­nių ir čia per ka­rą žu­vu­sių ka­rių“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Jo nuo­mo­ne, stu­den­tų iš Psko­vo ak­ci­ja yra par­odo­mo­ji, už­krės­ta pu­ti­niz­mo vi­ru­so, pa­brė­žiant Ru­si­jos me­sia­nis­ti­nę mi­si­ją Eu­ro­po­je. „Ta­ria­mai juos kaž­kas skriau­džia, kaž­ko ne­pri­pa­žįs­ta, au­kų pa­mink­lus griau­na ar da­ro ką nors pa­na­šaus. Puo­se­lė­ja­ma vil­tis, kad čia at­vy­kę žmo­nės, grį­žę į Ru­si­ją, gal­būt ga­lės pla­čiau skleis­ti pro­pa­gan­di­nei ma­ši­nai nau­din­gas kal­bas apie tai, kaip čia blo­gai, kaip per­ra­šo­ma is­to­ri­ja. Ma­nau, į tai ši mi­si­ja dau­giau­sia ir orien­tuo­ta“, – įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.

A. Anu­šaus­ko tei­gi­mu, da­bar Ru­si­ja la­bai ak­ty­viai im­asi pa­na­šių ini­cia­ty­vų dėl so­vie­tų ka­rių ka­pų tvar­ky­mo, nors di­de­lė da­lis bent jau Lie­tu­vo­je žu­vu­sių ka­rių yra ukrai­nie­čiai, gru­zi­nai, uz­be­kai ir ki­tų tau­ty­bių žmo­nės. „Ta­čiau Ru­si­ja ta­ria­mai at­sto­vau­ja jiems vi­siems ir da­bar, kaip man sa­kė pa­vel­do­sau­gi­nin­kai, mė­gi­na pa­da­bin­ti pa­lai­do­ji­mo vie­tas nau­jais už­ra­šais, nau­jo­mis pa­var­dė­mis, ku­rios ne­bū­ti­nai su­si­ju­sios su to­mis vie­to­mis“, – kal­bė­jo jis.

Par­la­men­ta­ras pa­brė­žė, kad An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rių ka­pai Lie­tu­vo­je pri­žiū­ri­mi tin­ka­mai, tam yra ski­ria­ma lė­šų. Kar­tu po­li­ti­kas dės­tė, kad Ru­si­ja vi­siš­kai ig­no­ruo­ja mū­sų trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių at­mi­ni­mo vie­tas, vie­tos val­džia ne­si­rū­pi­na ka­pi­nių tvar­ky­mu, dėl to jos nyks­ta.