Rusija suteikė prieglobstį buvusiam „Snoro“ vadovui
Ru­si­ja su­tei­kė prie­globs­tį ban­kru­ta­vu­sio Lie­tu­vos ko­mer­ci­nio ban­ko „Sno­ras“ bu­vu­siam va­do­vui Rai­mon­dui Ba­ra­naus­kui, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

„2017 me­tų sau­sio pra­džio­je gau­tas at­sa­ky­mas iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos, kad R.Ba­ra­naus­kui su­teik­tas prie­globs­tis, to­dėl Lie­tu­vai jis ne­iš­duo­da­mas“, – dien­raš­čiui pa­tvir­ti­no Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius.

2016 me­tais Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai Ru­si­jos ins­ti­tu­ci­joms iš­siun­tė tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus iš­duo­ti R.Ba­ra­naus­ką ir bu­vu­sį pa­grin­di­nį „Sno­ro“ ak­ci­nin­ką Vla­di­mi­rą An­to­no­vą.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mai už­per­nai nu­spren­dė tuo me­tu Lon­do­ne gy­ve­nu­sius V.An­to­no­vą ir R.Ba­ra­naus­ką iš­duo­ti Lie­tu­vai, ta­čiau pa­sta­rie­ji iš šios vals­ty­bės din­go ir da­bar slaps­to­si Ru­si­jo­je.

„Sno­ro“ veik­la su­stab­dy­ta 2011 me­tų lap­kri­čio 16 die­ną, o ban­kro­to by­la ban­kui iš­kel­ta tų pa­čių me­tų gruo­džio 7 die­ną.