Rusijos ambasadorius R. Šimašiaus pasisakymą vadina demaršu
Deg­ti­nės bu­te­lį „Pu­tin­ka“ do­va­nų Vil­niaus me­rui at­siun­tęs Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas me­ro pa­si­sa­ky­mus apie do­va­ną va­di­na „de­mar­šu“ ir sa­ko, kad tai yra „pui­ki rek­la­ma“ deg­ti­nės ga­min­to­jams.

Sos­ti­nės me­ras šią Ru­si­jos at­sto­vo do­va­ną pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­va­di­no „tro­li­ni­mu“.

„At­vi­rai kal­bant, prieš­šven­ti­nis Vil­niaus me­ro R.Ši­ma­šiaus „de­mar­šas“ pa­ska­ti­no kai ką ap­mąs­ty­ti“, – am­ba­sa­dos iš­pla­tin­ta­me laiš­ke ra­šo A.Udal­co­vas.

Am­ba­sa­do­rius ti­ki­na į me­ro par­eiš­ki­mą at­krei­pęs dė­me­sį, nes „jam, iš vis­ko spren­džiant, de­le­guo­ta tei­sė kal­bė­ti vi­sos ša­lies var­du“. Jis taip ste­bi­si, esą me­ras „gal­būt ne­ži­no“, kad Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną kaip įta­kin­giau­sią ly­de­rį yra įver­ti­nę „dau­gy­bė įta­kin­gų va­ka­rų lei­di­nių, tarp jų – žur­na­las „For­bes“.

„O Ru­si­jo­je jo veik­lą pa­lai­ko 88 proc. gy­ven­to­jų. Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad to­kio aukš­to rei­tin­go ne­tu­ri nė vie­nas vals­ty­bės va­do­vas Eu­ro­po­je“, – dės­to A.Udal­co­vas.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius penk­ta­die­nį pa­si­da­li­jo A.Udal­co­vo jam at­siųs­tos do­va­nos – bu­te­lio deg­ti­nės „Pu­tin­ka“ nuo­trau­ka ir įver­ti­no tai kaip ne­vy­ku­sį ban­dy­mą pa­šmaikš­tau­ti. R.Ši­ma­šius BNS pri­mi­nė, jog Lie­tu­va „a­ki­vaiz­džiai ir aiš­kiai“ ne­pa­lai­ko V.Pu­ti­no po­li­ti­kos ir sa­kė do­va­nos ne­priim­sian­tis.

A.Udal­co­vas par­eiš­kė, kad toks pa­si­sa­ky­mas, be ki­ta ko, yra „pui­ki rek­la­ma“ Ru­si­jos deg­ti­nės ga­min­to­jams.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius A.Udal­co­vo reak­ci­ją pa­va­di­no laiš­ku „iš par­ale­li­nės ti­kro­vės“.

„Tai ver­tin­čiau kaip tra­di­ci­nės so­vie­ti­nės dip­lo­ma­ti­jos mo­kyk­lą – tai toks pro­pa­gan­di­nis laiš­kas su­pran­tant, kad jis su­kels vie­šu­mą. Sa­ky­čiau, tai laiš­kas iš par­ale­li­nės rea­ly­bės“, – sa­kė N.Ma­liu­ke­vi­čius.

Anot jo, A.Udal­co­vas ma­ni­pu­liuo­ja skai­čiais tvir­tin­da­mas, jog A.Pu­ti­no pa­lai­ky­mas us­žie­ny­je au­ga, nors ne­prik­lau­so­mos apk­lau­sos ro­do prieš­in­gai.

„Tai yra vi­siš­kas ab­sud­ras ir ati­trū­ki­mas nuo rea­ly­bės. Ki­tas da­ly­kas, iro­niš­ka, kad ta­me laiš­ke jis dė­ko­ja R.Ši­ma­šiui už deg­ti­nės ir jų ga­min­to­jų rek­la­mą. Tai ti­kriau­siai R.Ši­ma­šius ga­li da­bar dė­ko­ti už jo po­li­ti­nę rek­la­mą“, – sa­kė N.Ma­liu­ke­vi­čius.

Lie­pą Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius A.Udal­co­vas su­si­ti­kęs su me­ru, pa­siū­lė jam at­vyk­ti į Kry­mą – tuo­met R.Ši­ma­šius at­kir­to, kad mie­lai at­vyks, tik kai su­lauks Ukrai­nos am­ba­sa­do­riaus kvie­ti­mo.

Ru­si­ja Kry­mą anek­sa­vo 2014 me­tų ko­vo mė­ne­sį. Dėl šio žings­nio Va­ka­rai Mask­vai pa­skel­bė sank­ci­jas. Lie­tu­va smer­kia Kry­mo anek­si­ją ir Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų veiks­mus Ry­tų Ukrai­no­je.