Rusijos nota liks be atsako
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) ne­ke­ti­na at­sa­ky­ti į ofi­cia­lų Ru­si­jos krei­pi­mą­si dėl mū­sų ša­lies Ukrai­nai esą tie­kia­mų gink­lų. Tei­gia­ma, jog dėl pri­nci­pi­nės Lie­tu­vos po­zi­ci­jos ga­li­me su­lauk­ti pa­na­šių dip­lo­ma­ti­nių raš­tų iš Mask­vos.

Lie­tu­vos am­ba­sa­da Mask­vo­je ga­vo Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos no­tą va­sa­rio pa­bai­go­je. Jo­je aiš­ki­na­ma, kad Lie­tu­vos tei­kia­ma ka­ri­nė pa­gal­ba Ukrai­nai ne­ati­tin­ka mū­sų ša­lies pri­siim­tų tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų gink­lų eks­por­to sri­ty­je ir pa­žei­džia Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bos bend­rą­ją po­zi­ci­ją, Su­tar­ties dėl pre­ky­bos gink­lais nuo­sta­tas.

Mū­sų dip­lo­ma­tai tvir­ti­na, kad Lie­tu­vos ka­ri­nė par­ama Ukrai­nai yra iš­skir­ti­nai gy­ny­bi­nio po­bū­džio ir ati­tin­ka tarp­tau­ti­nių do­ku­men­tų nuo­sta­tas dėl tei­sės į sa­vi­gy­ną.

Ne­ma­to prie­žas­čių teisintis

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius LŽ pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­va ne­at­sa­kė ir ne­ke­ti­na at­sa­ky­ti į Ru­si­jos no­tą. „Ne­ma­no­me, jog tai bū­tų tiks­lin­ga. Ne­ma­to­me prie­žas­čių at­sa­ki­nė­ti ar­ba tei­sin­tis tiems, ku­rie pa­tys pa­žei­džia įsta­ty­mus, ir tai da­ro nuo­lat“, - pa­brė­žė mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Pa­sak L. Lin­ke­vi­čiaus, no­to­je dės­to­mi Ru­si­jos prie­kaiš­tai, esą Lie­tu­va pa­žei­di­nė­ja tarp­tau­ti­nes su­tar­tis, ir pra­šo­ma pa­aiš­kin­ti, ko­dėl tai da­ro­ma. „Vie­šai esa­me pa­sa­kę, kad ne­pa­žei­di­nė­ja­me jo­kių tarp­tau­ti­nių su­tar­čių, kon­ven­ci­jų ir ne­ke­ti­na­me to da­ry­ti at­ei­ty­je, ki­taip nei pa­klau­sė­jas“, - tei­gė jis.

Ne­tu­ri tei­si­nio pagrindo

Kaip pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos URM, svars­tant su ka­ri­nės įran­gos eks­por­tu su­si­ju­sius klau­si­mus griež­tai lai­ko­ma­si vi­sų Su­tar­ties dėl pre­ky­bos gink­lais nuo­sta­tų, ES Ta­ry­bos bend­ro­sios po­zi­ci­jos, ki­tų tarp­tau­ti­nių tei­si­nių ins­tru­men­tų ir na­cio­na­li­nės tei­sės rei­ka­la­vi­mų. „Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja nė­ra Su­tar­ties dėl pre­ky­bos gink­lais, ska­ti­nan­čios at­sa­kin­gą ir skaid­rią pre­ky­bą įpras­ti­ne gink­luo­te, na­rė ir nė­ra įsi­pa­rei­go­ju­si tai­ky­ti ES Ta­ry­bos bend­ro­sios po­zi­ci­jos. To­dėl Ru­si­jos pa­tei­kia­mos šių eks­por­to kon­tro­lės ins­tru­men­tų nuo­sta­tų in­terp­re­ta­ci­jos, skir­tos ša­lims na­rėms, ne­tu­ri tei­si­nio pa­grin­do“, - pa­aiš­ki­no URM at­sto­vai.

Dip­lo­ma­ti­nė ži­ny­ba taip pat nu­ro­dė, kad Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Char­ti­jos 51 straips­nis pa­brė­žia kiek­vie­nos JT vals­ty­bės na­rės tei­sę į in­di­vi­dua­lią ar­ba ko­lek­ty­vi­nę gy­ny­bą nuo iš­orės ag­re­si­jos. Sa­vi­gy­nos tei­sė įtvir­tin­ta ir vi­suo­se pa­ma­ti­niuo­se gink­lų bei ki­tų stra­te­gi­nių pre­kių eks­por­to kon­tro­lę reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se tarp­tau­ti­niuo­se su­si­ta­ri­muo­se ir mi­nė­to­je ES Ta­ry­bos bend­ro­jo­je po­zi­ci­jo­je.

„Lie­tu­vos tei­kia­ma ka­ri­nė par­ama Ukrai­nai yra iš­skir­ti­nai gy­ny­bi­nio po­bū­džio, skir­ta pa­dė­ti Ukrai­nos vy­riau­sy­bei ap­sau­go­ti sa­vo ša­lį nuo Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos, ap­gin­ti vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bę, su­ve­re­ni­te­tą bei te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, ir ati­tin­ka tarp­tau­ti­nių do­ku­men­tų nuo­sta­tas dėl tei­sės į sa­vi­gy­ną“, - pa­ti­ki­no URM at­sto­vai.

At­sa­ky­mai - tik į man­da­gias užklausas

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis pa­žy­mė­jo, kad jam su­nku ko­men­tuo­ti Lie­tu­vos spren­di­mą ne­at­sa­ky­ti į Ru­si­jos no­tą ne­su­si­pa­ži­nus su jos tu­ri­niu. Po­li­ti­kas svars­tė, jog to­kiu ofi­cia­liu dip­lo­ma­ti­niu krei­pi­mu­si Ru­si­ja ga­lė­jo siek­ti įvel­ti Lie­tu­vą į tam ti­krą aiš­ki­ni­mą­si. Ma­žiau ti­kė­ti­na, kad tai ga­lė­jo bū­ti nuo­šir­dus, ti­kras kai­my­nės ša­lies in­te­re­sas iš­siaiš­kin­ti rū­pi­mus da­ly­kus.

Anot A. Ažu­ba­lio, jei­gu no­ta par­ašy­ta man­da­gia, ne­pro­vo­kuo­ja­ma for­ma, rei­kė­tų į ją at­sa­ky­ti. Ta­čiau jei ofi­cia­lus dip­lo­ma­ti­nis krei­pi­ma­sis su­ra­šy­tas ne­pa­gar­biai, sie­kiant įžeis­ti, o ne su­lauk­ti at­sa­ky­mo, tuo­met mū­sų URM pri­ėmė ge­rą spren­di­mą. „Jei­gu no­to­je sa­ko­ma, kad bal­ta tai, kas iš tie­sų yra juo­da, ta­da ne­rei­kė­tų vel­tis, nes ga­li­ma už­kib­ti ant pro­pa­gan­di­nio ka­ro kab­liu­ko“, - įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

Nerijus Maliukevičius /Alinos Ožič nuotrauka

Pro­tin­gas sprendimas

Po­li­to­lo­gas Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius ma­no, kad se­pa­ra­tis­tus Don­ba­se re­mian­tis Krem­lius sie­kia įvel­ti ki­tas vals­ty­bes į te­mos es­ka­la­ci­ją dėl par­amos gink­lais Ukrai­nai, ir vi­sai ne­svar­bu, ar pa­grįs­tas toks kal­bė­ji­mas, ar ne. „Šiuo at­ve­ju pa­grin­di­nis dis­ku­si­jų ob­jek­tas nuo pat pra­džių bu­vo ir tu­ri iš­lik­ti Ru­si­jos da­ro­mi pa­žei­di­mai bei Krem­liaus par­ama tech­ni­ka, žmo­nė­mis ag­re­si­jos Ukrai­no­je kon­teks­te. Tuo me­tu Ru­si­jos tiks­las - nu­kreip­ti šį klau­si­mą į ki­tą pu­sę“, - aiš­ki­no jis.

N. Ma­liu­ke­vi­čiaus ver­ti­ni­mu, mū­sų ša­lies URM pa­si­rin­ki­mas ne­at­sa­ky­ti į Ru­si­jos no­tą ir ne­si­vel­ti į pa­na­šias dis­ku­si­jas yra ra­cio­na­lus ir pro­tin­gas. Tu­rint gal­vo­je tai, kad Lie­tu­va itin ak­ty­viai pa­lai­ko Ukrai­ną, pa­na­šių dip­lo­ma­ti­nių krei­pi­mų­si iš kai­my­nės ga­li­me su­lauk­ti ir dau­giau. „Kon­teks­tas Ru­si­jos vi­du­je tam „pri­sir­pęs“, ar­tė­ja ju­bi­lie­ji­nės Per­ga­lės die­nos šven­tė, vi­sos dis­ku­si­jos skam­ba aukš­tais to­nais ir pa­na­šiai. To­dėl, ma­nau, in­for­ma­ci­nio ka­ro ap­raiš­kų ma­ty­si­me dau­giau ir daž­niau“, - pa­žy­mė­jo eks­per­tas.

Įvai­ri par­ama Ukrainai

Nuo pat konf­lik­to Don­ba­se pra­džios Lie­tu­va tei­kia Ukrai­nai par­amą, taip pat ir ka­ri­nę. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM), at­siž­velg­da­ma į Ukrai­nos ka­riuo­me­nės po­rei­kius, yra su­tei­ku­si hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, nu­siun­tu­si ma­te­ria­li­nės par­amos ir per­da­vu­si ka­ri­nės gink­luo­tės ele­men­tų.

Lie­tu­vos ci­vi­li­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre pri­ima­mi gy­dy­tis su­žeis­ti ukrai­nie­čiai, da­ly­va­vę an­ti­te­ro­ris­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je. Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre per­nai gy­dė­si 14, šie­met pla­nuo­ja­ma pri­im­ti iki 50 Ukrai­nos ka­rių.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė bend­ra­dar­biau­ja su Ukrai­nos ka­riuo­me­ne ka­ri­nio ren­gi­mo ir mo­ky­mo sri­ty­je (or­ga­ni­zuo­ja ka­ri­nin­kų kar­je­ros ir ang­lų kal­bos kur­sus Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je, pus­ka­ri­nin­kių, me­di­kų kur­sus), KAM fi­nan­suo­ja Ukrai­nos at­sto­vų stu­di­jas Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Tar­tu (Es­ti­ja). Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pri­si­de­da ir prie ki­tų ini­cia­ty­vų, pa­de­dan­čių stip­rin­ti Ukrai­nos ka­riuo­me­nę. Ko­vą Lie­tu­va pri­si­jun­gė prie JAV vyk­do­mos Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų na­rių mo­ky­mo mi­si­jos ir tei­kia par­amą Ukrai­nos par­ame­di­kams. Mi­si­jo­je šiuo me­tu kar­tu su JAV ka­riais da­ly­vau­ja trys Lie­tu­vos ka­ri­nės me­di­ci­nos sri­ties spe­cia­lis­tai.

Lie­tu­va drau­ge su Len­ki­ja ir Ukrai­na yra su­ta­ru­sios steig­ti bend­rą ka­ri­nę bri­ga­dą. Pir­mo­sios pra­ty­bos pla­nuo­ja­mos šį ru­de­nį. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai da­ly­vaus mo­ky­muo­se Ukrai­no­je, Ukrai­nos at­sto­vai - Lie­tu­vo­je.

KAM kar­tu su URM yra sky­ru­si fi­nan­si­nį 50 tūkst. eu­rų in­dė­lį į vie­ną iš NA­TO įsteig­tų pa­ti­kos fon­dų, skir­tų Ukrai­nos ka­riuo­me­nei stip­rin­ti val­dy­mo, kon­tro­lės, ry­šių ir kom­piu­te­ri­nio pa­jė­gu­mo sri­ty­se.