Rusijoje pagerbė sovietinių politinių represijų aukas
Ru­si­jo­je mi­nint So­vie­ti­nių po­li­ti­nių rep­re­si­jų au­kų at­mi­ni­mo die­ną, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas kar­tu su ki­tų ša­lių dip­lo­ma­tais Mask­vo­je da­ly­va­vo tūks­tan­čiams po­li­ti­nių au­kų ap­gerb­ti skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Ru­si­jos Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba 1991 m. spa­lio 18. d., at­siž­velg­da­ma į bu­vu­sių po­li­ti­nių ka­li­nių ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­siū­ly­mą, spa­lio 30-ąją pa­skel­bė So­vie­ti­nių po­li­ti­nių rep­re­si­jų au­kų at­mi­ni­mo die­na, ta­čiau ji iki šiol pa­žy­mi­ma tik ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­stan­go­mis.

Spa­lio 29 die­ną R. Mo­tu­zas kar­tu su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių am­ba­sa­do­riais ir dip­lo­ma­tais Mask­vo­je da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Me­mo­rial“ su­reng­to­je ak­ci­jo­je „Var­dų grą­ži­ni­mas“. Prie So­lo­vec­kij ak­mens vie­na po ki­tos bu­vo skai­to­mos so­vie­ti­nio te­ro­ro au­kų pa­var­dės. R. Mo­tu­zas kar­tu su ki­tais dip­lo­ma­tais nu­žu­dy­tuo­sius pa­ger­bė ty­los mi­nu­te ir pa­dė­jo gė­lių ant pa­mink­li­nio ak­mens. Per te­ro­ro me­tus vien Mask­vo­je bu­vo nu­žu­dy­ta dau­giau kaip 40 tūks­tan­čių žmo­nių, tarp jų ir lie­tu­vių.

Spa­lio 30 d. R. Mo­tu­zas da­ly­va­vo me­mo­ria­li­nio moks­lo iš švie­ti­mo cen­tro „Bu­to­vas“ or­ga­ni­zuo­to­je ak­ci­jo­je „Mū­sų at­min­ties bal­sas“. Bu­to­vo po­li­go­ne am­ba­sa­do­rius kar­tu ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, nu­ken­tė­ju­sių­jų gi­mi­nai­čiais ir už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tais skai­tė nu­žu­dy­tų­jų pa­var­des, pa­mi­nė­jo ir lie­tu­vius, ku­rių čia bu­vo nu­žu­dy­ta ir pa­lai­do­ta bend­ro­je duo­bė­je dau­giau kaip 600.

Bu­to­ve, ku­ria­me iš vi­so su­šau­dy­ta dau­giau kaip 20 tūks­tan­čių įvai­rių tau­ty­bių, re­li­gi­jų ir po­li­ti­nių įsi­ti­ki­ni­mų ne­kal­tų žmo­nių, 2016 m. lie­pos 18 d. lan­kė­si ir „Mi­si­ja Si­bi­ras 2016“ da­ly­viai, prieš iš­vyk­da­mi į Igar­ką tvar­ky­ti lie­tu­vių trem­ti­nių ka­pus.