Rusijos šnipinėjimo įranga – trijuose kompiuteriuose
Ru­si­jos žval­gy­bos šni­pi­nė­ji­mo įran­gos šie­met ras­ta tri­juo­se vals­ty­bės įstai­gų kom­piu­te­riuo­se, sa­ko Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro di­rek­to­rius Rim­tau­tas Čer­niaus­kas.

„Šiais me­tais tri­juo­se kom­piu­te­riuo­se bu­vo ras­ta Ru­si­jos šni­pi­nė­ji­mo įran­ga“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė R.Čer­niaus­kas.

Jis ne­ga­lė­jo nu­ro­dy­ti ins­ti­tu­ci­jų, ku­rių kom­piu­te­riuo­se bu­vo ras­ta ši įran­ga, nes tai įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

„Ji (prog­ra­mi­nė įran­ga) ren­ka slap­ta­žo­džius, ren­ka do­ku­men­tus ir siun­čia į Ru­si­ją. (...) Tie trys kom­piu­te­riai siun­tė duo­me­nis (...) Ru­si­jos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­joms ar­ba su Ru­si­jos šni­pi­nė­ji­mo veik­la sie­ja­mais ru­siš­kais in­ter­ne­to ad­re­sais“, – kal­bė­jo ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro di­rek­to­rius.

R.Čer­niaus­ko tei­gi­mu, šni­pi­nė­ji­mo įran­ga vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų kom­piu­te­riuo­se bu­vo ras­ta pir­mo­je šių me­tų pu­sė­je.

Par­ei­gū­no ži­nio­mis, įran­ga per ne­ap­dai­ru­mą į kom­piu­te­rius pa­te­ko per USB laik­me­nas.

„Tai reiš­kia, kad kaž­ku­ris dar­buo­to­jas gan ne­at­sar­giai įdė­jo laik­me­ną, ku­rio­je bu­vo ta šni­pi­nė­ji­mo prog­ra­ma“, – sa­kė jis.

Pa­na­ši įran­ga per­nai bu­vo ras­ta vie­na­me kom­piu­te­ry­je.