Rusijos parlamento pirmininkas: D. Grybauskaitė mėgina įtikti neonaciams
Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mos pir­mi­nin­kas Ser­ge­jus Na­ryš­ki­nas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ją griež­tai kri­ti­kuo­jan­čią Lie­tu­vos pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ga­li iš­tik­ti bu­vu­sio Gru­zi­jos pre­zi­den­to Mi­chai­lo Saa­kaš­vi­lio li­ki­mas.

„Kal­bant apie Lie­tu­vos pre­zi­den­tės par­eiš­ki­mą, tai yra šiurkš­tus an­ti­ru­siš­kas par­eiš­ki­mas“, – S.Na­ryš­ki­nas sa­kė žur­na­lis­tams, ko­men­tuo­da­mas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos frak­ci­jos pa­siū­ly­mą nu­trauk­ti ry­šius su Lie­tu­va dėl pra­ei­tą sa­vai­tę iš­sa­ky­to D.Gry­baus­kai­tės par­eiš­ki­mo, kad Ru­si­ja yra „te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė“ dėl Mask­vos vaid­mens Ukrai­no­je.

Pa­sak S.Na­ryš­ki­no, šie ko­men­ta­rai bu­vo aki­vaiz­dus Lie­tu­vos va­do­vės mė­gi­ni­mas „į­tik­ti sa­vo šei­mi­nin­kams ir na­cio­nal­ra­di­ka­lams, ne­ona­ciams bei ki­tiems mar­gi­na­lams“.

Ru­si­jos par­la­men­to že­mų­jų rū­mų va­do­vas pri­dū­rė, kad jam šis epi­zo­das ža­di­na pri­si­mi­ni­mus apie ki­tą „po­li­ti­nį per­so­na­žą“ – bu­vu­sį Gru­zi­jos pre­zi­den­tą M.Saa­kaš­vi­lį, taip pat ne­ven­gu­sį prieš Ru­si­ją nu­kreip­tų aš­trių par­eiš­ki­mų.

„Kur jis šian­dien? Šian­dien jis at­stum­ta­sis Gru­zi­jo­je – ir jam nie­kas ne­no­ri pa­spaus­ti ran­kos“, – sa­kė S.Na­ryš­ki­nas.

Ta­čiau S.Na­ryš­ki­nas sa­kė ne­pa­lai­kan­tis ko­mu­nis­tų pa­siū­ly­mo nu­trauk­ti dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius su Lie­tu­va.

„Lie­tu­va – ma­ža ir gra­ži ša­lis, o lie­tu­viai – darbš­ti ir pro­tin­ga tau­ta, ta­čiau tau­ta kai ka­da su­klys­ta, rink­da­ma sa­vo po­li­ti­kus“, – pa­brė­žė jis.

Pa­sak S.Na­ryš­ki­no, par­eiš­ki­mai, pa­na­šūs į iš­sa­ky­tus D.Gry­baus­kai­tės, ne­stip­ri­na pa­si­ti­kė­ji­mo Eu­ro­po­je.

„Ir vi­si blai­vaus pro­to po­li­ti­kai – aps­kri­tai vi­si po­li­ti­kai – pri­va­lo tai su­pras­ti“, – pri­dū­rė Vals­ty­bės Dū­mos pir­mi­nin­kas.