Rusijos piliečiai Lietuvoje palaikė V. Putino „Vieningąją Rusiją“
Dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vo­je bal­sa­vu­sių Ru­si­jos pi­lie­čių Vals­ty­bės Dū­mos rin­ki­muo­se pa­lai­kė val­dan­čią­ją „Vie­nin­gą­ją Ru­si­ją“, ro­do pre­li­mi­na­rūs duo­me­nys.

Už šią pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną re­mian­čią po­li­ti­nę jė­gą bal­sa­vo 55 proc. Ru­si­jos pi­lie­čių Lie­tu­vo­je, BNS pir­ma­die­nį pra­ne­šė Ru­si­jos am­ba­sa­da Vil­niu­je.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je bal­sa­vo 2 tūkst. 77 as­me­nys. Am­ba­sa­dos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je iš vi­so gy­ve­na apie 10 tūkst. bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių Ru­si­jos pi­lie­čių.

14,7 proc. rin­kė­jų bal­sa­vo už Ko­mu­nis­tų par­ti­ją, 8,4 proc. pa­si­sa­kė už Li­be­ra­lų – de­mo­kra­tų par­ti­ją. Šiuos duo­me­nis dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Ru­si­jos Cen­tri­nė rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Ru­si­jos am­ba­sa­da ne­pa­tei­kė dau­giau duo­me­nų, kaip bal­sa­vo li­kę Ru­si­jos pi­lie­čiai.

Bal­sa­vi­mo punk­tai rin­ki­mų me­tu bu­vo įsi­kū­rę ke­tu­riuo­se ša­lies mies­tuo­se – Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Vi­sa­gi­ne.

Duo­me­nys iš su­skai­čiuo­tų 90 proc. rin­ki­mų biu­le­te­nių ro­do, kad Ru­si­jo­je rin­ki­muo­se į par­la­men­tą „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“ su­rin­ko 54,2 proc. bal­sų. Ko­mu­nis­tų par­ti­ja su­rin­ko 13,5 proc. bal­sų, Li­be­ra­lų – de­mo­kra­tų par­ti­ja ga­vo 13,3 proc. bal­sų. Į par­la­men­tą pa­gal bal­sa­vi­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je taip pat pa­teks par­ti­ja „Tei­sin­go­ji Ru­si­ja“, ga­vu­si 6,2 proc. bal­sų.