Rusijos prokurorai aiškinsis, ar teisėtai pripažinta Lietuvos nepriklausomybė
Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­faks“ skel­bia, kad ša­lies Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pri­ėmė Dū­mos de­pu­ta­tų krei­pi­mą­si ir ke­ti­na pa­ti­krin­ti, ar SSRS vals­ty­bės ta­ry­ba 1991 me­tais tei­sė­tai pri­pa­ži­no Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę.

Kaip ra­šo Ru­si­jos ži­niask­lai­da, šal­ti­nių tei­gi­mu, grei­čiau­siai at­sa­ky­mas į šį krei­pi­mą­si „bus ana­lo­giš­kas užk­lau­sai dėl Kry­mo“. Šių me­tų bir­že­lio 26 die­ną Ru­si­jos Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pri­pa­ži­no, kad Kry­mo per­da­vi­mas Ukrai­nai 1954 me­tais ne­ati­ti­ko so­vie­ti­nės Ru­si­jos kons­ti­tu­ci­jos ir SSRS kons­ti­tu­ci­jos.

Tei­gia­ma, kad SSRS vals­ty­bės ta­ry­ba, pri­pa­ži­nu­si Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę, ne­bu­vo SSRS kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tas lai­ki­na­sis vals­ty­bės val­dy­mo or­ga­nas. Jis bu­vo su­kur­tas 1991 me­tų rug­sė­jo 5 die­ną, o jam pri­klau­sė SSRS pre­zi­den­tas ir de­šim­ties so­vie­ti­nių res­pub­li­kų va­do­vai. Ši ta­ry­ba jau per pir­mą­jį po­sė­dį pri­pa­ži­no Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bę, nors, kaip pa­brė­žia Ru­si­jos ži­niask­lai­da, ati­tin­ka­mos SSRS kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos ne­bu­vo pri­im­tos. „Dar dau­giau – bu­vo pa­žeis­tas 1990 me­tų me­tų SSRS įsta­ty­mas „Dėl klau­si­mų, su­si­ju­sių su so­vie­ti­nių res­pub­li­kų iš­sto­ji­mu iš SSRS, spren­di­mų tvar­kos“, nes re­fe­ren­du­mai dėl iš­sto­ji­mo iš SSRS Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ne­vy­ko ir vi­siems gin­čy­ti­niems klau­si­mams spręs­ti ne­bu­vo nu­sta­ty­tas pe­rei­na­ma­sis pe­rio­das“, - skel­bia in­ter­ne­to po­ra­ta­las ga­ze­ta.ru.

Lie­tu­vos aukš­čiau­si par­ei­gū­nai an­tra­die­nį pro­vo­ka­ci­ja pa­va­di­no Ru­si­jos pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mą tir­ti Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mo tei­sė­tu­mą.

Lie­tu­va ne­tu­rė­tų vel­tis į dis­ku­si­jas ir kreip­ti daug dė­me­sio į Ru­si­jos pro­ku­ra­tū­ros pra­dė­tą ty­ri­mą dėl Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės tei­sė­tu­mo, sa­ko pir­ma­sis ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

Pa­sak jo, to­kiu žings­niu Mask­va ban­do pro­vo­kuo­ti gin­čą.

„Jie vėl ban­do mus iš­pro­vo­kuo­ti į kaž­ko­kį gin­čą. Ga­lė­tų mū­sų po­li­ti­kai, Sei­mo na­riai kreip­tis į Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­rą at­sa­ky­mo, ar Ru­si­ja yra tei­sė­ta. Nes Ru­si­ja ti­kriau­siai ne­tei­sė­ta - ji nu­ver­tė ca­rą, nu­žu­dė su vai­kais, tai ko­kia čia tei­sė­ta vals­ty­bė?“ - BNS sa­kė V.Lands­ber­gis.

Taip bu­vęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas sa­kė pa­klaus­tas apie Ru­si­jos ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mą, kad Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo pa­ti­kri­ni­mą, ar 1991 me­tais So­vie­tų są­jun­gos Vals­ty­bės Ta­ry­bos spren­di­mas pri­pa­žin­ti Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę bu­vo tei­sė­tas.

„Ko­dėl da­bar? To­dėl, kad ne­tu­ri ką veik­ti ar­ba tu­ri ko­kį nors pla­ną. Vi­sa­da jie ti­kri­na, ti­kri­na mū­sų jau­tru­mą ar­ba bran­du­mą. Jei­gu mums ne­pa­kan­ka bran­du­mo, mes pra­de­da­me jau­din­tis, įro­di­nė­ti, kad mes tei­sė­ti, ir jau jie gau­na pliu­są, kad klau­si­mas gin­čy­ti­nas. Net dė­me­sio kreip­ti ne­rei­kia, juo la­biau dis­ku­tuo­ti“, - BNS sa­kė V.Lands­ber­gis.

„Mū­sų Ne­prik­lau­so­my­bė iš­ko­vo­ta Lie­tu­vos žmo­nių krau­ju. Ir nie­kas ne­ga­li į ją kė­sin­tis. Sa­vo li­ki­mą sprę­si­me tik mes pa­tys“, - par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tei­gė, kad Ru­si­jos pro­ku­ro­rų ty­ri­mas, ar So­vie­tų Są­jun­ga tei­sė­tai pri­pa­ži­no Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę, „ma­žų ma­žiau­siai ver­tin­ti­na kaip pro­vo­ka­ci­ja“.

„Iš es­mės tai yra tei­si­nis, mo­ra­li­nis ir po­li­ti­nis ab­sur­das. De­ja, tai ne pir­mas pa­sta­ruo­ju me­tu pa­na­šaus po­bū­džio veiks­mas. Kiek gi­liai bus klimps­ta­ma į šią ab­sur­diš­ką si­tua­ci­ją, pri­klau­sys tik nuo pa­čios Ru­si­jos, ir aš ti­kiuo­si ar­ti­miau­siu me­tu ir po­li­ti­nių ko­men­ta­rų šiuo klau­si­mu iš Ru­si­jos pu­sės. Ti­kiuo­si, kad bus su­stab­dy­tas ke­lias ši­tam bep­ras­miš­kam veiks­mui“, - BNS sa­kė mi­nis­tras.

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas BNS tei­gė, kad Ru­si­jo­je pra­dė­tas ty­ri­mas „ve­da į nie­kur“.

„Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mas yra fak­tas ir rea­ly­bė, pri­pa­žin­ta na­rys­tė­mis Jung­ti­nė­se Tau­to­se, Eu­ro­pos Są­jun­go­je, NA­TO ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se“, - sa­kė dip­lo­ma­tas.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas sa­ko, kad Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mas tir­ti ar tei­sė­tai TSRS Vals­ty­bi­nė Ta­ry­ba pri­pa­ži­no Bal­ti­jos vals­ty­bių ne­prik­lau­so­my­bę, yra dau­giau ne­gu kvai­las.

„Tai yra aki­vaiz­di in­for­ma­ci­nio ka­ro iš­raiš­ka. To­kiais spren­di­mais sie­kia­ma įneš­ti su­maiš­ties į mū­sų ša­lies vi­suo­me­nę, kad mes pa­tys pra­dė­tu­me abe­jo­ti ar tei­sė­tai at­kū­rė­me ne­prik­lau­so­my­bę. Tai yra vi­suo­me­nės skal­dy­mas ir pro­pa­gan­da“, – tei­gė A. Pa­ulaus­kas.

NSGK pir­mi­nin­kas pa­brė­žė, kad mū­sų ša­lis pa­ty­rė oku­pa­ci­ją, to­dėl Lie­tu­va re­fe­ren­du­mu, t.y. žmo­nių lais­va va­lia ir ap­sisp­ren­di­mu, pa­si­sa­kė, kad pa­lie­ka TSRS.

„Spren­di­mas tir­ti ne­prik­lau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mo tei­sė­tu­mą ga­li bū­ti dar vie­nas ban­dy­mas ru­sų aky­se su­kur­ti pa­tei­si­ni­mą vyk­do­mai ar bū­si­mai ag­re­sy­viai po­li­ti­kai. Kry­mas vi­so to pa­vyz­dys. Pu­ti­nas nie­kaip ne­ga­li su­si­tai­ky­ti, kad TSRS žlu­go. Jei­gu jam trūks­ta ar­gu­men­tų, siū­ly­čiau dar kar­tą pa­sis­kai­ty­ti 1991 me­tų lie­pos 29 die­ną pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį, ku­ria Ru­si­jos Ta­ry­bų fe­de­ra­ci­nė so­cia­lis­ti­nė res­pub­li­ka pri­pa­žįs­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­ve­re­ni­te­tą“, – sa­kė A. Pa­ulaus­kas.

Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mos na­rys iš opo­zi­ci­nės Tei­sin­go­sios Ru­si­jos par­ti­jos Mi­chai­las Eme­lia­no­vas sa­kė ne­ti­kin­tis, kad Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš ti­krų­jų tirs šį klau­si­mą.

„Pa­ti­kė­ki­te, ma­no pa­tir­tis po­li­ti­ko­je yra di­de­lė. Aš la­bai abe­jo­ju, kad yra bū­tent taip. Dū­mo­je tai bū­tų ži­no­ma“, - BNS te­le­fo­nu iš Ru­si­jos sa­kė M.Eme­lia­no­vas.

„Tai bū­tų la­bai keis­tas spren­di­mas, jis bū­tų pro­vo­ka­ci­nis ir ne­tar­nau­tų Ru­si­jos in­te­re­sams. To­kį spren­di­mą ga­li ini­ci­juo­ti tik Ru­si­jos prieš­ai“, - pri­dū­rė jis.

Dū­mos na­rio tei­gi­mu, kon­tro­ver­siš­kus užk­lau­si­mus Ru­si­jos tei­sė­sau­gai po­li­ti­kai lin­kę teik­ti „šlo­vės, vie­šų­jų ry­šių tiks­lais“.

Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mo­je esan­čių frak­ci­jų at­sto­vai tei­gia nie­ko ne­gir­dė­ję apie užk­lau­są ša­lies ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai dėl Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mo tei­sė­tu­mo iš­ty­ri­mo, an­tra­die­nį ra­šo Ru­si­jos vers­lo dien­raš­tis „Kom­mer­sant“.

Ru­si­jos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos frak­ci­jos Dū­mo­je pir­ma­sis pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Re­šuls­kis par­eiš­kė, kad pir­mą kar­tą gir­di apie to­kį užk­lau­si­mą.

Apie užk­lau­są sa­ko nie­ko ne­ži­nan­tis ir Vie­nin­go­sios Ru­si­jos frak­ci­jos pir­ma­sis pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Fran­cas Klin­ce­vi­čius.

„Aš ne­tu­riu net tei­si­nių ži­nių, kad tei­sin­gai įver­tin­čiau to­kią užk­lau­są. Taip pat ne­sup­ran­tu, kam tai rei­ka­lin­ga. Kas pa­si­keis po pa­ti­kri­ni­mo iš­va­dų? Žai­di­mas baig­tas. Te­gul Bal­ti­jos ša­lys gy­ve­na sa­vo eu­ro­pie­tiš­ką gy­ve­ni­mą: ber­niu­kai tuo­kia­si su vo­kie­čiais, o mer­gai­tės tam­pa pros­ti­tu­tė­mis. O mes sprę­si­me sa­vo vi­di­nes prob­le­mas“, - „Kom­mer­sant“ sa­kė F.Klin­ce­vi­čius.

Ru­si­jos li­be­ral­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pir­ma­sis pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ja­ros­la­vas Ni­lo­vas taip pat nie­ko ne­gir­dė­jo apie jo­kį su tuo su­si­ju­sį Dū­mos na­rio pra­šy­mą.

„Var­gu, ar Bal­ti­jos ša­lys grįš į Ru­si­jos su­dė­tį“, - sa­kė jis.