Rusijos kariuomenės ansamblis ketina koncertuoti Vilniuje
Eu­ro­po­je gas­tro­liuo­jan­tis Ru­si­jos Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­mas Alek­sand­ro Alek­sand­ro­vo aka­de­mi­nis Ru­si­jos ka­riuo­me­nės dai­nų ir šo­kių an­samb­lis skel­bia gruo­džio mė­ne­sį pa­si­ro­dy­sian­tis Vil­niu­je.

Šis an­samb­lis Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je ver­ti­na­mas prieš­ta­rin­gai dėl Kry­mo anek­si­jos tei­si­ni­mo ir so­vie­tų ka­riuo­me­nės šlo­vi­ni­mo.

„Pas mus nu­ma­ty­tas kon­cer­tas Vil­niu­je gruo­džio 6 die­ną“, – BNS an­tra­die­nį te­le­fo­nu iš Mask­vos sa­kė an­samb­lio ad­mi­nis­tra­to­rius Vik­to­ras Ka­di­no­vas.

Jo tei­gi­mu, kon­cer­tui kol kas nė­ra su­ras­ta sa­lė. Pa­sak jo, šios ieš­ko „prii­man­čio­ji pu­sė“, vie­na iš or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je. V.Ka­di­no­vas at­si­sa­kė įvar­dy­ti šią or­ga­ni­za­ci­ją.

„Mes la­bai no­ri­me pas jus pa­bu­vo­ti (...). Mes pa­si­ruo­šę da­ly­vau­ti bet ku­ria­me ren­gi­ny­je, ku­ris su­si­jęs su Ru­si­jos kul­tū­ra Bal­ti­jos ša­ly­se“, – tei­gė an­samb­lio ad­mi­nis­tra­to­rius.

Pa­sak jo, Ry­go­je an­samb­lio kon­cer­tas nu­ma­ty­tas gruo­džio 8 die­ną, Es­ti­jo­je – gruo­džio 9 die­ną.

Tu­rą po Eu­ro­pą A.Alek­sand­ro­vo an­samb­lis ren­gia „So­vie­tų Są­jun­gos per­ga­lės Di­džia­ja­me tė­vy­nės ka­re 70-me­čiui pa­mi­nė­ti“. An­samb­lio at­sto­vų BNS per­siųs­ta­me ko­men­ta­re tei­gia­ma, kad „šio­mis die­no­mis daug kas lei­džia sau per­ra­šy­ti is­to­ri­jos pus­la­pius, iš­krai­po is­to­ri­nius fak­tus, pri­sii­ma sve­ti­mas per­ga­les, nu­ty­li Rau­do­no­sios ar­mi­jos vaid­me­nį iš­lais­vi­nant Eu­ro­pos liau­dį nuo fa­šiz­mo“.

Nu­ro­do­ma, kad tu­ras vyks po Eu­ro­pos ša­lių sos­ti­nes, ku­rias „Rau­do­no­ji ar­mi­ja iš­lais­vi­no nuo už­puo­li­kų vo­kie­čių fa­šis­tų“. Iš vi­so nuo šeš­ta­die­nio pra­si­de­dan­čių gas­tro­lių me­tu A.Alek­sand­ro­vo aka­de­mi­nis Ru­si­jos ka­riuo­me­nės dai­nų ir šo­kių an­samb­lis ža­da su­reng­ti apie 40 kon­cer­tų.

Šis an­samb­lis per­nai iš­lei­do dai­ną, šlo­vi­nan­čią uni­for­mas be at­pa­ži­ni­mo ženk­lų vil­kė­ju­sius Ru­si­jos ka­rius, ku­rie 2014 pa­va­sa­rį pe­rė­mė kon­tro­lę Kry­me prieš Mask­vos įvyk­dy­tą to Ukrai­nos re­gio­no anek­si­ją.

Eu­ro­po­je šis an­samb­lis ver­ti­na­mas prieš­ta­rin­gai. Iki pir­ma­die­nio Če­ki­jo­je vy­kęs de­vy­nių kon­cer­tų tu­ras bu­vo su­tik­tas ne­vie­na­reikš­miš­kai, o Len­ki­jos ak­ty­vis­tai, ku­rio­je 13 kon­cer­tų tu­ras pra­si­dės lap­kri­čio pa­bai­go­je, gra­si­na su­žlug­dy­ti pa­si­ro­dy­mus „puo­dų dau­žy­mu ir švil­pi­mu“, an­tra­die­nį pra­ne­šė LRT ra­di­jas.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) tei­gia įver­tin­sian­ti, ar šio an­samb­lio gas­tro­lės ne­kels grės­mės Lie­tu­vos ir ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių sau­gu­mui ir „kar­tu su ki­to­mis at­sa­kin­go­mis Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­mis pri­ims bū­ti­nus spren­di­mus“.

„Ne pa­slap­tis, kad Ru­si­ja pla­čiai nau­do­ja šios ša­lies val­džiai lo­ja­lių ar tie­sio­giai nuo jos pri­klau­so­mų kul­tū­ros ir me­no at­sto­vų gas­tro­les už­sie­ny­je kaip Krem­liaus pro­pa­gan­dos ir „minkš­to­sios ga­lios“ prie­mo­nes“, – tei­gia­ma URM ko­men­ta­re BNS.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) taip pat nu­ro­dė, kad ati­džiai įver­tin­tų an­samb­lio na­rių pra­šy­mus gau­ti į Lie­tu­vą at­vyk­ti rei­ka­lin­gas vi­zas.

„Ne­la­bai su­pran­ta­ma, kaip, esant to­kiam geo­po­li­ti­niam kon­teks­tui, kas ir ko­dėl kvie­čia to­kio po­bū­džio ko­lek­ty­vą ir kas su­tei­kia jiems ga­li­my­bę pa­si­ro­dy­ti. Ki­lus įtam­pai vie­ša­jam sau­gu­mui, tei­sė­sau­ga bus pa­si­ruo­šu­si“. – VRM po­zi­ci­ją te­le­fo­nu BNS per­da­vė mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

So­vie­tų Są­jun­gos vaid­muo už­bai­giant An­trą­jį Pa­sau­li­nį ka­rą Lie­tu­vo­je ver­ti­na­mas prieš­ta­rin­gai, nes po jo Lie­tu­va be­veik pu­sei am­žiaus li­ko oku­puo­ta so­vie­tų.

Pa­si­bai­gus An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui, Lie­tu­vo­je iki 1953 me­tų dar vy­ko ak­ty­vus par­ti­za­ni­nis pa­sip­rie­ši­ni­mas, va­di­na­mas „ka­ru po ka­ro“, jo me­tu žu­vo per 20 tūkst. re­zis­ten­tų, jų šei­mų na­rių ir rė­mė­jų. Per so­vie­tų oku­pa­ci­ją į la­ge­rius ir trem­tį iš­vež­ta 275 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.