Rusija paleido Lietuvos laivą į laisvę
Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį Ru­si­jos su­lai­ky­tas žve­jy­bi­nis lai­vas „Jū­ros vil­kas“ pa­leis­tas į lais­vę, o lai­vą val­dan­čiai bend­ro­vei „Arc­tic Fis­hing“ Mur­mans­ko teis­mas sky­rė 4 mln. rub­lių (53 tūkst. eu­rų) bau­dą.

„Į lai­vą grį­žo vi­sa įgu­la, tę­si­me sa­vo įpras­tą žve­jy­bi­nę veik­lą. Pa­ty­rė­me nuo­sto­lių dėl pra­sto­vos, ti­ki­mės, kad to­kios ne­ma­lo­nios si­tua­ci­jos ne­pa­si­kar­tos“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė „Arc­tic Fis­hing“ di­rek­to­rius Do­vy­das Kuo­dis.

Lai­vų marš­ru­tų duo­me­nis skel­bian­čio tink­la­la­pio ma­ri­ne­traf­fic.com duo­me­ni­mis, šiuo me­tu „Jū­ros vil­kas“ yra ne­to­li šiau­ri­nės Nor­ve­gi­jos pa­kran­tės.

Ap­kal­ti­nu­si ne­tei­sė­ta kra­bų žve­jy­ba jos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je, Ru­si­ja lai­vą su­lai­kė pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį.

Lie­tu­vos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, Žve­jy­bos šiau­rės ry­tų At­lan­te ko­mi­si­ja (angl. NE­AFC) Lie­tu­vai ir ki­toms ša­lims lai­ku ne­pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie pa­si­kei­tu­sias Ru­si­jos iš­skir­ti­nės eko­no­mi­nės zo­nos ri­bas jai pa­si­ra­šius dvi­ša­lį su­si­ta­ri­mą dėl žve­jy­bos su Nor­ve­gi­ja. Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, bū­tent dėl to, kad ne­ži­no­jo apie pa­si­kei­tu­sias ri­bas, Lie­tu­vos lai­vas „Jū­ros vil­kas“ ga­lė­jo jas per­ženg­ti.

Dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma, kad NE­AFC pri­siim­tų at­sa­ko­my­bę.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­svei­ki­no lai­vo pa­lei­di­mą, bet de­ta­liau si­tua­ci­jos ne­ko­men­ta­vo.

„Ma­tyt, vis­ko yra šia­me at­ve­jy­je (...). Svei­kin­čiau, jei­gu tai ga­lu­ti­nis spren­di­mas“, - žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras.