Rusijos naikintuvas virš Baltijos jūros lydėjo JAV strateginį bombonešį
Ru­si­jos nai­kin­tu­vas Su-27 bu­vo pa­siųs­tas pe­rim­ti JAV stra­te­gi­nio bom­bo­ne­šio B-52, skri­du­sio virš tarp­tau­ti­nių van­de­nų Bal­ti­jos jū­ro­je, ne­to­li nuo Ru­si­jos sie­nos, an­tra­die­nį pra­ne­šė ru­sų Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

„Priar­tė­jus prie or­lai­vio sau­giu at­stu­mu Ru­si­jos Su-27 įgu­la iden­ti­fi­ka­vo jį kaip ame­ri­kie­čių stra­te­gi­nį bom­bo­ne­šį B-52 ir jį ly­dė­jo“, – sa­ko­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Kai ame­ri­kie­čių lėk­tu­vas nu­to­lo nuo Ru­si­jos sie­nos, nai­kin­tu­vas sėk­min­gai grį­žo į sa­vo ba­zę, pri­dū­rė mi­nis­te­ri­ja.

JAV bom­bo­ne­šį, skri­du­sį virš tarp­tau­ti­nių van­de­nų Bal­ti­jos jū­ro­je pa­lei Ru­si­jos sie­ną, ru­sų ra­da­rai už­fik­sa­vo an­tra­die­nį apie 10 val. Mask­vos (ir Lie­tu­vos) lai­ku..

Jo pe­rim­ti bu­vo pa­siųs­tas Ru­si­jos Bal­ti­jos ka­ri­nio lai­vy­no nai­kin­tu­vas.

Pir­ma­die­nį Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je pra­si­dė­jo kas­met JAV ren­gia­mos pra­ty­bos „Sa­ber Stri­ke“ (Kar­do kir­tis). Šie­met šiuo­se ma­nev­ruo­se pir­mą­kart da­ly­vau­ja vi­sos NA­TO ko­vi­nės gru­pės.

Es­ti­jos gy­ny­bos pa­jė­gų spau­dos tar­ny­ba nu­ro­dė, kad šie­met pra­ty­bo­se da­ly­vaus JAV stra­te­gi­niai bom­bo­ne­šiai, nai­kin­tu­vai ir sraig­tas­par­niai. Avia­ci­jos veiks­mai Es­ti­jos oro erd­vė­je tę­sis iki bir­že­lio 16 die­nos.