Rusijos karo laivai – Lietuvos ekonominėje zonoje
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nė­je jū­ro­je ir iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je Bal­ti­jos jū­ro­je pa­tru­lia­vę Lie­tu­vos ka­ro lai­vai už­fik­sa­vo tris Ru­si­jos ka­ri­nius lai­vus, ku­rie dėl Ru­si­jos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vyk­do­mų šau­dy­mo pra­ty­bų nu­ro­dė keis­ti kur­są Lie­tu­vos zo­no­je esan­tiems ci­vi­li­niams lai­vams.

Dėl Ru­si­jos ka­ri­nių lai­vų nu­ro­dy­mų nu­ma­ty­tą kur­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je bu­vo pri­vers­ti keis­ti li­ni­ji­nis kel­tas „Co­ro­na Sea­ways", trans­por­ti­niai lai­vai „Nor­di­ca", „Po­sei­don", „Fri­sian La­dy", „Fli­ter­both­nia“, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je iden­ti­fi­kuo­tos „Par­chim“ ir „Ste­re­gus­hij“ kla­sės kor­ve­tės bei „Ro­pus­ha“ kla­sės de­san­to iš­si­lai­pi­ni­mo lai­vas.

Anot KAM, Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je lei­džia­ma plauk­ti už­sie­nio ša­lių lai­vams, taip pat ir ka­ri­niams, ta­čiau jie pri­va­lo de­ra­mai at­siž­velg­ti į pa­kran­tės vals­ty­bės tei­ses ir par­ei­gas ir ne­var­žy­ti iš­im­ti­nės pa­kran­tės vals­ty­bės tei­sių iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je.

„To­kia Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos veik­la, kai yra trik­do­ma ūki­nei veik­lai Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je, ne­ati­tin­ka tarp­tau­ti­nės jū­rų tei­sės kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų ir ge­ros kai­my­nys­tės pri­nci­pų“, - tei­gia mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos ka­ro lai­vas N42 „Jot­vin­gis“ už­mez­gė ry­šį su tie­sia­mos elek­tros jung­ties tarp Lie­tu­vos ir Šve­di­jos ka­be­lį sau­gan­čiais lai­vais ir ga­vo pa­tvir­ti­ni­mą, kad jų veik­los Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­niai lai­vai ne­trik­dė. Lie­tu­va tei­gia, kad Ru­si­jos ka­ri­niai lai­vai pa­va­sa­rį bent ke­tu­ris kar­tus su­truk­dė ties­ti „Nord­Balt“.