Rusijos propaganda susirūpinta ir Briuselyje
Eu­ro­pi­nės ins­ti­tu­ci­jos at­mer­kė akis: Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES), jai pri­klau­san­čios vals­ty­bės ir jų pi­lie­čiai vis daž­niau tam­pa de­zin­for­ma­ci­jos ir pro­pa­gan­dos tai­ki­niais. Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) siū­lo­ma stip­rin­ti ko­vą su prieš­iš­ka in­for­ma­ci­ja.

EP Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas skel­bia esąs rim­tai su­si­rū­pi­nęs dėl „stai­gių Krem­liaus ins­pi­ruo­tų veiks­mų, įskai­tant de­zin­for­ma­ci­ją ir pro­pa­gan­dą, pa­gau­sė­ji­mo Eu­ro­po­je“, sie­kiant su­kel­ti abe­jo­nę de­mo­kra­ti­nė­mis ver­ty­bė­mis ir vals­ty­bin­gu­mu, skal­dy­ti ES vie­ny­bę, silp­nin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp Bend­ri­jos ir NA­TO, par­aly­žiuo­ti spren­di­mų pri­ėmi­mą bei dis­kre­di­tuo­ti ES ins­ti­tu­ci­jas.

Tei­gia­ma, kad Ru­si­jos val­džia pro­pa­gan­dos tiks­lais ag­re­sy­viai nau­do­ja­si spe­cia­liais fon­dais, ži­niask­lai­da, pa­vyz­džiui, te­le­vi­zi­ja „Rus­sia To­day“, Ru­si­jos vals­ty­bi­ne už­sie­nio nau­jie­nų tar­ny­ba „Sputnik„, moks­li­nė­mis, vi­suo­me­ni­nė­mis ir re­li­gi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, so­cia­li­niais tink­lais, in­ter­ne­to „tro­liais“. EP Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to su­si­rū­pi­nę, kad ES vi­du­je esa­ma kas pla­ti­na prieš­iš­ką už­sie­nio ša­lių pro­pa­gan­dą, įskai­tant Krem­liaus fi­nan­suo­ja­mas po­li­ti­nes par­ti­jas ir or­ga­ni­za­ci­jas.

Pa­žy­mi­ma, kad tai, jog Krem­lius skel­bia­si kai ku­rias Eu­ro­pos vals­ty­bes lai­kan­tis pri­klau­san­čio­mis „Ru­si­jos įta­kos sfe­rai“, men­ki­na tų ša­lių su­ve­re­nu­mą. EP na­rių nuo­mo­ne, vie­na pa­grin­di­nių Krem­liaus stra­te­gi­jų yra „ma­ni­pu­liuo­jant is­to­ri­nių įvy­kių in­terp­re­ta­ci­jo­mis tei­sin­ti sa­vo veiks­mus ir geo­po­li­ti­nius in­te­re­sus“. EP ko­mi­te­tas ra­gi­na skir­ti dau­giau dė­me­sio vi­suo­me­nės švie­ti­mui apie ko­mu­nis­ti­nių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mus ir jų do­ku­men­ta­vi­mui.

Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te, ku­riam pri­ta­rė ko­mi­te­tas, ES ins­ti­tu­ci­jos ra­gi­na­mos su­si­tar­ti dėl pro­pa­gan­dos ir de­zin­for­ma­ci­jos apib­rėž­čių kar­tu su ži­niask­lai­dos at­sto­vais ir eks­per­tais, taip pat už­ti­krin­ti ge­res­nį veiks­mų koor­di­na­vi­mą ir in­for­ma­ci­jos mai­nus tarp ES ir jos vals­ty­bių, NA­TO ir Jung­ti­nių Tau­tų bei ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. At­kreip­da­mi dė­me­sį į „ag­re­sy­vius Ru­si­jos veiks­mus“ ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je nau­do­jan­tis tarp­tau­ti­nės tei­sės spra­go­mis, eu­ro­par­la­men­ta­rai ska­ti­na ge­riau už­ti­krin­ti ES ir jos ša­lių in­for­ma­ci­nių sis­te­mų sau­gu­mą. Taip pat ra­gi­na­ma siū­ly­ti tei­si­nių prie­mo­nių, ku­rios leis­tų veiks­min­giau ko­vo­ti su de­zin­for­ma­ci­ja ir pro­pa­gan­da. Kar­tu siū­lo­ma pers­vars­ty­ti biu­dže­tą ir su­stip­rin­ti ES par­amą lais­vai ži­niask­lai­dai, skir­tai Ru­si­jos ir ap­lin­ki­nių ša­lių gy­ven­to­jams, taip pat šių ša­lių ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.