Rusijos kaimynystė: Lietuva pasirengusi viskam
Duo­da­ma in­ter­viu JAV te­le­vi­zi­jos ka­na­lui CNN pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė, kad Ru­si­jos kai­my­nys­tė yra pa­vo­jin­ga. Ta­čiau, anot jos, Bal­ti­jos ša­lys nie­ka­da ne­leis pa­si­kar­to­ti si­tua­ci­jai prieš An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, kai ru­sų ka­riams leis­ta lais­vai žy­giuo­ti per mū­sų vals­ty­bių te­ri­to­ri­jas.

JAV žur­na­lis­tas Fa­ree­das Za­ka­ria D. Gry­baus­kai­tei už­da­vė klau­si­mą apie tai, ko­kie, jos nuo­mo­ne, yra Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no tiks­lai mū­sų re­gio­ne.

„Mes ga­li­me tik spė­lio­ti. Ti­kriau­siai ne man tai da­ry­ti vie­šai. Ta­čiau esa­me pa­si­ren­gę vis­kam. Ži­no­me, ko­kia ne­nus­pė­ja­ma, pa­vo­jin­ga yra mū­sų kai­my­nys­tė, bet įpra­to­me gy­ven­ti to­kio­mis są­ly­go­mis. In­ves­tuo­ja­me į sa­vo sau­gu­mą, gy­ny­bą, mū­sų tarp­tau­ti­nius san­ty­kius. Nie­ka­da ne­pa­kar­to­si­me si­tua­ci­jos prieš An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, kai ne­si­gy­nė­me ir lei­do­me ru­sų ka­riuo­me­nei žy­giuo­ti per mū­sų te­ri­to­ri­jas. Tai nie­ka­da ne­pa­si­kar­tos. Ži­no­me, kaip gy­ven­ti su šiuo kai­my­nu. Prog­no­zuo­ti ir spė­lio­ti ti­kriau­siai nė­ra pra­smės. Tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę vis­kam“, – JAV te­le­vi­zi­jos ete­ry­je kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.