Rusijos nusikaltėliui - leidimas gyventi Lietuvoje
Vil­niaus Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­ba yra iš­da­vu­si Ru­si­jos nu­si­kal­tė­liui, va­di­na­mam įtei­sin­tam va­giui („Vor v za­ko­ne“) Ach­me­dui Jev­lo­je­vui lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, BNS šeš­ta­die­nį pa­tvir­ti­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

„Mi­nis­tras šian­dien su­si­sie­kė su ge­ne­ra­li­niu po­li­ci­jos ko­mi­sa­ru. Ko­mi­sa­ras jį už­ti­kri­no, kad po­li­ci­ja šiuo me­tu jau aiš­ki­na­si si­tua­ci­ją ir jei ma­tys, kad yra pa­grin­das, ne­del­siant pra­dės iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl par­ei­gū­nų veiks­mų, jiems gre­sia mak­si­ma­li at­sa­ko­my­bė. Yra pa­grįs­tų įta­ri­mų teig­ti, kad tai bu­vo pa­da­ry­ta ne tik ne­tei­sė­tai, bet ir spe­cia­liai“, - sa­kė T.Ber­žins­kas.

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius sa­ko, kad net ir to­kiu at­ve­ju, jei­gu šis įvy­kis yra klai­da, to­kia klai­da yra ne­do­va­no­ti­na.

„Aš ma­nau, kad ar­ba tai yra di­de­lė klai­da, bet tuo­met – ti­krai ne­do­va­no­ti­na. Ga­li­ma bū­tų įžvelg­ti pikt­nau­džia­vi­mą, gal­būt ir sie­kiant nau­dos. Mes at­lik­si­me ty­ri­mą ir ty­ri­mo re­zul­ta­tus ver­tin­si­me la­bai griež­tai. Bu­vo duo­ti vi­si pa­ve­di­mai pa­kar­to­ti­nai pa­ti­krin­ti šiuos as­me­nis. Ir kol vyks­ta pa­ti­kri­ni­mas, lei­di­mų iš­duo­ti nie­kas ne­tu­rė­jo tei­sės“, – LRT ra­di­jui sa­kė E.Jan­ke­vi­čius.

Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, lei­di­mas va­sa­rio 3 die­ną bu­vo pa­nai­kin­tas, tai­gi „jei mi­nė­tas as­muo kaž­kur va­žiuos ir bus pa­ti­krin­tas, tai jo lei­di­mas – ne­be­ga­lio­ja“.

Šiuo me­tu dar aiš­ki­na­ma­si, ar dėl šio spren­di­mo kal­tas Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, ar Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Pa­sak T.Ber­žins­ko, ki­tam nu­si­kal­tė­liui Ole­gui Ša­ma­ni­nui lei­di­mas gy­ven­ti „nė­ra ir ti­krai ne­bus iš­duo­tas“.

Pa­klaus­tas, ar mi­nis­te­ri­ja bei po­li­ci­jos va­do­vai ne­tu­ri duo­me­nų, jog lei­di­mas gy­ven­ti A.Jev­lo­je­vui ga­lė­jo bū­ti iš­duo­tas už ne­tei­sė­tą at­ly­gį, jis sa­kė, jog „ne­ga­li­ma to at­mes­ti“.

T.Ber­žins­kas taip pat tvir­ti­no, kad at­sa­ko­my­bė po šio įvy­kio bus tai­ko­ma ne tik už spren­di­mą at­sa­kin­giems dar­buo­to­jams, bet ir jų va­do­vams.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį pra­ne­šė, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas jau bu­vo pri­ėmęs spren­di­mą dviem Ru­si­jos nu­si­kal­tė­lių vei­kė­jams leis­ti ap­si­gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, kai mi­nis­tras S.Skver­ne­lis par­eiš­kė, jog šie as­me­nys to­kių lei­di­mų nie­ka­da ne­gaus.

Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­nam jų - Ach­me­dui Jev­lo­je­vui - ofi­cia­liai bu­vo su­teik­ta tei­sė gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Sau­sio 29 die­ną to­kį lei­di­mą vie­nam įta­kin­giau­sių Ru­si­jos nu­si­kal­tė­lių, Pa­kum­pė­lio ir Ach­me­do In­gu­šo pra­var­des tu­rin­čiam A. Jev­lo­je­vui iš­kil­min­gai įtei­kė Vil­niaus vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos spe­cia­lis­tai.