Rusija paskyrė advokatą lietuvių „šnipui“
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) pa­tvir­ti­no Mask­vo­je su­si­sie­ku­si su šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mu Lie­tu­vos pi­lie­čiu Aris­ti­du Ta­mo­šai­čiu, jis jau­čia­si ge­rai ir ne­pa­gei­dau­ja keis­ti Ru­si­jos jam pa­skir­to vals­ty­bės ad­vo­ka­to.

A.Ta­mo­šai­tį Le­for­to­vo izo­lia­to­riu­je penk­ta­die­nį ap­lan­kė Mask­vo­je esan­tis Lie­tu­vos kon­su­li­nis par­ei­gū­nas, BNS pa­tvir­ti­no Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir ry­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Gied­rius Puo­džiū­nas.

„Mes taip pat ga­li­me pa­tvir­tin­ti jo ta­pa­ty­bę - tai iš tie­sų yra Lie­tu­vos pi­lie­tis Aris­ti­das Ta­mo­šai­tis. Pa­sak Ta­mo­šai­čio, jo lan­ky­mo są­ly­gos izo­lia­to­riu­je yra pa­ten­ki­na­mos, nu­sis­kun­di­mų dėl sa­vo fi­zi­nės būk­lės jis ne­tu­rė­jo. Ta­mo­šai­tis tu­ri Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos jam pa­skir­tą ad­vo­ka­tą, ku­rio jis ne­iš­reiš­kė no­ro pa­keis­ti“, - BNS sa­kė URM at­sto­vas.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas BNS tei­gė pats su­si­ti­ki­me ne­da­ly­va­vęs - jį kon­su­li­nis par­ei­gū­nas in­for­ma­vo, kad su A.Ta­mo­šai­čiu ne­bu­vo ap­ta­ria­mi jam in­kri­mi­nuo­ja­mi kal­ti­ni­mai, jo su­lai­ky­mo bei ki­tos by­los de­ta­lės, jis tik pa­pra­šė su­si­siek­ti su jo ar­ti­mai­siais ir dau­giau jo­kių ypa­tin­gų pa­gei­da­vi­mų ne­tu­rė­jo.

„Pak­laus­tas, ar rei­kia pa­gal­bos dėl ad­vo­ka­to, jis pa­sa­kė, kad keis­ti ne­no­ri ir kad jį ad­vo­ka­tas ten­ki­na. Jis tik pa­mi­nė­jo, kad apie tai ga­li­ma in­for­muo­ti ar­ti­muo­sius. Jis pa­sa­kė ir ar­ti­mų­jų te­le­fo­no nu­me­rius, (...) taip pat pra­šė pa­skam­bin­ti tė­čiui ir pa­sa­ky­ti, kad vis­kas ge­rai - iš to niuan­so ga­li­ma, ma­tyt, spė­ti, kad jo tė­tis ser­ga, ir kad no­ri, jog jis ne­si­jau­din­tų“ - te­le­fo­nu iš Mask­vos sa­kė R.Mo­tu­zas.

Anot am­ba­sa­do­riaus, A.Ta­mo­šai­čio ka­li­ni­mo są­ly­gos, jo pa­ties tei­gi­mu, yra pa­ten­ki­na­mos, jis ka­li dvi­vie­tė­je ka­me­ro­je su ki­tu as­me­niu.

„Kon­su­lo pa­klaus­tas, ko­kios są­ly­gos, jis sa­kė, kad yra te­le­vi­zo­rius, kad iš­lei­džia pa­si­vaikš­čio­ti - yra pa­si­vaikš­čio­ji­mo va­lan­dos nu­sta­ty­tos, jis sa­kė, kad są­ly­gos yra pa­ten­ki­na­mos (...), jis sa­kė, kad tu­ri ad­vo­ka­tą, kad pa­si­rū­pi­na as­me­ni­nė­mis reik­mė­mis, pa­pil­do­ma ap­ran­ga, mais­tu - vai­siai, ka­va bu­vo pa­mi­nė­ti“, - tei­gė dip­lo­ma­tas.

Am­ba­sa­do­rius tvir­ti­no ne­ži­nan­tis, ar su­lai­ky­tam Lie­tu­vos pi­lie­čiui bus su­teik­ta ga­li­my­bė su­si­siek­ti su ar­ti­mai­siais, taip pat nė­ra aiš­ku, ka­da bus nag­ri­nė­ja­mas jo gy­nė­jų pa­teik­tas skun­das dėl su­ėmi­mo.

A.Ta­mo­šai­čiui pa­skir­tas vals­ty­bės ad­vo­ka­tas Ana­to­li­jus Ab­ri­co­vas.

R.Mo­tu­zas tvir­ti­no, kad „y­ra įpras­ti­nė pra­kti­ka“, kai ki­to­je vals­ty­bė­je rim­tais nu­si­kal­ti­mais įta­ria­mą as­me­nį gi­na tos ša­lies ad­vo­ka­tas, taip pat ir ski­ria­mas vals­ty­bės.

„Prak­ti­ka yra na­tū­ra­li - vei­kia tas pri­nci­pas, kad ži­no ge­riau ša­lies įsta­ty­mus, ski­ria­si ir tei­sė, tad ne­ga­li gin­ti ne­per­lai­kęs eg­za­mi­nų. Yra tarp­tau­ti­nės kon­ven­ci­jos, kad kiek­vie­na vals­ty­bė su­tei­kia ad­vo­ka­tą ne­mo­ka­mai, bet jei jis juo ne­pa­si­ti­ki, jis ga­li sam­dy­ti ki­tą“, - pa­aiš­ki­no R.Mo­tu­zas.

„Mes kar­tu sek­si­me by­los ei­gą ir pa­lai­ky­si­me ry­šį - da­bar ži­no­me kon­tak­tus, ži­no­me ir gy­nė­jo, ir tar­dy­to­jo koor­di­na­tes“, - pri­dū­rė dip­lo­ma­tas.

URM kol kas ne­pat­vir­ti­na Ru­si­jos pa­teik­tų duo­me­nų, kad A.Ta­mo­šai­tis dir­bo An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te.

Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB) ge­gu­žės 20-ąją pra­ne­šė iš­va­ka­rė­se Mask­vo­je su įro­dy­mais su­lai­kiu­si Lie­tu­vos žval­gy­bi­nin­ką, kai šis esą ga­vo slap­tos in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos pi­lie­čio. Pra­ne­ša­ma, kad lie­tu­vis ne­va pri­si­pa­ži­no dir­ban­tis An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te. Jis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Vy­ras su­im­tas dviem mė­ne­siams - lie­tu­vio ad­vo­ka­tas A.Ab­ri­co­vas šią sa­vai­tę aps­kun­dė šią kar­do­mą­ją prie­mo­nę.

A.Ta­mo­šai­tis bu­vo su­im­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms, kai Lie­tu­vo­je bu­vo su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu FSB įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ne­pat­vir­ti­no, kad A.Ta­mo­šai­tis dir­bo Lie­tu­vos ka­ri­nė­je žval­gy­bo­je.