Rusija skelbia sulaikiusi Lietuvos karinės žvalgybos pareigūną
Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB) tre­čia­die­nį pra­ne­šė su­lai­kiu­si Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos par­ei­gū­ną. Lie­tu­vis su­lai­ky­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms po to, kai Lie­tu­vo­je bu­vo su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu FSB įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis.

Mask­vos Le­for­to­vo teis­mas nu­ro­dė šni­pi­nė­ji­mu ap­kal­tin­tą Lie­tu­vos pi­lie­tį su­im­ti dviem mė­ne­siams ir at­sklei­dė jo pa­var­dę. Teis­mo at­sto­vė „In­ter­fax“ nau­jie­nų agen­tū­rai nu­ro­dė, kad Ars­ti­dui Ta­mo­šai­čiui ofi­cia­liai par­eikš­ti įta­ri­mai dėl šni­pi­nė­ji­mo.

„Ge­gu­žės 20 die­ną teis­mas nu­spren­dė įta­ria­mą­jį su­im­ti dviem mė­ne­siams, tai yra, iki 2015 me­tų lie­pos 20 die­nos“, - sa­kė teis­mo at­sto­vė Ju­li­ja Skot­ni­ko­va. Teis­mo po­sė­dis vy­ko už už­da­rų du­rų.

FSB spau­dos tar­ny­ba nu­ro­dė, kad an­tra­die­nį su­lai­ky­tas „už­sie­nio žval­gy­bi­nin­kas bu­vo su­čiup­tas su įkal­čiais, kai ga­vo iš vie­no Ru­si­jos pi­lie­čio do­ku­men­tus su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja“.

Skel­bia­ma, kad Lie­tu­vos pi­lie­tis lai­ko­mas Mask­vo­je esan­čia­me Le­fer­to­vo tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Anot Ru­si­jos FSB, per apk­lau­są lie­tu­vis pri­si­pa­ži­no esan­tis An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nas.

Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­jos ne­ko­men­tuo­ja, BNS sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė As­ta Gal­di­kai­tė.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas BNS in­for­ma­vo ne­tu­rin­tys jo­kių ofi­cia­lių duo­me­nų apie šni­pi­nė­ji­mu ap­kal­tin­tą lie­tu­vį.

Dip­lo­ma­tai ban­dys susitikti

Ru­si­ja in­for­ma­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­dą apie su­lai­ky­tą Lie­tu­vos pi­lie­tį, ku­ris ap­kal­tin­tas šni­pi­nė­ji­mu, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Pa­sak mi­nis­tro, dip­lo­ma­tai ban­dys su­si­tik­ti su su­lai­ky­tu lie­tu­viu.

„Mes ga­vo­me ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją iš Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo ta­ry­bos į am­ba­sa­dą, kad su­lai­ky­tas, kaip jie tei­gia, Lie­tu­vos pi­lie­tis, yra nu­ro­dy­ta jo pa­var­dė. Pa­gal Vie­nos tarp­tau­ti­nių san­ty­kių kon­ven­ci­ją mes jau da­bar pra­šy­si­me su­si­ti­ki­mo su tuo su­lai­ky­tu as­me­niu, vi­sas ki­tas de­ta­les ti­kri­na­me“, - tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Ru­si­jos FSB tei­gi­nių, jog per apk­lau­są lie­tu­vis pri­si­pa­ži­no esan­tis An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nas, mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius sa­kė ne­ko­men­tuo­sian­tis.

„Klaus­ki­te (An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų) de­par­ta­men­to, ši­to ne­ži­nau, nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, - klau­sia­mas, ar su­lai­ky­ta­sis iš­ties yra mi­ni­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­nas, sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Į klau­si­mą, ar skel­bia­mas Lie­tu­vos pi­lie­čio su­lai­ky­mas yra at­sa­kas į Lie­tu­vos su­lai­ky­tą ru­sų šni­pą, mi­nis­tras siū­lė pa­tiems žur­na­lis­tams da­ry­ti iš­va­das, pri­min­da­mas ir Ry­go­je ket­vir­ta­die­nį pra­si­de­dan­čio Ry­tų par­tne­rys­tės su­si­ti­ki­mo kon­teks­tą.

„Ne­ma­nau, kad čia tu­rė­tu­me sku­bė­ti su iš­va­do­mis. Tie da­ly­kai, ka­dan­gi yra vie­ši­na­mi, man ke­lia daug min­čių. Ryt pra­si­de­da Ry­tų par­tne­rys­tės su­si­ti­ki­mas, pa­pras­tai, kai bū­na ypa­tin­gos pro­gos, mes su­lau­kia­me to­kių at­si­ti­ki­mų. Vis­kas ga­li bū­ti su­si­ję , at­mes­ti ti­krai ne­ga­liu, bet ne­no­rė­čiau ir teig­ti, jūs pa­tys da­ry­ki­te iš­va­das“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

Klau­sia­mas apie ga­li­my­bę ap­si­keis­ti su­lai­ky­tai­siais su Ru­si­ja, mi­nis­tras ra­gi­no ne­spe­ku­liuo­ti, kol ži­no­ma pa­kan­ka­mai ne­daug in­for­ma­ci­jos. „Kai ži­no­si­me dau­giau, in­for­muo­si­me“, - sa­kė mi­nis­tras.

At­sa­ko­ma­sis veiksmas

Lie­tu­vis su­lai­ky­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms po to, kai Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga su­lai­kė Ru­si­jos pi­lie­tį, ku­ris, anot pro­ku­ro­rų, bu­vo FSB dar­buo­to­jas. Tuo­met tei­sė­sau­ga skel­bė, kad ba­lan­džio 29 die­ną su­lai­ky­tas ru­sas sie­kė „pra­sisk­verb­ti į Lie­tu­vos vals­ty­bei va­do­vau­jan­čias ins­ti­tu­ci­jas, Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos bei žval­gy­bos tar­ny­bas“.

Tai bu­vo ket­vir­tas šni­pi­nė­ji­mo at­ve­jis, apie ku­rį per pa­sta­ruo­sius me­tus pa­skel­bė Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga ir žval­gy­ba.

Per­nai VSD nu­sta­tė du su Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nės žval­gy­bos tar­ny­ba GRU gal­būt bend­ra­dar­bia­vu­sius as­me­nis – vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dir­bu­sį Ro­mual­dą Lips­kį ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je par­ame­di­ku tar­na­vu­sį And­re­jų Ošur­ko­vą. Jų by­los šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­mos teis­me.

Pa­sku­ti­nę pra­ėju­sių me­tų die­ną pa­skelb­ta apie su­lai­ky­tą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­ką, ku­ris, įta­ria­ma, šni­pi­nė­jo už­sie­nio vals­ty­bei teik­da­mas ją do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją, taip pat – ir įslap­tin­tą. Taip pat su­lai­ky­tas as­muo, ku­riam mi­ni­mas ka­ri­nin­kas tei­kė su­rink­tus duo­me­nis. Ko­kiai vals­ty­bei dir­bo įta­ria­mie­ji, tuo­met ne­pra­neš­ta, apie šį ty­ri­mą dau­giau in­for­ma­ci­jos kol kas ne­skelb­ta.

„Šni­pų ka­ras kais­ta“, - BNS tre­čia­die­nį sa­kė bri­tų žur­na­lis­tas Ed­war­das Lu­ca­sas, 2011 me­tais iš­lei­dęs kny­gą „Ap­gau­lė“ („De­cep­tion“) apie šni­pi­nė­ji­mą.

„Jau ku­rį lai­ką bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis šni­pų ap­si­kei­ti­mo. Gal­būt jie vyks­ta, bet nė­ra vie­ši­na­mi“, - tei­gė jis, BNS pa­klaus­tas, ar ti­kė­ti­ni šni­pų mai­nai.

Sei­mo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rė, bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė taip pat ne­at­me­tė, kad Ru­si­ja ga­li mė­gin­ti iš­mai­ny­ti su­lai­ky­tą įta­ria­mą.

„Vi­sų pir­ma rei­kia ži­no­ti, kiek ta in­for­ma­ci­ja yra tei­sin­ga. Kad su­lai­kė, tai tur­būt su­lai­kė, jei pra­ne­šė, bet ką su­lai­kė? Ar tai ti­krai mū­sų tar­ny­bų dar­buo­to­jas, ar jis ti­krai šni­pi­nė­jo? Ga­li bū­ti čia ir no­ras at­sa­ky­ti į Lie­tu­vo­je su­lai­ky­tos Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čio is­to­ri­ją, gal­būt no­ri­ma tie­siog su­kur­ti pre­ce­den­tą, kad bū­tų ap­si­keis­ta. Aš tik prie­lai­das ke­liu, in­for­ma­ci­jos tu­riu kiek ir jūs“, - BNS sa­kė po­li­ti­kė.

M. Lau­rin­kus: to­kio at­ve­jo dar ne­bu­vo

Pra­ne­ši­mas apie Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos par­ei­gū­no su­lai­ky­mą Ru­si­jo­je yra at­sa­kas į anks­čiau Lie­tu­vos su­lai­ky­tą Ru­si­jos pi­lie­tį, ku­ris įta­ria­mas šni­pi­nė­ji­mu FSB, sa­ko bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Me­čys Lau­rin­kus. Jis VSD va­do­va­vo 1998-2004 me­tais.

„Vi­są lai­ką spė­lio­jau, ko­dėl, ka­da Lie­tu­va pa­skel­bė su­lai­kiu­si Fe­de­ra­li­nio sau­gu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­ją, nors pa­var­dės jo ne­pas­kel­bė, tik įvar­di­jo jo dar­bo vie­tą, iš Ru­si­jos ne­bu­vo jo­kio at­sa­ko. Aš taip su­pra­tau, kad iki ge­gu­žės 9 die­nos ne­bus nie­ko, kol vyks­ta par­adai. Pra­eis kaž­kiek lai­ko ir jie at­sa­kys. Ir tą pa­da­rė“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė M.Lau­rin­kus.

Jo tei­gi­mu, nė­ra bu­vę, kad Ru­si­ja to­kio­mis si­tua­ci­jo­mis ne­su­rea­guo­tų, to­dėl šni­pų su­lai­ky­mai Lie­tu­vo­je ir Ru­si­jo­je yra tie­sio­giai su­si­ję.

Pa­sak M.Lau­rin­kaus, ga­li­my­bė ap­si­keis­ti agen­tais pri­klau­sys nuo to, ar Ru­si­jos pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja yra tei­sin­ga.

„Pir­miau­sia, tai bus ga­na il­gas pro­ce­sas. Iki lie­pos 20 die­nos jis yra su­lai­ky­tas, po to bus kaž­ko­kie spren­di­mai. Per tą lai­ką kaž­kas tu­rės ir spręs­tis – jei­gu iden­ti­fi­kuo­sis, kad tai iš ti­krų­jų yra taip, kaip tei­gia­ma, ta­da jau tu­rės bū­ti tam ti­kras ke­lias“, – sa­kė bu­vęs VSD va­das.

Jis pri­dū­rė, kad „Lie­tu­vai pa­skel­bus ne­prik­lau­so­my­bę, to­kio at­ve­jo mums ne­bu­vo, kad rei­kė­tų spręs­ti to­kį klau­si­mą“.

„Kas bu­vo, tai su va­di­na­mais le­ga­liais agen­tais iš Ru­si­jos pu­sės. Le­ga­lūs agen­tai – pa­gal apib­rė­ži­mą tie, ku­rie dir­ba po dip­lo­ma­ti­ne prie­dan­ga. Jie yra ap­sau­go­ti nuo su­ėmi­mo, teis­mi­nio pro­ce­so. Jie iš­siun­čia­mi. Yra an­tro­ji ka­te­go­ri­ja, kur yra ne­le­ga­lūs agen­tai. Tie, ku­rie ne­tu­ri jo­kios dip­lo­ma­ti­nės prie­dan­gos, bet dir­ba ki­to­je vals­ty­bė­je, ren­ka ži­nias kaip žval­gy­bos re­zi­den­tai. Tai čia yra ki­tas at­ve­jis: jie jau ne­tu­ri ap­si­sau­go­ji­mo, pa­ten­ka į teis­mo pro­ce­są ir vyks­ta de­ry­bos tarp dvie­jų vals­ty­bių“, – kal­bė­jo M.Lau­rin­kus.