Rusijai nepatinka „pamokantis“ Lietuvos Vyriausybės tonas
Ru­si­jos am­ba­sa­da Vil­niu­je su­rea­ga­vo į Sei­me an­tra­die­nį pri­sta­ty­tą pra­ėju­sių me­tų Vy­riau­sy­bės veik­los at­as­kai­tą. Kai­my­ni­nės ša­lies dip­lo­ma­tai pa­žė­rė kri­ti­kos dėl esą ne­pers­pek­ty­vaus Lie­tu­vos po­žiū­rio į Ru­si­ją.

Ru­si­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą apie Vy­riau­sy­bės veik­los at­as­kai­tą, ku­rio­je skir­ta dė­me­sio ir Ru­si­jai. „Mū­sų ap­gai­les­ta­vi­mui, for­mu­luo­tės vi­siš­kai at­kar­to­ja ati­tin­ka­mą sky­rių 2016 me­tų nau­jo­jo ka­bi­ne­to prog­ra­mo­je – jos taip pat iš­lai­kė pa­mo­kan­tį to­ną Mask­vos ad­re­su“, – tei­gia­ma Ru­si­jos am­ba­sa­dos pra­ne­ši­me.

Ja­me taip pat sa­ko­ma, kad dar vie­na­me vy­riau­sy­bi­nia­me do­ku­men­te nė­ra kon­truk­ty­vios dvi­ša­lių san­ty­kių plė­tros dar­bot­var­kės. „Iš­lai­ko­ma „pa­mo­kan­ti“, o to­dėl ir ne­pers­pek­ty­vi, prie­iga prie dia­lo­go su Ru­si­ja“, – pri­du­ria­ma par­eiš­ki­me.

Vy­riau­sy­bės 2016 me­tų veik­los at­as­kai­to­je Ru­si­ja daž­nai mi­ni­ma ne­igia­ma­me kon­teks­te. Tei­gia­ma, kad pra­ėju­siais me­tais prieš Lie­tu­vą Ru­si­ja in­ten­sy­viai vyk­dė in­for­ma­ci­nes at­akas, dė­jo pa­stan­gas vyk­dy­ti in­for­ma­ci­nę kam­pa­ni­ją Pie­try­čių Lie­tu­vo­je, mė­gin­da­ma stip­rin­ti tau­ti­nes-kul­tū­ri­nes ta­kos­ky­ras. Ak­cen­tuo­ja­ma, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį sau­gu­mą ir to­liau vei­kė ag­re­sy­vūs Ru­si­jos veiks­mai, ku­riais „sie­kia­ma ar­dy­ti esa­mą tarp­tau­ti­nę sau­gu­mo ar­chi­tek­tū­rą, at­kur­ti po SSRS žlu­gi­mo pra­ras­tą iš­skir­ti­nės įta­kos zo­ną ir už­si­ti­krin­ti vie­ną svar­biau­sių vaid­me­nų tarp­tau­ti­nė­je po­li­ti­ko­je“. Pa­žy­mi­ma tai, kad kai­my­ni­nė ša­lis to­liau stip­ri­na ka­ri­nius pa­jė­gu­mus Va­ka­rų kryp­ti­mi, Lie­tu­vo­je ak­ty­viai vei­kia Ru­si­jos žval­gy­bos bei sau­gu­mo tar­ny­bos ir t.t.

„Lie­tu­vos dvi­ša­lių san­ty­kių su Ru­si­ja po­bū­dį le­mia jos ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną ke­lia­ma san­ty­kių su Va­ka­rais įtam­pa ir tarp­tau­ti­niam sau­gu­mui ir sta­bi­lu­mui ke­lia­mos grės­mės. Lie­tu­va lie­ka at­vi­ra ge­riems ir abi­pu­se pa­gar­ba grįs­tiems kai­my­ni­niams san­ty­kiams su Ru­si­ja ir abiem ša­lims nau­din­gam bend­ra­dar­bia­vi­mui, ku­ris bū­tų įma­no­mas Ru­si­jai nu­trau­kus ag­re­si­ją prieš kai­my­ni­nes vals­ty­bes ir lai­kan­tis tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mų ir pri­nci­pų. De­ja, dėl ag­re­sy­vios Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­kos ir ne­kons­truk­ty­vios lai­ky­se­nos Ukrai­no­je su­kel­to konf­lik­to spren­di­mo klau­si­mu at­nau­jin­ti dvi­ša­lį po­li­ti­nį dia­lo­gą ga­li­my­bių ne­bu­vo. Ne­pai­sant to, pra­kti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas (sie­nos de­mar­ka­ci­jos dar­bai, de­ry­bos dėl dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ki­tais dar­bi­nio lyg­mens klau­si­mais) tęs­tas, pa­lai­ky­ti bū­ti­niau­si kon­tak­tai eks­per­ti­niu ir dip­lo­ma­ti­niu ly­giais, spręs­tos kas­die­nės prob­le­mos“, – tei­gia­ma Vy­riau­sy­bės veik­los at­as­kai­to­je.