Rusijos muitinės vadovas: per Lietuvą iš ES gabenama uždrausta produkcija
Ru­si­ja pra­ne­šė pra­dė­ju­si nuo­dug­niai ti­krin­ti lie­tu­viš­kus kro­vi­nius, nes Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys į Ru­si­ją per Lie­tu­vą ga­be­na „em­bar­go“ pro­duk­ci­ją, par­eiš­kė Ru­si­jos mui­ti­nės va­do­vas, pra­ne­šė agen­tū­ra „RIA No­vos­ti“.

„Per šią vals­ty­bę (Lie­tu­vą – BNS) ga­be­na­ma daug pseu­doim­por­to kro­vi­nių su pa­dirb­tais ati­ti­ki­mo ser­ti­fi­ka­tais, ir šios ša­lies te­ri­to­ri­ja nau­do­ja­ma drau­džia­mos į Ru­si­ją im­por­tuo­ti pro­duk­ci­jos ga­be­ni­mo marš­ru­tams pa­keis­ti. Tai rim­ta prie­žas­tis, kad ga­li­ma bū­tų la­bai pa­žvelg­ti į kro­vi­nių srau­tus iš šios ša­lies“, – ži­niask­lai­dos at­sto­vams sa­kė And­re­jus Bel­ja­no­vas.

Ru­si­jos ve­te­ri­na­ri­jos ir sa­ni­ta­ri­jos tar­ny­ba („Ros­sel­choz­na­dzor“) prieš dvi sa­vai­tes pa­pra­šė In­ter­po­lo ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Svei­ka­tos ir var­to­to­jų rei­ka­lų ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to duo­me­nų apie kon­tra­ban­da į Ru­si­ją ga­be­na­mus kro­vi­nius.

Anot A.Bel­ja­no­vo, spren­džiant prob­le­mą, mui­ti­nė bend­ra­dar­biau­ja su „Ros­sel­choz­na­dzor“.

„Mū­sų tiks­las nė­ra pa­gau­ti 20 ar 30 vil­ki­kų. Mes sie­kia­me, kad po­ten­cia­lūs pa­žei­dė­jai su­vok­tų baus­mės ne­iš­ven­gia­mu­mą“, – pa­brė­žė Ru­si­jos mui­ti­nės va­do­vas.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį au­to­mo­bi­liams su lie­tu­viš­kais re­gis­tra­ci­jos nu­me­riais, Lie­tu­vos įmo­nių pro­duk­ci­ja ar jų reeks­por­tuo­ja­mais kro­vi­niais Ru­si­jos pa­sie­ny­je im­ta tai­ky­ti su­griež­tin­ta pa­ti­kra. Ofi­cia­lių pra­ne­ši­mų apie tai Lie­tu­va iš Ru­si­jos nė­ra ga­vu­si.

Rugp­jū­čio pra­džio­je Ru­si­ja vie­ne­riems me­tams užd­rau­dė mais­to ir že­mės ūkio pro­duk­tų im­por­tą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, JAV ir ki­tų Va­ka­rų ša­lių, rea­guo­da­ma į Va­ka­rų sank­ci­jas dėl nu­ma­no­mos par­amos Ukrai­nos pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams bei Kry­mo anek­si­jos.