Rusijos opozicija rinksis Vilniuje: laukiama ir Michailo Chodorkovskio
Ge­gu­žės pa­bai­go­je vyks kas­me­ti­niai ren­gi­niai, ku­riuo­se tu­rė­tu­me su­lauk­ti žy­mių Ru­si­jos vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos vei­kė­jų. Anot kol kas ne­pat­vir­tin­tų gan­dų, vie­na­me iš ren­gi­nių ga­li­mai da­ly­vaus bu­vęs „Ju­kos“ va­do­vas Mi­chai­las Cho­dor­kovs­kis.

Ge­gu­žės 25 – 26 die­no­mis Vil­niu­je jau tre­čią sy­kį vyks kas­me­ti­nis „Lais­vo­sios Ru­si­jos“ fo­ru­mas, ku­ria­me da­ly­vaus įžy­mūs po­li­ti­kai, žur­na­lis­tai, tink­la­raš­ti­nin­kai ir tarp­tau­ti­niai eks­per­tai. Tarp fo­ru­mo sve­čių – Ga­ris Kas­pa­ro­vas ir Ar­ka­di­jus Bab­čen­ko. Lau­kia­ma žy­maus eks­per­to ir opo­zi­ci­jos vei­kė­jo And­re­jaus Ila­rio­no­vo.

Fo­ru­mo me­tu bus ap­tar­tos Ru­si­jos už­sie­nio ir vi­daus po­li­ti­kos te­mos, vyks dis­ku­si­jos apie tai, kaip Ru­si­ja per­gy­ve­na da­bar­ti­nę kri­zę ir ko­kios yra šiuo me­tu Ru­si­jai tai­ko­mų sank­ci­jų pers­pek­ty­vos. Taip pat vyks dis­ku­si­jos Ru­si­jos vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais.

Kaip LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas Vy­tis Jur­ko­nis, 'Šau­nu, jog Fo­ru­mas yra tie­sio­giai trans­liuo­ja­mas – skaid­ru­mas pa­lie­ka ma­žiau erd­vės są­moks­lo teo­ri­joms ir ge­ras pa­vyz­dys ki­tiems. Be to, tai pui­ki pro­ga Ru­si­jos de­mo­kra­tams su­si­tik­ti sau­gio­je ap­lin­ko­je“.

Anot Vy­čio Jur­ko­nio, Fo­ru­mas, kaip ir dau­ge­lis to­kio po­bū­džio ren­gi­nių, ga­li bū­ti nau­din­gas ke­le­tu as­pek­tų, o ar bus iš­lai­ky­tas ba­lan­sas tarp tu­ri­nio, tink­la­vei­kos ir vie­šų­jų ry­šių pri­klau­so nuo or­ga­ni­za­to­rių bei dis­ku­si­jų mo­de­ra­to­rių.

„To­kio po­bū­džio fo­ru­mas yra bū­ti­ny­bė Ru­si­jos de­mo­kra­tams, nes plat­for­mų vi­siems su­si­rink­ti nė­ra daug. Ne­pai­sant to, jog Fo­ru­mas, be­rods, pre­ten­duo­ja ap­jung­ti vi­sus de­mo­kra­tus esan­čius eg­zi­ly­je, pa­grin­di­niu iš­šū­kiu bu­vo ir iš­lie­ka jų vie­ny­bė. Tu­ri­nio klau­si­mas ne ma­žiau svar­bus – kri­ti­ka val­džiai yra su­pran­ta­ma, bet no­ri­si ma­ty­ti dis­ku­si­ją ir apie Ru­si­jos at­ei­ties kon­tū­rus ne tik iš Kry­mo pri­klau­so­my­bės pers­pek­ty­vos“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Ki­tą Ru­si­jos klau­si­mams skir­tą ren­gi­nį ge­gu­žę taip pat or­ga­ni­zuo­ja Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Šis ren­gi­nys vyks už už­da­rų du­rų, in­for­ma­ci­jos apie jos da­ly­vius kol kas nė­ra. Ti­kė­ti­na dėl to, kad ne­pa­kenk­ti kai ku­riems jo da­ly­viams, at­vyks­tan­tiems iš Ru­si­jos. Anot ne­pat­vir­tin­tos in­for­ma­ci­jos, šia­me ren­gi­ny­je ga­li da­ly­vau­ti Mi­chai­las Cho­dor­kovs­kis.