Rusijos karo laivai keturis kartus trukdė „NordBalt“ kabelio tiesimui
Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tei­gia, kad Ru­si­ja ne kar­tą ban­dė su­truk­dy­ti elek­tros ka­be­lio „Nord­Balt“ tarp Lie­tu­vos ir Šve­di­jos sta­ty­bai.

„Šiuo at­ve­ju ti­krai svar­bu pa­žy­mė­ti, kad pa­vy­ko įveik­ti ir tam ti­krus prieš­iš­kus Ru­si­jos veiks­mus. Jau šian­dien ga­liu pa­sa­ky­ti, kad net ke­tu­ris kar­tus Ru­si­jos ka­ri­nis lai­vas truk­dė šiai sta­ty­bai, bu­vo pa­pra­šy­ta, kad ka­be­lio tie­si­mo lai­vas pa­si­trauk­tų iš sa­vo vie­tos. Mes ir šve­dai pro­tes­ta­vo­me, po tų pro­tes­tų jie at­si­trau­kė ir lei­do to­liau sta­ty­ti“, – LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Jo tei­gi­mu, vie­šai bu­vo pra­neš­ta apie vie­ną ar du to­kius at­ve­jus.

„Pir­mus kar­tus ma­nė­me, kad tai tie­siog su­ta­pi­mas, bet pa­skui su­pra­to­me, kad ne“, – sa­kė ener­ge­ti­kos mi­nis­tras.

Pir­ma­die­nį Vil­niu­je vyks iš­kil­min­ga sim­bo­li­nė elek­tros jung­čių su Len­ki­ja ir Šve­di­ja įjun­gi­mo ce­re­mo­ni­ja.

„Lit­Pol Link“ ir „Nord­Balt“ jung­čių sta­ty­bos dar­bai jau baig­ti, vyks­ta jų ban­dy­mai – „Lit­Pol Link“ ban­dy­mus pla­nuo­ja­ma baig­ti iki gruo­džio pa­bai­gos, o lai­ki­nai dėl gais­ro nu­trū­kę „Nord­Balt“ ban­dy­mai bus at­nau­jin­ti sau­sį – ga­li bū­ti, kad jie bus baig­ti vė­liau nei iki ko­vo pa­bai­gos.

550 mln. eu­rų ver­tės 453 ki­lo­me­trų il­gio „Nord­Balt“ – pir­mo­ji Lie­tu­vos elek­tros jung­tis su Skan­di­na­vi­ja, ji su­jungs ap­link Bal­ti­jos jū­rą esan­čias vals­ty­bes į vie­ną inf­ras­truk­tū­rą, o ga­li­my­bės im­por­tuo­ti skan­di­na­viš­ką elek­trą pa­di­dės 70 pro­cen­tų.