Rusijos karinis orlaivis žvalgė virš Lietuvos
Penk­ta­die­nio ry­tą še­šio­li­ka Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nių ins­pek­to­rių virš Lie­tu­vos at­li­ko žval­go­mą­jį skry­dį, ti­krin­da­mi, kaip ša­lis lai­ko­si su­si­ta­ri­mų dėl gink­luo­tės.

„Jų mi­si­ja baig­ta. Vis­kas vy­ko pa­gal pla­ną, pa­gal iš anks­to nu­sta­ty­tą marš­ru­tą. Jo­kių pa­žei­di­mų ne­fik­suo­ta“, - BNS sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Lai­mo­nas Bra­zai­tis.

Su ru­sų ir bal­ta­ru­sių ins­pek­to­riais kar­tu skri­do ir še­ši Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai.

Pa­sak L.Bra­zai­čio, šiuo me­tu ka­ri­nin­kai da­ro skry­džio me­tu už­fik­suo­tų duo­me­nų ko­pi­jas. Vie­na jų ati­teks Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ins­pek­to­riams, ki­ta - lie­tu­viams.

Ru­sų ka­ri­nis or­lai­vis „An-30 B“ iš Šiau­lių oro uos­to pa­ki­lo apie 7 val. 50 min. 714 ki­lo­me­trų skry­dis tru­ko apie dvi va­lan­das.

Skry­dis vy­ko pie­ti­nė­je ir va­ka­ri­nė­je Lie­tu­vos da­ly­je. „An-30 B“ skri­do link Kau­no, virš Gai­žiū­nų, Ruk­los po­li­go­nų, trum­pai pra­skri­do Vil­niaus pa­kraš­čiu, o at­gal į Šiau­lius grį­žo ties sie­na su Ka­ra­liau­čiaus sri­ti­mi ir Klai­pė­da.

Pa­gal At­vi­ros oro erd­vės su­tar­tį ren­gia­mų skry­džių me­tu at­lie­ka­mas ste­bė­ji­mas iš oro, kaip ša­ly­je lai­ko­ma­si ga­lio­jan­čių gink­luo­tės kon­tro­lės su­si­ta­ri­mų. To­kie skry­džiai at­lie­ka­mi vi­so­se prie At­vi­ros oro erd­vės su­tar­ties pri­si­jun­gu­sio­se ša­ly­se.

Kar­tu su NA­TO są­jun­gi­nin­kais skry­džius virš Ru­si­jos vyk­do ir Lie­tu­vos ka­riai.