Rusijos, Baltarusijos inspektoriai žvalgysis virš Lietuvos ir Latvijos
Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ins­pek­to­riai šią sa­vai­tę virš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos at­liks žval­go­mą­jį skry­dį, ti­krin­da­mi, kaip ša­lis lai­ko­si su­si­ta­ri­mų dėl gink­luo­tės.

To­kie pa­tys skry­džiai ru­sų ka­ri­niu or­lai­viu „An-30B“ vyks ir virš Lat­vi­jos.

„Ste­bė­ji­mo skry­džiai vyks iš Ry­gos ir Šiau­lių pa­gal At­vi­ros oro erd­vės su­tar­tį rug­sė­jo 19–24 die­no­mis. Di­džiau­sias skry­džio at­stu­mas bus ati­tin­ka­mai 800 ir 715 ki­lo­me­trų“, – nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė Ru­si­jos Bran­duo­li­nio pa­vo­jaus ma­ži­ni­mo cen­tro va­do­vas Ser­ge­jus Ryž­ko­vas.

Ru­si­jos or­lai­vio skry­džiai bus vyk­do­mi pa­gal iš anks­to su­de­rin­tą marš­ru­tą. Lėk­tu­ve su Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos ka­riais bū­sian­tys pri­iman­čių­jų ša­lių at­sto­vai kon­tro­liuos, kaip jie nau­do­ja ste­bė­ji­mo įran­gą ir lai­ko­si At­vi­ros oro erd­vės su­tar­ties.

Pa­gal At­vi­ros oro erd­vės su­tar­tį, skry­džiais at­lie­ka­mas ste­bė­ji­mas iš oro, kaip ša­ly­je lai­ko­ma­si ga­lio­jan­čių gink­luo­tės kon­tro­lės su­si­ta­ri­mų. To­kie skry­džiai at­lie­ka­mi vi­so­se At­vi­ros oro erd­vės su­tar­tį pa­si­ra­šiu­sio­se ša­ly­se.

Kar­tu su NA­TO są­jun­gi­nin­kais skry­džius virš Ru­si­jos vyk­do ir Lie­tu­vos ka­riai.