Rusijos karo lėktuvų provokacijos Baltijos jūroje
Ru­si­ja sie­kė pa­de­mons­truo­ti jė­gą ag­re­sy­viais skry­džiais virš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­nio lai­vo Bal­ti­jos jū­ro­je, kai šis plau­kė į Klai­pė­dą, sa­ko ana­li­ti­kai. 

Ru­si­ja „pa­ro­dė rau­me­nis“ skry­džiais virš JAV ka­ri­nio lai­vo pa­ke­liui į Klaipėdą

Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­riš­kiai pa­skel­bė vaiz­do įra­šus, ku­riuo­se ma­ty­ti, kaip Ru­si­jos štur­mo lėk­tu­vas „Su-24“ Bal­ti­jos jū­ro­je pra­skren­da vos per de­vy­nis me­trus nuo JAV es­kad­ri­nio ra­ke­ti­nio mi­ni­nin­ko „USS Do­nald Cook“.

JAV am­ba­sa­da ket­vir­ta­die­nio ry­tą pa­tvir­ti­no, kad lai­vas jau at­plau­kė į Klai­pė­dos uos­tą.

Sau­gu­mo po­li­ti­kos eks­per­tas Ig­nas Stan­ko­vi­čius tei­gia, kad to­kie Ru­si­jos ka­ri­niai veiks­mai nė­ra nau­jie­na.

„Tai yra jė­gos de­mons­tra­vi­mas, jie siun­čia ži­nią, kad „mes ne­sa­me silp­ni, su mu­mis skai­ty­ki­tės“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė eks­per­tas.

...

Jo tei­gi­mu, pa­na­šūs in­ci­den­tai ga­lė­tų iš­pro­vo­kuo­ti di­des­nius in­ci­den­tus tuo at­ve­ju, jei bū­tų aukš­ta po­li­ti­nė įtam­pa.

„Jei­gu bū­tų po­li­ti­nė įtam­pa la­bai aukš­ta ir ka­ri­nio konf­lik­to ga­li­my­bė rea­li, tai to­kie pra­skri­di­mai ga­li iš­pro­vo­kuo­ti. Taip pat pri­klau­so nuo to, ko­kio po­bū­džio bū­na tie pra­skri­di­mai. Iš es­mės tai yra ag­re­sy­vu“, – kal­bė­jo I.Stan­ko­vi­čius.

Apie lai­vo ap­si­lan­ky­mą Klai­pė­do­je iš anks­to vie­šai skelb­ta ne­bu­vo.

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai JAV am­ba­sa­da nu­ro­dė, kad „USS Do­nald Cook“ ap­si­lan­ky­mas Lie­tu­vo­je „de­mons­truo­ja be­si­tę­sian­čias pa­stan­gas stip­rin­ti JAV-Lie­tu­vos ry­šius abiem ša­lims sie­kiant bend­ro tiks­lo už­ti­krin­ti tai­ką ir sta­bi­lu­mą re­gio­ne“.

„Tai bus pui­ki pro­ga su­stip­rin­ti ry­šius bei to­liau plė­to­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą už­ti­kri­nant jū­ros erd­vės sau­gu­mą ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų sau­gu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne“, – tei­gė lai­vo vyk­dan­ty­sis ka­ri­nin­kas ko­man­do­ras Matt­hew Po­wel.

Vi­zi­to Klai­pė­do­je me­tu įgu­los va­das ko­man­do­ras Char­les Hamp­ton su­si­tiks su Klai­pė­dos vi­ce­me­ru ir Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų va­du.

„USS Do­nald Cook“ ko­vo 16 die­ną iš­plau­kė iš Ro­ta uos­to Is­pa­ni­jo­je.

Va­di­na chuliganizmu

...

Lie­tu­vos po­li­ti­kai chu­li­ga­niz­mu ir pro­vo­ka­ci­ja va­di­na Ru­si­jos nai­kin­tu­vo skry­džius virš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­nio lai­vo Bal­ti­jos jū­ro­je.

Par­la­men­ta­rų tei­gi­mu, Mask­va ban­do de­mons­truo­ti esan­ti šios te­ri­to­ri­jos šei­mi­nin­kė.

„Ru­sai ban­do de­mons­truo­ti po­zi­ci­ją, kad jie čia yra šei­mi­nin­kai, kad čia jų įta­kos zo­na ir kad sve­ti­mų vals­ty­bių lai­vai ne­ga­li at­plauk­ti. Ši­tas lai­vas vy­ko slap­ta, be abe­jo, kai jie (ru­sai) pa­ste­bė­jo to lai­vo ju­dė­ji­mą, pa­kė­lė nai­kin­tu­vus, vie­nuo­li­ka kar­tų pra­skri­do pro lai­vą, aki­vaiz­du, kad toks jų skrai­dy­mas yra pro­vo­ka­ci­ja. Kaip tei­gia ame­ri­kie­čiai, jie (ru­sai) si­mu­lia­vo at­aką, ge­rai, kad ame­ri­kie­čių ne­rvai yra stip­rūs, ne kaip tur­kai, ga­lė­jo ir ki­taip su­rea­guo­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Pa­sak A.Pa­ulaus­ko, Lie­tu­vai kol kas į šį in­ci­den­tą rea­guo­ti ne­rei­kia, pir­ma rei­kė­tų su­lauk­ti JAV reak­ci­jos, jei to­kia bus. „Tai yra pro­vo­ka­ci­niai veiks­mai, ku­rie nu­kreip­ti į ga­li­mą par­amą Lie­tu­vai, tai juos aki­vaiz­džiai ne­rvi­na ir jie to net ne­ban­do slėp­ti. Pir­ma tu­rė­tų rea­guo­ti ame­ri­kie­čiai, kol kas to­kios reak­ci­jos nė­ra, bet tai ne pir­mas in­ci­den­tas, kaž­ko iš­skir­ti­nio nė­ra“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.

Ko­mi­te­to na­rė bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė sa­ko, kad to­kiais veiks­mais Ru­si­ja ro­do chu­li­ga­niz­mą ir ken­kia sau.

„Tai rei­kia fik­suo­ti ir ver­tin­ti kaip chu­li­ga­niz­mą. Chu­li­ga­nų yra gat­vė­se, yra daug kur, bet chu­li­ga­nai su nai­kin­tu­vais ir tu­ri bū­ti ver­ti­na­mi ati­tin­ka­mai. Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė ma­to ste­bi, žiū­ri, ame­ri­kie­čių ofi­cia­lios reak­ci­jos nė­ra ir var­gu, ar bus, nes vis­kas aiš­ku. Lai­vas at­plau­kė su drau­giš­ka mi­si­ja, o de­mons­tra­vi­mas to­kios jė­gos, ma­nau, kad ne­duos pa­gar­bos ir di­des­nio su­pra­ti­mo pa­čiai Ru­si­jai. Krem­lius to­kiais veiks­mais la­biau­siai ken­kia Ru­si­jai, pa­sta­ty­da­mi vals­ty­bę į to­kias par­aš­tes“, – žur­na­lis­tams sa­kė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, Ru­si­jos nai­kin­tu­vo ma­nev­rais siek­ta „pa­de­mons­truo­ti jė­gą, kad jie čia val­do, kad čia jų te­ri­to­ri­ja, iš­gąs­din­ti“. „Se­ri­ja ta pa­ti, kaip ma­tom ki­to­se sri­ty­se – ki­ber­ne­ti­nės at­akos, ban­dy­mai iš­si­lai­pin­ti sve­ti­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, nuo­la­ti­nės pro­vo­ka­ci­jos, in­for­ma­ci­niai ka­rai. Tai tos pa­čios se­ri­jos veiks­mai, to­kio hib­ri­di­nio ka­ro ele­men­tai kel­ti su­maiš­tį, įtam­pą, ne­rvin­ti žmo­nes“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­rė.

A. But­ke­vi­čius: „Tu­rė­tų su­rea­guo­ti Jung­ti­nės Ame­ri­kos Valstijos“

Į in­ci­den­tą Bal­ti­jos jū­ro­je, kai virš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­nio lai­vo ke­lis­kart pra­skri­do Ru­si­jos nai­kin­tu­vas, vi­sų pir­ma tu­rė­tų su­rea­guo­ti JAV, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Tu­rė­tų su­rea­guo­ti Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, nes JAV 1972 me­tais su tuo­me­ti­ne Ta­ry­bų są­jun­ga pa­si­ra­šė su­tar­tį, kad lai­vai ne­ga­li bū­ti per­se­kio­ja­mi ar su­da­ro­mos tam ti­kros grės­mės jų sau­gu­mui ir ta­me su­si­ta­ri­me vi­sos są­ly­gos nu­ro­dy­tos. Tai pir­miau­sia NA­TO ir pa­čios JAV tu­rė­tų kreip­tis į Ru­si­ją per am­ba­sa­dą dip­lo­ma­ti­niu ke­liu“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė prem­je­ras.

Jis sa­kė dau­giau in­ci­den­to ne­ko­men­tuo­sian­tis, nes tai yra Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do kom­pe­ten­ci­ja, tik pa­tvir­ti­no, kad šiuo me­tu lai­vas jau yra Klai­pė­do­je, pri­švar­tuo­tas prie kran­ti­nės.

„Čia rei­kė­tų pa­klaus­ti po­no Pu­ti­no, ne­ga­liu at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą“, – klau­sia­mas, ko Ru­si­ja sie­kė šiais ma­nev­rais, at­sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Mask­va at­me­ta kritiką

Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad jos lėk­tu­vai lai­kė­si vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių, skrai­dy­da­mi ar­ti vie­no JAV ka­ro lai­vo, plau­ku­sio Bal­ti­jos jū­ros tarp­tau­ti­niuo­se van­de­ny­se, ir at­me­tė kri­ti­ką dėl esą ne­sau­gių veiks­mų.

Štur­mo lėk­tu­vai Su-24, „ap­ti­kę lai­vą vi­zua­li­nio ma­to­mu­mo zo­no­je ... pa­su­ko nuo jo, lai­ky­da­mie­si vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių“, žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas ge­ne­ro­las ma­jo­ras Igo­ris Ko­na­šen­ko­vas, ko­men­tuo­da­mas anks­tes­nę die­ną įvy­ku­sį in­ci­den­tą.

Pa­sak jo, JAV es­kad­ri­nis mi­ni­nin­kas „USS Do­nald Cook“ tuo me­tu bu­vo už maž­daug 70 km nuo Ru­si­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Bal­ti­jos lai­vy­no ba­zės.

„At­vi­rai kal­bant, to­kios skaus­min­gos mū­sų ko­le­gų ame­ri­kie­čių reak­ci­jos prie­žas­tis ne­sup­ran­ta­ma, – sa­kė I.Ko­na­šen­ko­vas. – JAV es­kad­ri­nio mi­ni­nin­ko lais­vo plau­kio­ji­mo Ru­si­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Bal­ti­jos lai­vy­no ba­zės ope­ra­ty­vi­nio vei­ki­mo zo­no­je pri­nci­pas vi­siš­kai ne­pa­nai­ki­na Ru­si­jos or­lai­vių oro na­vi­ga­ci­jos lais­vės pri­nci­po.“

At­sto­vas pri­dū­rė, kad tre­čia­die­nį įvy­ku­sia­me in­ci­den­te da­ly­va­vę Ru­si­jos lėk­tu­vai vyk­dė įpras­tus mo­ko­muo­sius skry­džius virš tarp­tau­ti­nių van­de­nų Bal­ti­jos jū­ro­je.

„Vi­si Ru­si­jos oro ir kos­mi­nių pa­jė­gų lėk­tu­vų skry­džiai vyk­do­mi griež­tai lai­kan­tis tarp­tau­ti­nių tai­syk­lių dėl oro erd­vės nau­do­ji­mo virš tarp­tau­ti­nių van­de­nų“, – sa­kė I.Ko­na­šen­ko­vas.

JAV ko­man­do­ras Klai­pė­do­je: Ru­si­jos veiks­mai ne­ati­tin­ka tarp­tau­ti­nių normų

Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių ma­nev­rai prie Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­nio lai­vo Bal­ti­jos jū­ro­je prieš­ta­rau­ja tarp­tau­ti­niams stan­dar­tams, at­vy­kęs į Klai­pė­dos uos­tą ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė lai­vo įgu­los va­das.

„Tai ne­ati­tin­ka gink­luo­tų­jų pa­jė­gų (veiks­mų) tarp­tau­ti­niuo­se van­de­ny­se ir tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je pro­fe­si­nių nor­mų“, – Lie­tu­vos žur­na­lis­tams ra­ke­ti­nia­me mi­ni­nin­ke „USS Do­nald Cook“ sa­kė ko­man­do­ras Char­les Hamp­to­nas.

Pa­sak ka­ri­nin­ko, Ru­si­jos štur­mo lėk­tu­vo „Su-24“ pri­ar­tė­ji­mas tarp­tau­ti­niuo­se van­de­ny­se ne­bu­vo ne­ti­kė­tas, nes ame­ri­kie­čiai or­lai­vį fik­sa­vo iš anks­to, ir to­kie in­ci­den­tai ati­tin­ka sce­na­ri­jų, ku­riam yra par­uoš­ta lai­vo įgu­la.

Ch.Hamp­to­nas ke­lis kar­tus pa­brė­žė, kad JAV prieš­ta­ra­vi­mus le­mia ne bai­mė, o sau­gu­mo klau­si­mai.

„Jung­ti­nių Vals­ti­jų vy­riau­sy­bės ir JAV ka­ro lai­vy­no prieš­ta­ra­vi­mai dėl Ru­si­jos ka­riuo­me­nės el­ge­sio su­si­ję ne su bai­me, o su sau­giu ir pro­fe­sio­na­liu el­ge­siu“, – sa­kė ame­ri­kie­čių ka­ri­nin­kas.

In­ci­den­tai jū­ro­je bu­vo už­fik­suo­ti pir­ma­die­nį ir an­tra­die­nį, kai JAV ka­ri­nis lai­vas bu­vo pa­ke­liui į Klai­pė­dą. Anot Ch.Hamp­to­no, mi­ni­nin­ko at­vy­ki­mas į Lie­tu­vos uos­ta­mies­tį de­mons­truo­ja JAV įsi­pa­rei­go­ji­mus są­jun­gi­nin­kams re­gio­ne.