Rusijos ambasadoriaus pareiškimai apie Lietuvos „skolą“ už okupaciją – absurdiški
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ab­sur­diš­kais va­di­na Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus Alek­sand­ro Udal­co­vo par­eiš­ki­mus apie Ru­si­jos tei­sę kel­ti klau­si­mą dėl 72  mlrd. JAV do­le­rių kom­pen­sa­ci­jų Ru­si­jai už So­vie­tų są­jun­gos in­ves­ti­ci­jas so­viet­me­čiu.

Mi­nis­tras ste­bi­si, jog in­ter­viu „Li­tovs­kij Kur­jer“ pa­si­ro­dė li­kus ma­žiau nei sa­vai­tei iki Lie­tu­vo­je mi­ni­mos Ge­du­lo ir vil­ties die­nos, žy­min­čios ma­si­nius lie­tu­vių trė­mi­mus.

„Tai yra ab­sur­diš­kas par­eiš­ki­mas – jis tam ti­kra pra­sme ir glu­mi­na, ir pik­ti­na, ka­dan­gi tai par­eikš­ta pra­ktiš­kai iš­va­ka­rė­se Ge­du­lo ir vil­ties die­nos, oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­nos, kuo­met ją mi­ni­me. Kal­bė­ti to­kius da­ly­kus po vi­suo­ti­nai pri­pa­žin­tos mū­sų ša­lies oku­pa­ci­jos, ati­mtos ne­prik­lau­so­my­bės, tos ža­los, ku­ri pa­da­ry­ta žmo­nėms ir vals­ty­bei, kal­bė­ti apie kaž­ko­kias su­mas – tai ti­krai la­bai glu­mi­na“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad A.Udal­co­vo žings­nis, kai šis ge­gu­žės 8-ąją Va­ka­rams mi­nint An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gą prie Lie­tu­vos par­ti­za­nų pa­mink­lo An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se pa­dė­jo gė­lių, bu­vo „sup­ran­ta­mas ir lo­giš­kas“.

„O tai, kas čia da­bar par­eikš­ta, su­nku pa­aiš­kin­ti ir lo­giš­kai, ir po­li­tiš­kai, ir mo­ra­liai la­bai su­nku pa­tei­sin­ti to­kius žo­džius“, – tei­gė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis ste­bi­si, jog pa­na­šiu me­tu Lat­vi­jo­je taip pat pa­si­ro­dė Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus šio­je ša­ly­je „samp­ro­ta­vi­mai spau­dai“, ku­riuo­se „taip pat ne­ypa­tin­gai drau­giš­kai at­si­lie­pia­ma apie lat­vius“.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį me­ti­nia­me pra­ne­ši­me Sei­me pa­žy­mė­jo ži­niask­lai­dos ob­jek­ty­vu­mo ir sau­gu­mo svar­bą sa­ky­da­ma, jog „sau­gi ži­niask­lai­da ir są­mo­nin­gi pi­lie­čiai – tai prieš­aki­nė li­ni­ja jau vyks­tan­čia­me in­for­ma­ci­nia­me ka­re“. Ji taip pat pa­brė­žė, kad prieš­iš­kus „tro­lius“ ir me­la­gin­gas nau­jie­nas vir­tua­lio­je erd­vė­je stab­dan­tys Lie­tu­vos „el­fai“ su­lau­kė net tarp­tau­ti­nio dė­me­sio.

L.Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad ši Lie­tu­vos po­zi­ci­ja yra „nuo­sek­li ir nuo­la­ti­nė“.

„Ši prob­le­ma ti­krai ne­bu­vo pa­kan­ka­mai ver­ti­na­ma, da­bar mes jau lyg su­pran­ta­me hib­rin­di­nę grės­mę. Be abe­jo, tai su­si­ję ir su iš­kreip­to­mis nau­jie­no­mis, ku­rios pla­ti­na­mos są­mo­nin­gai, ku­rios su­si­ju­sios kad ir su mū­sų są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mu čia. Vi­sa tai – šių die­nų rea­li­jos, jas rei­kia įver­tin­ti kaip tam ti­krą in­for­ma­ci­nį gink­lą“, – sa­kė mi­nis­tras.

A.Udal­co­vas in­ter­viu „Li­tovs­kij Kur­jer“ par­eiš­kė, kad Ru­si­ja ne­svars­tys ga­li­mo ža­los kom­pen­sa­vi­mo Lie­tu­vai už pa­tir­tą ža­lą so­viet­me­čiu, ypač įvar­di­jant tai kaip ža­lą dėl oku­pa­ci­jos. Jis tvir­ti­no, kad Ru­si­ja pa­ti tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti 72 mlrd. do­le­rių už in­ves­ti­ci­jas į Lie­tu­vą so­viet­me­čiu.